Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Ιουλίου
Κάδημερινή οικονομική ειδική cgμερίδα Διακηρύξευν Δημοπραστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6613
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453- ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
ΔΝΤΥα τα ειαοδήματα
στην Ελλάδα:
Σε 10 χρόνια
θα επανέλ θουν
στα προ κρίσns
επίπεδα
ΣτΕ: Οριστικό όχι σε 13ο και
14ο μισθό για το δημόσιο
31ονο
Επικρατείας αναφέρεται στη δημοσιονομική
έβαλε η προχθεσινη κατασταση της χωρας
νoήmam 130 και τουΣυμβου
14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους
λειας του Συμβουλίου εξοικονόμησης και πε της Επικρατείας που ριορισμού των διογκωέκρινε συνταγματικές μένων δαπανν του
Όταν η συζήτηση
τρεψε προηγούμενη
αντίθετη απόφαση του
Στ' Τμήματος του ανωτάτου δικαστηρίου.
, maaδΟ Την Ποόεδρο του Δικαστηρίου
Αικατερίνη Σακελλαροπούλου και, εισηγη- Πληθυσμου της χωρας,
"Είδικότερα,
αναφέρεται στην απόφαση, "κατά τη λήψη
του επίμαχου μέτρου,
Πλήρηύ ετης
μόνο του εν γένει εππέδου διαβίωσης του
στην κανονικότητα γ νεται με βάση τους
δείκτες για το ΑΕΠ,
την Παραγωγικότητα ,
το μέσο ετήσιο ισοδύ.
ναμο ατομικό εισόδημα (12.637,08 ευρ)
Μα τ νέ ενιαίο
μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων που
θεστίστηκε ο βασικός
ευρ , αντίστοιχα).
Κατά συνέπεια , υπογραμμίζουν οι σύμβουτητα, λίγα πράγματα
μπορεί να κατανοήσει
κανείς . Όταν , όμως ,
αποδογέΤων δuο
υπαλλήλων.
ακόμη και μετά την κατάργηση των εΠμαχον
εστιάζει στο nooτο,
συνέχεια στην 11
Επικρατείας Ελένη Πα.
Παδημητρίου
Ιωάννη Σπερλάκη , με
έΚονε όΤΙ n κατάρ, μένα και διαθέσιμα
γηση των επδομάτων στις υπηρεσίες του Ελκαι των δρων Πάσχα ληνικού
και ριοτουγεννωνΥ
λήλους "τε κμηρινε - (ΕΛΣΤΑΤ) για το όριο
ται επαρκς..
Προς αιτιολόγηση
επιπέδου διαβίωσης
των δημοσίων υπαλλήλων , όπως προκύπε:
υπαλλήλων κυμαίνεται ζαν αξιοπρεπές επ μεταξύ 780 (YΕ με
βαθμό ΣΤ ) και 1092
Φορολογικές
δηλσειs
πεδο διαβίωσης, τόσο
σε σχέση με όσους
Δημοσίου
κόοΣτατα nκα
ΣΤ και ν από τη θέσπιση νέου καττατου
βασικού μισθού και
της φτχειας όσο και
με όσους απασχολούν.
ιδιωτικό
κινδύνου
ανά άτομο μετα
φτχειας
093/2012
(586,08 ευρ και 26,18
Το βασικά . Μ
συνέχεια στην 10
σεις (6.591 ευρ) και
δρων και των επιδοΙ
"Λίφτινγκ
στιs 120 δόσειs!
Εφορία
ρδηλσεις
2019, καθς σε λιγότερο απόδύο εβδομάndiarl poodaOY
λογικές
ποθεσμία για την
υποβολή τους.
Θέλω να
στήσω σαφές ότι δεν
/4001ΑΝ
καταστην
Αλλη παοάταση στην
προθεσμία υποβολής
των φορολογικν δη
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9