Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κυδικος: 1860
ΕΛΤΑ.
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
uΟΥΜp
τον to1ο toυ
npeei να pα
να δυοκηρpυot i
ΚΑΘΗΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δonήτης- Ειότη-Δουθυτής ΒΑΣ ΖΕΡΒΑΕiς 450-Αμύλλου (1515 Τμή 0Μμ . έπΚυφαή 1314 buloo 2019
ΣΕΝΑΡΙΑ
ΓΙΑΤΟ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΤ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
PΕΠΟΡΤΑΖ,
νοο ν
mς της nς
Ποναγτης NKnoηou.
ο 1ρης 1εεiitoς4
00μo ΔΕ
nodoane.p
Η aAnoyή ouτάnης
κotu τα .
τομtα ευ0ύνης του και
μνio ou δέν 80 xpno napaitnon toυ σην npoκοιτήρα Μα tmv Enoy , Υmouανε σί6 tou
δοση ΤΝ αων Οή
9ους καταλομβάνουν
δοικπtικές etoεις ο
Ενχ τ EΣ
ΑΛΛΑΕΤΕ ΜΥΑΛΑ Κα ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ!
Οι Μηάλου Ηγτς mιβalλετο να poroooorν to
rεvκό κm Κoινωνικό συμφέον rνανu του Λtομικού κα
tou Πpoοuou yo to Eνικ , έvαντ
μραφα σΣπυpος κηης
Μπαύνοτς στο Υπονyεo Παδείας ο Προθτιουργς Κ.Mhτοτάκης είπε..
Είναι χαρά μου να ξεκιν από τuν Παιδεία
Τονοντας ότι αποκλί Πρότη προτεριόπτα μα τι kιθέρηση
Το μπάχα πο
του Κράτους
Μηoρeί η νέο
ΝΑ να μν mveφερε τη ΦΡάon
κοinoητα μonnοv, anά δυ .
Υοpto Πae .
υprοr
mav η κατό9, έφτυo ο
πpow, κάι το omoίo εν
uήpν και ο δο.
σταon nou εmiκρατεί κυρίως στο Δημοσιο Τομέα Εεί.
χρtε ρ 0ρμόδος Υφuηουργος Νότης
Mηταράσις, 6οκίμασε να tnδεφωνnoε
ηηpοφopού
. νίa ννοοoμι εν.
οhλίτε νιο την rΟΚΑ.
στη σ
Οuea)