Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4431 - ÅÔÏÓ 16ï

ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Αγρότες σε απόγνωση
• Το χαλάζι, η βροχή
και ο πολύ δυνατός
άνεμος προκάλεσε
μεγάλες ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα
βαμβακοκαλλιέργειας και μεγάλες
εκτάσεις
αμπελιών

s

Πολιτική

Κοινωνία
Γ. Κωτσός: Άμεση
εκτίμηση ζημιών
και δίκαιες αποζημιώσεις στους
Óåë. 4
πληγέντες

s
2 χρυσά και 2 ασημένια βραβεία

Νέα οχήματα και
μηχανήματα αποκτούν Πυροσβεστική και Στρατός

s

Óåë. 7

Σημαντικές αυξήσεις μεγεθών

• Έρχονται
να προστεθούν στη
συλλογή
διακρίσεων
για το Φυσικό Αέριο

s

Óåë. 4-5

Óåë. 13

• Στη ΣΤ
Θεσσαλίας
στη χρήση
2018 παρουσίασε στους
190 συνεταίρους

s

Óåë. 12

Ζητείται υπάλληλος από την ΑΛΗΘΕΙΑ
Η εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ ζητάει υπάλληλο γραφείου με ευχέρεια χρήσης
προγραμμάτων λογιστικής.

Πληροφορίες: 2441080888 - 6977200595

Στείλτε βιογραφικό στο [email protected]