Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Ω ΜΙΝΟAN LINEς
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΗΡΑΚΛΒΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΗΑΝΕU
ΙΟΥΛΙΟΥ 2010
roSiupό τς 0
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Eιος ιδρύσεως 132
ΗΡΑΚΛΕΙΟ -ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Αριθμός φλλου
18.609
ίiα εm
iκiητι
Διευθυντής nonΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
Ιδρυτής MΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
wwwminounστ
Σελίδα 27
Σελίδα 12
θελούμε να βελτισουμε οργανωτικά Τον ΑΟA
Ηρθανσιαξολογητες για το Γεωnαρχο Σητείας! και ναιλειτουργεί με υψηλές προδιαγραφες
Οι καζανάρηδες αναζητούν λύση
. Οι ανάδοχοι γονείς
παρέλαβαν το μωράκι
Μετά την ευρωπαϊκή απόφαση - κεραυνό
Σελίδο 3
Cκoύ χορoκτήρο . Αλλά , δεν υnάρξει αnoφoση για Δικαστηρίου της Ε Ενα.
Peroprά :
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Παραλαβή της
ανακαινισμένης
πτέρυγας γι
την ανάπτυξη
Ενδοσκοπικής
Μονάδας Πεπτικού
ανακοίνωση του Δικαστη- ηληρνουν φόρο 1
αθεστς φορολόγησης
554Λίτρο οακής
Στη νέα κβέρνηση κROia
ο cυτής να απαλλάξει ποτά Προσπάθεια των no.
Τuό ηλαίο0 γ Του na τα εν λόγω κράτη μέλη ροδοσιακν anoσταγμα Καναβάκης, για ρακή 40
Onως διευκρίνιoε ο κ
taγμα
υπέχουν aπό το δίοο της
οουν Την κuρέρηση , να
φορολογα ορtετα γεικά
ντεχη, για noλλούς anό .
χθες ο διοκήσεις τιον αe a
epn Τ συλλόγων napoδοστατν κλάδος να υπαχθεί σε ένα κατανάλωσης σονtuμα τολευταίο εκδίκασε npo - Anmtu au δ n. 0 aσταγμar noτomooν no Εηκαν του Ηρακλείου θα nap- τότητα και η Anόφοση του
εναντίον της δοιτικς μ ην aπόpaon του Δ.
, IMEA Ση σλ 5
Σελίδο 4
rηpou, να τη μελετητων napoδοσιακν nepa ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΙΝΙΑ
AoΤ a
m ματίσει να συναντηθούν
φάνθηκε ότι ο ιοχύων, ως
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΛΗ
ιστος
φοσίσον τις cπόμενες κι εστής εδού pdον κα
τανάλωσης στο τοίnoυρο
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
ous εine ο Πρόεδρος
ων apooaoν a
διάς νομού Λασιθίου rov
eavo ο σme
σταγματοηοo , αντpανει
ΠΑΝΤΟηΩΛΕΙΟ- ΟΠΟΡΟΠΩΛΕΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!
|ΚΟΙE CIGT10W6R
DΤΑΚΙΣΙΝΜΝΜΥΗΙ 414/α
ΟΝΝΙΕ CNISTA
ΜΑΝΤΙΧΟ ΟΙΚΩΝSWPENE τ03
ρΗ1Σμεξ) ΔΩ0 1,
νωσης Μάλιστα , στην 0. τΜ
2/ΣΣΚ
ΕΜ. ou κληρυθεί η διαδικοσία της
φαρμογή δύο Κοnνοτκν eoνauατaν ηλ.
N. ΒΑΡΑΑΣ 1
" ΤΡΗΙΟΡΑΚΗΣ
amΜΔaa ωης κuερΡνησεως, ω
υπερμειωμένου συντε . οουν ραντεβού
. ΛΑΥΡEΝΤΑΚΗΣ:
2696/KIA
α να συΜΟΥΤΟ
Χ. ΜΑΥΡΟΠΑΝΝΑΚΗΣ:
44ΕΣΥΣΧ
noupo , nου nopdγoυν οι τήρον
πρόβλημα.
ΚΙΘΑΡΑ
Mολονότι tπτρέηετοα στα
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΕΗ 1
ΠΑΝΑΑΕT ΠΡΣΟ
www.facebeek.aam/pen
haλλάζει
ΕΗΑΡΑΑΙ
0w. ς, σηεpa 0t nopaδο.
λεστές ειδυκού φόρου κα , nλήpωναν φόρο 059
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΝΙΑ
iα n o
μωηση Aνκη. ορ
μηu ouou
Του ΕΟnαίκού
ριφερειακού ή nαραδοσι . Δικοστηρίου και εφ
όσον.
Είσοδος Ελεύθερη
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Χ Blue Star Ferries
76ε έu p.
| e Duvμή θέα
σα p npεpήσο npud) δpopoγ
20% o nopφοφί
r20% το εnpor γotou τίκοu
sdpnos seasmiles
πiμλ τυ ε
000eteierieε τα
seasmies s
υ n41210 0919700 . nιe1 20t0 30s ταo
mεpeφuρω
Attico

Τελευταία νέα από την εφημερίδα