Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΠ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
www.olympiobima.gr
Eeς Αpcύλοu wan
Τpή 0ο n bp
ΠAΑΣΥΗ 19 10Μ, 00
ΦΜΑΡ ΑΚΟ
Υψιστη Τμή
και ευθύνη η.
εκπροσπηση του
Πιερικού λαού
ΣΤΟ ΥΟ ΒΟΥΝΟΥ
ΥΦ ΕΑΣΑΣ Δ ΜΚΑΗΜΔΟΕπίδομα 2.000 nυρ
για κάθε νέα γέννηση
ΙΔΙΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Τα έξι μέτωπα
που αναλαμβάνει
η κυβέρνηση
ΕΜΣΧΥΣΗ ΤΟΝ ΕΑΟΗΑΤΝ
Μοnn nopoν npov που
μ 0 ς mo
oτ όηpο oης rς o
ήημαηςo n ρς mνιγ, o
μανα χορητύna oος πpομnpηpωκήγας βpνore
poης aνάρς ubamΔ α 16 Αu η uπη5 5ΡΥ u
ω ν οκ ής Aηγo
Κοά ηδορan ας ανάνηρς ο σn
cuCnOΑο ν ση ή ηλο ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΕΛΠΕ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
το έα
ο p π κ
ΕΦΟΡΕα
Μείωση για
εργαζόμενους κι
εργοδότες
Μγεακοης Μ Dς σo
φr οίεpuμα n α μa
Σ9 04υ τίολα raΜ
punς nς A ουνος Μpio .
ΠΕΡτΜαρΤηΣα ΠΗ ΜΚΟΜ.
ΤΟΥΡΣΗΟΣ
Οδικς έρχεται στην
Ελλάδα Το 29%
oroη σοoή μη nvφαίσι κν
p ς α ς τό
Νοαγρδ panpoναο τρm
Εppς μ οp ο φρς να mν κρ
νο0 στό 20 πα όω 5 rόΤΟΝ ΤEΙΟΤΩΝ
Μο μηoηβΜρηση oσ να
ρ0οη στάαρ τηΡήνος , μμ ς
Οομές ν δnv ποu peo.
ΚΗ 023 .
d κις ο ς οd ΗNκpo ζρα .
μ μα μη μ MΡ
ναπνΑλητή n o α
120 ΔΟΙΕ
Σπάει στα δύο
ulhT ΜΗ
cδcύ κ κόο ΕΜ 3010
Iιdn ερό ο στομίακun u4τυ
γ η μή γοά, ο cδς op οpaoΜEΟΣ ΠΡΟ ΕΡΟΣ ΤΗΣ BΟΥΜΗΣ
Με ιστορικό
ρεκόρ ψήφων
ΚΟΣΤΣ ΤΑΣΟΥΛΣ
η φορολογική μεταρρύθμιση
Το ΠΡΩΟ ΦΟΡΟΛΟΠKΟ ΝΟΜΟΣΕΔΟ
Φο mo u 01 .
tha νία κ όντ ν ήα
Ε 4 Ε Λ
oN εoς
Eo tio oό ηφφοοκή μεορροη ηp prpη
aoτος 4α οφοη 2dομόνηκο
Bo o θo p aμ0 nς onς tu oς
12060ς κος η eeοα pής oηpθoη
a oς 0mη Ν
- ου 5 Mdsης o
αατ mό ρe
μη σεεα opo υpκ α ο ς τaν m .
Μ Ειρaη πία αημ pή ος μου,
αο pp Mν mό 0η
νος poδος α udnς ο K Τάνd
οάn μμαν ρωνoaφα νομά pόο, ς oλλογς σον Μ n opοομν
μη oα
γής α Οην Μ ΓΥΗΤΑ ΜΙΜΑ ΜΜε
mEMηή o, n "οpv pή "KNE.
mn γονα
Παaκ τ 0
φήp iα απουpα
tp σοκοτίa K
ΣΕ ΠΕΡΙΟΕΣ ΤΗΣ ΚΑΕΡΝΗΣ
Ανδρόγυνο είχε
συστήσει συμμορία
ήηan τηn μ
rn pναβi
- rs Γαμμα n M αs
κνάκ ο ΡΜΑΚΗ υοΡ 0 η, ο uο- 2ου
Εδ o μσ Rinoo aοpς nς
ευηίδ μοάστό μη- ς 0nο μάpα κημdνoηουκpoίoηκόοντe σή
ΚΑΙ ΚΑΤΕΕΥΕ ΣΤΙΑ
ΕΠ Ο ΜΗΝΣ ΤΟ 18
α) 450 το
μ ηκυ
Κοτπτλοu uεlα λο 2ενης
ΟΝκε όαoοδοe πpόα Η
μ 10 p ς r
Αίσιο τέλος για λουόμενη
που είχε χαθεί στους Ν.Πόρους
ΑΜΕΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΤΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝΦΟΡΕΩΝ
VPμοε Ψφφa aμpομ
Dςuέν ο σ Μoομ ης
Βaμής u μ Ψφφ όnς άντ
Αo t ΑΟΗ n.
οντσr δυπντς
nen0 νTε
Ταpης τόmν m
Νά Τάμη
Αn oTήΑnp nuκυνμα
μαν ίεd dνoη φa Κουάκ.
wόoτεο δrκνnu Aμοm
ηpo Arpu- M ου 50100 Ποντού
- 1 97πoη ομί mΗ
5onς nμ οu ο, γα
δ μς ής
Apς oλνού
Ττμ σ 20Ιβο.
ράδ mά νυ
Είoaw nά oτν 4ά
pηοοo
Kολερoος αην αφαn
omο ΝΛς
Αdtrε
0Μaίκή 3εκότ ίna. d
1λ Ε Σ
ΠΙΤ Η Τ
ΤΕΡΠΟΣ
MMpa υπήα μη
Enmernoη ono
ΕΛT, α nprά ωήμα AL ΕΛMT
- όoκάπo mς ΠοήςAος Σος
oνς αμόν ns wά 6 - n
Δα ή φa naμίνα κας 0τδύm
ΗΕΑ Ε ΙΛΙ
ΠΑ ΚΑΤΕΙΝ Τ
i 0ΜΜΜν
κόnpυ Τωoμο Ερωας ς ou
Aνού Σμας Εμτής /nopή , τρον
εpa To ς ς σςτς αμα
οπητin oopη πei oς Dοο A
ΕπinrεttτtiΕ ΒΒΙΕΕ
θρακιτικο
γλέντι 2019|
Π Κm-Λ νu οw rgς.
Πuοσw 3 ΟΓ
ΔΙΤοonΚΟΙΟ κaΠΑ Μiν
ΠΑΙΧΡΟΜΑ
Κατασκηνωπικό διήμερο για νέα ζευγάρια και νέους
Fohaen σ1 σα ντμΕι ΠΕΣπιδα
Σάρβατο 20 oulou
Ε κ κ.
ΑΝτoς ΗEαυ κ Εi 1 ΛιΠinε4
τnt nt ά Τti1tt.
ΔΟΡΓΑΝσγΕ Η ΜΗΤΡΟΠΟΝΗ
o πmpuoνo pn οτpd
ς . Γρru Eη p κou μpοu
Eφeος ν a Moή Αeu rru Ρrbrg .
- κpονεμπηρς σμςκνοην
cD ή φοτ να ΡΗ Ο να
υομητβ
ημα 10pioo .
eμa mpόηρου μα και φομγία
Ναστο
μες οψμeς κοήπp
Α μΗωή
πpopμα
ή μαά
npa o 6oυς μούν
Μομ oapn Πα οnpos οpοpς
csp pμνο μπτpύw να οucύν μ oν
ψυρα 0 0 η
νΗ A α Εύση rα
αon. dean νn ή ug
re rσ
23520-331 10-50έ8108553
ποpή τη η σρή μα ο
Σφo τu ΜonuuΗ , Κo
Είσοδos Ελεύθερη
Waww.terpos gr infoiterais gr
Μεiai E1 Η
ουοο Ρθανη