Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Ιουλίου
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 812
Τιμή : 1.00c
Κάδημερινή οικονομική ειδική cgμερίδα Διακηρύξευν Δημοπριστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453- ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
ΕΝΦΙΑ:
Παραγραφή,
εκπρόθεσμεs δηλσειs
και φορολογικό Πιστοποιητικό
μεινεται
φέτ0s και
Πόσο έωs
το 2021
Επικρατείας
Το θέμα του χρόνου
ΑΡ Μκάν Τθέ.
σεων αnασχόλησε τα
τελευταία χρόνια μεγάλο αριθμο φοροΟ(ΣτΕ),
λουθες ννωμοδοr Νομικού
Συμβουλίου του Κράους εχυν
ξεκαθαρlφυσικά πρόσωπα , όσο
και επιχειρήσεις . Αν
και ο νόμιμος χρόνος
nαραγραφής ήταν (και
αμφισβητού μενα σημεία των σχετικν νομοθετικν ρυθμίσεων.
Οι εν λόγω αποφάσεις
Το σχέδιο
διακής μείωσης του
ΕΝΦΙΑ ενεργοποιείται
από τα τέλη Αυγού.
στου με μείωση του
σταθεί και από τη φορολογική διοίκηση.
Με βάση τα ανωτέρω,
ένουν
όσον αφορά τη φορολογία
ενω η χρήση 2013 na.
τέλος του έτους υποβολής της δήλωσης
φορολογίας εισοδήμακοσαετία αν συντρέχει
opoοιαφυγη (από το
Μη υποβολή φορολογικής δήλωσης
κλpογενέστερος
31/122019. Εξαιρετικά , Εισοδήματος (οono
ίσχυσε για τις χρήσεις
έως το,2013 ) προπτωση Που δεν έχι
υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος
ισχύει δεκαπενταετης
της δήλωσης κατά τη
διάρκεια του τελευσταθμικά, η οποία θα
αγγίξει περισσότερο
τους έχοντες μικρή
ακίνητη περιουσια. ιο
συνέχεια στην 11
naανοaεί
ρολογικοί έλεγχοι
επεκτείνονταν σε χρήσεις πολύ παλαιότερες
της πενταετιας, βασί
την ημερομηνία λήξης
του χρόνου παραγραφής, η παραγραφή επ
έτη από τη λήξη του
έτους υποβολής της
δήλωσης .
πράξη οι ΦορολΟγικές
αρχές εφάρμοζαν τη
15ετή παραγραφή και
9επεριπτωσεις όπου η
δήλωση
εισοδήματος,
νόμου διαδοχικές πα ρατάσεις του χρόνου
παραγραφής, είτε στις
που Προβλέπουν περιοριστικά τις περιπτσεις παρατάσεως του
Αλέον. Μοuολονία
του Συμβουλίου της
Όλεs οι
αλλαγές στιs
επικουρικές
συντάξεις
η νομοθεσία προβλέπει περιοριστικά περιπαραγραφή μπορεί να
επεκταθεί πχ. στη δεκαετία αν προκύψουν
vεί donά νobn
έως το 2013 ) , στην ει
5010020
αυνέγεια στην 10
πτωση δε υποβολής
Εξοικονομ
Κατ' Οίκον II:
ΕUΕΨPeΨΩ
Νέο καθεστς για τις
επικουρικές
συντάαποκλειστικά ς
εισέρχονται
αγορά εργασίας από
1/1/2021 σχεδιάζει να
εφαρμόσει η κυβέρστην
Η νέα ημερομηνία
Που δόθηκε για τIs ατήσειs
Πρόκειται για ένα
αμιγς κεφαλαιοποιηικό σύστημα , με
βάση το
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9