Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
:Νέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποπτα πανίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα στωπούμε!
ΣABBAT
arΟ 13 ΙΟΥΙΟΥ 2019 AP ΦΥΜΟΥ 1353 ΕΤΟΣ 31o * TΗ 26510 22044 FX: 26510 79437
Τ ΦΥΚΟm0.30 EΡ emniis [email protected] σκ
Τπροβλέτει το σχέδιο που παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο
ΓΕΝΝΑΙΑ ΜΕΙΩΣΗ
ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ:
Διατηρείται το αφορολόγητο, χαμηλνουν οι συντελεστές
για ιδιτες- επιχειρήσεις (από 28% στο 20% ) , καταργείται
το τέλος επιτη δεύματος , Ψαλιδίζεται 30% ο ΕΝΦΙΑ
Κάλεσμα στα μέλη του υnouργκού συμβου νέος κυβέρνησης, θέτοντας αυτόν τον στόχο Σε αυτό το πλαίoo , ο κ . Μητσοτάνης, επισημα
λου να κερδίσουν τη μάχη της καθημερνότη- ως το μεγαλύτερο στοίημα της κυβέρνησής νοντας ότι η κυβέρνηση αλλά και κάθε uποup
τας απηύθυνε ο Κυριάκος Μητοοτκης στην του προκειμένου να καταγραφeί ως uα άλλη Yείο ξεχωριστά θα διαθέτει ετήσιο στρατηγκό
πρτη πανηγυριή ουνοδροση των μελν της κυβέρνηση- και ό ως-άλλη μία κυβέρνησηEυέμο σν ουa 21
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Για την φέτα
Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου
έβαλε το χέρι στην πληγή
Η εφημερίδα μας ΤΑΝΕΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΥΤΗ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΕΙΣΙ
ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
Την σκένη τον για τα προβλήματα του sounυγενοt;
Τομέα εκηn o Πεpφερεάyης Ηπείρον Αένδος
| Καχράνης Ο κ. Καχμανης tίχε τηεgoνxή tπιο
νωνία με το νtο Υπουγγό Αγροτιχής Ανάπυξης Μοo
Bοgίδη και έδειον έναρτεβού oε δεύεpο χnόνα για
Τοάντα πέντε χοόνια αδιάχοτης παρο
σας στον χύρο της δημοοιογραφίας ΤΑ
ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ.
Παρέμεινε συνεπής στις αoές mς δημοαoραgiς, δεν χιτρί
νισε, δεν εxβίασε ,
στάθηχε χοιτιχά ατέναντι στην εξουoα .
είτε αυτή αφορούoε
Δημοτικές Αος , ttt
την Περυφέρεια , είτε
φυσκά , την κυβέο νηση . Οοισμένα στε .
λέη του ΣΥΡΙΖΑ. πιθανά άμαθα στην
χοιτική , θερησαν τη στάση μας tχθκή Κράτησαν στα συρτάρια
ατίναντι τους, Τους εξηγήσαμε πολλές ακόμα και για τρία χρό .
φoρές κα μέσα απότις οελίδες της εφημερ .
δας και μέoo κατ ιδΜαν συζητήσεων ότι η ταξιοδότησης, με στόχο
-D3l no n agμοoε ooro upu botupA0 Dul
φieει από οντά τα θέpατα τoυ Αγοικού Τομία .
Νέa ης Νacipou
ΟΣΥΡΙΖΑ είνα εδ και nαντού
Κλοπή 2 δισ. ευρ
από τους συνταξιούχους
Γράpει
Φότης
ΖΠανταής
| Δίκγόρος
να 200.000 αιτήσεις συν εφημερίδα δεν είνι εδγια να βανκυει την κάθε χιβtoνηση, να εμφανίσουν πλεονά ουτε για α σηρει την αντιπολίτευση Σνομα η αλα ε
σματα στον ΕΦΚΑ