Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
SAΝΗ ΤΥΑΑΝΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1ΟΥΝΟΥ2019
ΕΠΙΚΟΙΜΩΗΙΑ
ΕΒΔΟ"ΑΔΙΑ ΙΑ ΕΦΗ ΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑXDY ΦΛΩΡΓΜΑΙΩ"
Trh : 203ο m15
Εις 7240 210
5r it3τen
Aρpός φ0λou 2692
Ετα 6eσ.
iμή lου 60 Λεπό
ΕΠAΕΣ AΜΑΣ ΗNAΝ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΤΗ
ΠΡΟΣΤΟΥΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΠΕΣ
0ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΠΟΝΕΜΗΟΗΚΕ
ΣΤΟΝ ΟΑΝΟΝΤΑ ΠΡΟΗΝ ΑΡΧΙΟΥΜΚΑ ΗΙΑ ΚΟΣΤΕΗ
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΟΥΛΑΚΑ ΣΤΑΥΡ0 ΤΣΟΤΣΚΟ
Πpoς τoυς έεέκες ΒουΜwός Τής Μτpoτλuής μος
Περφpeρεoς
Somouμυ.
M κοί ή έκδμεη μέρο ν Eθwν tωγoν άτό ύς
Σον δονoνα ρην Aρο H oτέη οι w ο οφo rς Δ60ης Ασνιομος Φλορνος , ο revoς nφηκρο Ε 0 Στοo Τοtou anήtυ Όμεάλω tou 0 ς δ ης Σ ατο Soieς ή ρλή tο5 θω), όού tξωσα nd ιου θού
δεvoς Τeξος
μoύ Σορούpε Προpd Δοpο γα διοoppέη Δημήpος oράκος oπόνομε το μεάο
οιεξαipεη pό.
Η σοομή w δη μοΜov
Τρογμοτοποή Οημε μετό
iν έκδοση Πpoεdpκού
δούμοοςα φp ote
ρ δοοpμη ο εξοpε
pόη ταυ εκδειξον οι
Τp0oνοpερόμενο, onwνeμα καύ aφuο ων
κοθpoκοντους κα εό.
αρα κατό την tHyοpηση
ουληης οοn οακοoν. ο1ό την oτoο
σo0 ο θοooμος τρομοoός του Η ωστiνη.
αο τo mpένaριστον.
&πopoτοαη κάρη τοu uυμο εuw nφοος 131-3) , κα ή φήpος κύ Εmo5
ύuωμενον νoνto Χρην Mo, 16 άν iεξε Βouευός τα5 ΕΝηνob Κουοβuo .
Αργρύλακο Ηλα Κωτένη | δςomapουμε ης κορoς γo τήν 60a .
κ σταν οο Πρo
Τοότχο nοu iηpτί αtο
Αmwoμό Τημ Beύς.
Σην τελεη πορέσηρν
ΔενθννηR ης δνοης μιό κονορyo otd dειον. 5τως tt Ιόωνος, Μό νά
eλθμομ δpως oύτήν τήν Τροηάρο, ς οφδς tες
ης Σος νό υuaγρομμοομ οκός μένο δο πό tό
κρό νοονό Ιος pδς οinouto, Ελημό od
κό έοφiκυ ιό εo ήρίη ωυ οο. Χpρόa σήμφο
pνος , | άνgνη να νά ξναpοoη ή δοσθοθ0 μεoο .
Αστυνομός Δευθκής | ού άαoίήσωδή στήn ής κοφδος μος
ηηpος Πoράνης, ξ
ματοοί και κροουποό της ΜAγρη ΣΥΜΛΤΗΡΗ ό iν EΟ0ος o tως
Δε0υνσης Ασwομ(ος | anό τo μpό χωpόμρια ήν Αθήo ων όιό tο
Οκαος, opόouαο tων υνονό δημμησηο, Ηαωνή τω Μού ο nον μο Η
|Φνδκάλστoίoν ν twv ! ΜΚΙΟΑ ΑΝΑ 4 ΜΙ ΕΜΗΟΗ , Διά Ογ on ,
ο tων tκσοων onoστρό
των, Kο4dς και στίνς | 6αtά aαοαε καά τήν ao Σος μαό 0φρους ς
Δοuρa δρήν ξνδα δομό ω ού ος τάμε
Ευοpοι νό tαε κοή ύroa προo
π αδη aaή ων ηpr.
pωoηpα το p η: Τρης 16 buio 2019 σην topo ο φa tov δο tpμεoνοσoν
άwpuς ής ωpψος μης.
Πτά ύρων tunb t, Κakω
οΤΡΟnoΤΗ
t0oaης. ητν & Εepoe
0Ε0ΑΝΤΟΣ
ΕΤΙΚD C) ΤΟ ΜΕΟ TΜΗΜΑ ΨΥΧΟΝΟΓΙΑΣ
Καρισκή 28 Ιoυλίοs . Kaριακή 4 Αυγοίσου
eΔΙEΘHΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣΜΕΡΕΣ ΒRACHE
ΣΤΗΝ ΟΑΩΡΝΑ
u ΔΕΤΕΙ ΦDIΤHTEΣ
Με ανοuύνη η toorητορος τς Σγnς Κoυνον κ .
Aλpnooω oμoν ων Πanaημου ος Μooioo
xο Aοοτερη Δημχρόδ ιαμοζo δι το vλέ Τημa
κασς dν άομη νά αβτους ρotονς ουης oτό n βοολοδη κοηgων στο Τ ooκν Σουδν
ωio φoδμοό dος 2019-0 .
aoφοης οοαης ηςoμερος ο ν o 28 DΗ 5ς y4φ 4Αοάον a 6Δ0 μ ηνppό ηςκιφuς 10 φυπκ 400μμ.
η νοολ000 pλοης ολάpοος ου ΣΤΡΑ Π) φ00 Μοάς Μίοες ν. hon4on1e Msiiye rate Τa όσα a, η as κ000ροφ, ύotερo o Οpπος
σην σοο ανoa: aηy tono0ν κάν ο Φομου au0 ηd ό οός ων εκtηpε σu Κta ης rφανος | εnτοΜα ς
κοούστο0 μpe Μάαγoς oυ Πaνtn σου δυτu Τ4 20αως κπαη φο, μαό φό 15 ράνο, 0 u, Την Ολpro η όnαη οpηωrη pοσε93ς σε
Moκεδe oς, 00 έχa τν ίδο ημε η Νομυή pη ης at or aο ut ποο μονοή . ωλλύ οuοητο κοθς ά αtoχe κοθς τo μμως ον
nipach.
Βeρά, ό oμοομε όηη ρομήτφος 60 m0ρουno 60v ΤA ΑAΚΑΜ4 ΜΠΑΡΟΥΤΑΛ0ΟΗΕΗ ΤHI ΤΕΚH ΚAI o άη opορτοη wν ρopoνςο υ0 pia .
Dς οφpους ou γνον οκd ηνoυon to ηοο, τον 10Υ ΟΛΤΟΝ.p, όπς οpοrηρσίό ονοφέροuν στο
πρμέν Μδo, μέι ή00 ου 6000 ην σομμp Υ τοδo iο cήρμε υ 2 με t4 αpαη oφo0 με to Μότupoς, 03δον την
ωυ γo ηννοδοή κο φοηη wν νέν φαην. Θ0 τερμίνψε ο nopo0 ει σοpμο mo το διδοuό poumo κο, ό0 ω oηpρηpομε μα μουοή πανητο με uoς pο φψός φς ο poλaσε οcopίeς
ppoως, ο ρόpος του ηpoος,κ. ας nνοuοτός στάγους δπεναη 1ο auvθημα κο pος μο toο
Η ΠΡΕΣΠΑΜΕΤΡΑΒ ΤΙ 2ΜΕΣ ΤΑ ΦΑΣDAA
ΜΙ ΤΗΝ ΠΕΡΗ ΑΜΥΝLΟΥ ΣΥΠΗΣ ΚΑONΡΙΑ
Η ξοpνή οωταγωο xα χαοάτωη u twmξε ανό
Μ poονο to ooφοη μοoού -oaa μη
σtο ύνo Ποnopou a φoζεovσυy κη μος οκό
ο προοότρις καtοpροφς εναιφo σην πτροή
toν rptoατν ότον ΦκΜaδες νμο, pοοwς ro την
+ ααοό δο tinο.
woσρopς σς υλες σο pομό ης ή ορος
Η ένοση ητοι σε τioοpοpά του δένφο ξφηα, soba
Aa c oλnoφ00 Alo Ureοu 3 e olepo iwgo υsnno Knw liroo An Αg nφοό nu
pMς νού οικίaον οτοδευσης, δεν a ιoπoltηθα. oo uw λrνόν nου anοτδεοον τωa uς οέος 1 coτοο, σtεο κηοτρο ν μανόδον onoθηον οu
Σμονο με t0 npoμο ooδύν το b tnω 60 δnοίν pος,ροε μα αμεοoω n a o ν Dο 0α κές ξέδρες συς όδο νoς μαoήθηaν.
διομο Dμλη ης Γnς Σuέοuκ oνς σοροημς ου μφoτημε ονόεοο στ φογο, την μουή δομαίος.
οδς poσες κα pύνο σt νο ανopdoν συς ο- υν πoνooή tέχn, η pο6s wν pao, ης pόος κα οu
aipoς toνμαμόων,
Αud σορta aο μόθει οι Ολpοκtες κaτες κο δοdwAέχνων ατη νάuη γολό ηκν μγη., Τδο
φωνd ο οpo καα γονες tοις, κα άινο βλονν ην μηόη wη οη νο tnapέφομε σην Ελλο ο νο μομφorολή σς ίας τo έw pης.
τοου . Η οράο μος εξυοοdoν anκυς κα η οιηη wν.
pοσuύμε κα με tως δοούς pο: ονponou άλο οuό wy
ΣΥΓΡΗΤΗΡΑ ΕΠΙΤΟΗ ΠΡΟΕ M NED ΠΡ0ΠΥmΥη Ψpομε κο φ σο boche γόον όο κα mo cmoυn
Εoωυόν, η Τόη, η Μοun oυφά σος op ovς
Lumooηpo αυτaλη ρος τον νο ρoποργό της oνος δως, σετοτωργό του οι μότες ουύσαν
Βδος, Κφόο Μηoτόσ oέnaε η Ενοη δoητν το σo. Ο τότος έχα μήη Μpες πονέρχοες noυ ο
μημέος ος οφopίμα πό δίκρα, ση η ας γωας
σu nonop δό . Λοd opo, ο0pοςο Δάοος
κα ΑκoΜνο, Η uo , ο oνεγoίος φάμος 1ονο
oεμtiο. καννήσες, μκουnoας, Κυό δν ωopov
0οoo1 ooho mop oοα
Αβάμο Κυpόω Μpoxόo
Προδοpγό ηκ ελδος
όμε κοε np0ovp,
Η Εκωη 0οαπoν Εmoppoo, Τinou σος ογοφa mο otέ ση9pοob
ην οoή ος σε ro rοp των Νήwν κο 0ς υo.
κoή oσοδύοοoκρφηρού φο ro rn oοέpαε
οι αδότες Ιων topοδον Πεppeραον oppμερίδεν
ουνέt την eλο 4
Bcioaη aην πpon ο εηmη χφοματατoσε τν
οόpη μφο, Πiη 1 1 buo, ο νoοος npφοόws
Β 1Φpοv 7 A02019, ωon to Aνoν noληΟ., oς Κοoκης n0 Αpφφορης ΦΑρος Στiooς
ΠΡΑΛΟΣΙΑΚΟ ΠΗΓΥΡΙΦΟΡΙΝΣ
ωβέour ση βεήiea σος yο ην cλλη tων Tολλν nopυ της Μeρυος ο ne ός 1ύλάγς νμέω
οpος κρpοoooήφυ οό to AΑμ 0οopoMς
σμοnοoν πρηοων ομtωn ο κλdοpος yα
ο ooo ομφοθήoτε κατό ην pόσφοη ουννηη ο Δ.ΕM Ν. Φovoς δροννα tο κnop0ο00 namia p ναση σuη δνής Mouoίος
μτοτράδρ της ELEΤ An ΜoAoη οt μς 0υ ονpαημων 22 σόων σ tov voή pος αλι Μο Ια απσο σην ο00μ ου α dπ ΤΟpομηu
xοωομ ο ή o έηoχo rpoτων, avNθο
Φopooφ σια Μέο noο με y αυμμεtον oρενν
ΔΕ ΜΟ οouo .
θαφοψε ό η oropο0 pς μς mν κeίοηη 00 β tpaς uς woνο .
au otn: aι γiνμη ούίως όοτε νο δροpολογηθούν
λόσεις στο τροήμαο ωνσιφίοί pος Μδου κοθος καη
τpοτiρω σνiτουη τoυ.
ηφoνna κotς ooς αnό οόες οαε κα Φeoεpο
oοreμoυς, ωanσωύμε σε ένο δυοότερo κοι εο .
ακό ωυς moρoγρύς ο apο κοι Gεopμος ο φo μερό ow μή ψμό , η ρομotή pη σην Κaρoγυη
θa ανa λί μεγλ. Απ wuς κφρκκους taάηε
dι τρέχει α κηoν όμεσο α δοδοoς oroυμίας
Υωτί, κοος δο έοu oμo ατοpηθεί ο στονσας
ΠΙΑΑ yα ον κούουνο bu 200 , ο apoepί βρ0ονασε
Eνoηg . θο λεtοpγσu έθη φοροpος.
ΜΝΗΜΟΣΥΜΟ ΥΠΕΡΤΩΝ ΠΕΣΟNΤΟΝ ΠΑ ΤΗΝ
ΕΛΕΥΡΕΡΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΠΟ THΜ ΝΟ ΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ Α ΟΛΡΙΝΑΣ
Μίνημέσυνο no rων neoδιτων γο m ειθερa κο
upο φφοΜ p oίoο0 mo ς tομpηpoς μος, αα oυ 6 mν τουραi οή σην Κυnpo ro1974 6 ελίοε
ο μτορέσουν φτές ο στοούν στα κόδο , 1ouς xα νο το p0m 201 190τς 1630 nυ αο, Μτρon
bος σταοήpε ο pος Πaστ , ο ΕΝΑ δο δoη .
σος τopογeoς ο κάow Τρoπόθεως νο ooήoν όη
aό την αωγωn τως aνα όοτό, ω συλε, αωνοroς
κα στολpτοooς ης Βpoες στήpιSης trφο00ν
o το στmοd έξο 0α πεpλnydoύν υλκd σην οotμeη
ανοον wοωμέρorr σην Εην nερφφω .
τιό pό Μοό τos Arbu Πoτελtήμονο ορroς η Εω
1 Κυποιν . Οpος.
re m ΔΣ της EE
Do οολουθio επiμιμόοενη δεηση to, oτ0η oυ 00 ς κουλογστά onό το, φpοp .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΝΗΣ ΜΟΥΝΤΑΟΙΣ
ΟΓΕN. ΓΑΜΤΑ
ΓΕΠΡIO ΑΡΟΣΟ
στεάνων σο ης πaτεος rupγo Μ.
oυνεto στην οελ 4