Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΕATΑ.
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
aναιά
τον τόπο του
Πρeπει να ξέρε
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δυντήτης- Ελδότης- Δυθντής ΒΑΣ ΣΕΡΒΑ . Εις 450-Α Φλλου 1520 Τμή 0Μαμ ΣβποΚαμαη 2021 boλίio 2019
ΑΑΟΗΙΟΗΠΡΣΟΕΡΟΚΑΗμομUΡΟ
ΟΜΗΝΥΜΑΤΟΥΠΡΟΥΠΟΥΡΟΥ
ΕΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΙΕ ΤΗΣ Ν
VΕΝΙ ΣΝΕΗ
110 (Σ0
, ήνυμα στους συνεδρίοση της κοινο - nohες ατιaσεις , Πρέηει
βουλευτές βουλευτικής ομάδας να anonvtouν ήθος για
ooooocoo000
Δημοκρατ. ματος nou n0αγτ- arun του
ας να δουλεύουν nεpιο - noneηκε xθες Παpa - noλίτη Να υnnρεtήoou.
σότερο και να μιλούν σκευή" Ο δημόοες no, με τη Δημοκρατία με μια
γτος τους όη η μαχη είναι ουσιοστικές, να καθστά anoτεήεομ στικοτυ αuuνε opu ο
nρόε6pος της ΝΔ Κυ - pήματο . να ηροάγουν είns καρακτηρoτικά ο κ.
Μητοοτάκης.
νχrα στη σε 5
στην noτη nwοική
ντούν nεστικά στις αντ.
ΤΩΝ ΦΡΟΝΙΜΩΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΦΡΟΝΩΝ!
Μ'οpορμή τη μη χρήση του 112 tηAaφoνου έκτακτης e .
|νάγκης (ΤΕΑ) και το φανέμενο της Χαnκδικής 1 10/7/2019Μ δοονε
τίsς. Vατί μού, ατ: Αλύθεα. δεν θα μηoρύσε κάτ να
γίνeι στη Χαnoδικ
να μετριοστεί :
nponnpeεί ή toτω
χευτη σε 1 Γρoφί Επpoς Κίαρης
κακό.
Με την ανάληψη καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής
θα ξεκινήσει η διαβούλευση για το Μaster Plun
Του λιμένος Πρέβεζας
Στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός
την ρα του σεισμού
Αnό την ίδια οιyμή oε ανοιχή
ραμμή με tους αρμόδιους
ετην αν.
φείο του στο
Μέγαρο Μa .
ξίμου βρι .
Αηψη κ.
γωY της
νtας Δημοτικής Λρ.
φρα του σε .
σμού ο ηρωχής αναμένετα να
ξεκινήσει η διαβο Aευση για το Manigr
θυπουργός
κυριάκος
PIun tου λινού
τον επνεmnahe τν εuοuoυ Λευτν
της Πρeζας
Δ Βαγγtηn Μείμορόκη
Ευνκ τη σλΗ
Γνταιπ στη ση t