Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ότι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Ορκίστηκαν στη Βουλή
οι τρείς Λάκωνες
βουλευτές > σλ. 8
Κατέπληξαν Φιλαρμονική και Διπλά χρυσός
ο Αλ. Μπεσσόννυ
του Φιλαθλητικού
Γλυκερία στο Σαΐνοπούλειο.
σελ 15
> σελ. 10
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 | Ετος 23| Αριθμός 5691 | Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ. 2781081253 Fax 2731081250. e-mailinfo @lakon ikos.gr. www.lakonikos.gr
Επιστολή Επιμελητηρίου Λακωνίας στην υπουργό Παιδείας Ν. Κεραμέως
Καταργούνται
τα δρα
στο Δημόσιο με
τη βούλαν του ΣΤΕ
Το αιτιολογικό
της απόφασης
κρίση
Η Νοσηλευτική στην
της νέας κυβέρνησης
Συνταγματική κρίθηκε από
λίου της Εnικρατείας η κατάρ δρων στο
Δημόσιο, Πρόκειται για τα
επιδόματα Χριστουγέννων,
Πάσχα και θερινής άδειας
[13ος και 14ος μισθός) των
δημοσίων υπαλλήλων . Οι
αποφάσεις tης Ολομέλειας
του Συμβουλίου της Επικραγηση
onoες ΕιΧον κριBεί
Περικοπές άδειας των δημοσίων υπαλλήλων (13ος και
14ος μισθός . δημοσιεύτηκαν
την Τρίτη [16/7)
Η Ολομέλεια του ΣΕ, με
σειρά αnoφάσεων της [13071316/2019) , έκρινε, κατά ηλει οψηφία και nαρά την αντίθετη
Με ατού την κατασκευή νέου νοσοκομείου στη Σπάρτη
Δεν υποχωρούν οι φορείς της τη νέα υπουργό Παιδείας και κοίνωση του Προέδρου του
Λακωνίας αναφορικά με τη θρησκευμάτων
διεκδίκηση της nαρομονής του
Τμήματος Νοσηλευτικής στη
Σηάρτη , διαθέτοντας αυτή τη
φορά ένα ισχυρό διαπραγμα - σοκομείου
τευτικό κόπλο- . Πιο συγκεκρι - Ουσιαστικά, anoτελεί την ηρτη n ανακοίνωση του Ιδρύμοτος
μένα , την επανεξέταση της παρέμβαση για τη Νοσηλευτική Νιάρχου για τη δωρεά δημιουραπόφασης για μεταφορά του από τις τοπικές αρχές του νομού γίας νέου νοσοκομείου στη
λόγος στον onoio στηρίχθηκε η
εν λόγω μεταφορά, Το νέο νοσοκομείο θα καλύψει τις ανάγκες της Σχολής Η Λακωνία.
Παραμελημένη anό την noλιτεία
σε έργα υnοδομής δε δύναται
να στερηθεί τα ήδη κατακτηθέντα . Σε καμία περίπτωση δεν
μηορούμε να μιλάμε για ανάκριση του 21
Τμηματος, όn
Ιδρύματος Νιάρχος , Ανδρέα
Δρακόπουλου, για τη νέα νοσοκομειακή μονάδα .
Όπως τονίζει χαρακτηριστικά ,
μεταξύ άλλων το Εnιμελητήριο,
Νίκη Κεραμέως, με το αίτημα να είναι
ηλέον ενισχυμένο από την εξαγ γελία της κατασκευής νέου νοΣΠάρτη .
μάτων, "τεκμηρινεται επαpκς , κοι δεν nαρίσταται
απρόσφορο0 μέτρο , και μάλιστο Προδήλως , για-την επ .
τευξη των επιδιωκόμενων
σκοπν , ούτε μπορεί να θεωpηθεί ότι δεν ήταν αναγκαίο ,
δεδομένου ότι με αυτό το
μέτρο , το οnoio εφαρμόζεται
γενικά σε όλους τους μισθω τους του δημόσιου τομέα, γί νεται
ονόμησης
σμού των διογκωμένων δα στη
ται το Επιμελητήριο Λακωνίαε V o και toxεται λίνες φαση ανάκλησης της μεταφο - μασμένες Ko Νκαίες
αποστέλλοντας επιστολή Προς ημέρες μετά την ιστορική ανα - ρός της Σχολής, διότι εκλείπειο δομές , συνέκεια σελ . 5
Σε εξέλιξη οι Ψεκασμοί
δακοκτονίας στη Λακωνία
προσπdθεια
Κυβέρνησης , η onοία υnαyoρεύεται anό επιταγές της ΕΕ
για μείωση του υπερβολικού
δημοσίου ελλείμματος. .
Γενικής
Επισημάνσεις της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Σε πλήρη εξέλιξη
διενέονεια του α. κυματος δολωματικν ψεκασμν από
εδάφους για την καταπολέμηση
του δάκου της ελιάς , για την
ελαιοκομική ηερίοδο 20192020, όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας
Βασικούς κανόνες όηως αυτοί
έχουν τεθεί από την Προκήου Eη
του έργου , από την Νομοθεσία
άλλων μέτρων όπως n.x . το
μέτρο της Βιολογικής Γεωργίας .
αλλά και αnό τις υποδείξεις των
υπεύθυνων Enoπτν και Τομεκαι Κτηνιατρικής Λακωνίας,
Για την επιτυχή διενέργεια του
σκεται η
συνέχεια σελ . 7
Προγράμματος απαιτείται η όσο
, δυνατόν μεγαλύτερη συμμε τοχή των ενδιαφερομένων Πaραγωγν
Παρουσία τους όηως επίσης και
συμμόρφωση
Η μεγάλη απάτη
της θεωρίας περί
αανθρηνης nopέμβασης
στο περιβάλλον και στο κλίμα
γράφει ο Κστος Λάμπος
> σελ. 3
φυσική
ορισμένους αρχν , συνέχεια σελ. 9
|20 υ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα