Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΠ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
www.olympiobima.gr
Eς Αμοου w
Τpή 00ο π bp
ΑΕΥΤΕA 510ΥΜΟΥ m0
ΜΟΜΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΜΥ
Έρχονται ανατροπές
OΣ ΤΟΥ ΔΤΚΟΥ ΜΕοΥ
OPIΖΟNΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Στην Πιερία το πρτο
πανελλα δικά κρούσμα.
ΕΠΒEΒA0ΒΗE
Τα πρτα δείγματα
χραφής της
Κυβέρνησης
ΠΑΛΑΕΙ ΠΑ ΠΟΟΥΣ
Μακόn ς ordομότης σς ονe
κμ ς aυ .
δ oς ot-.
ΒPΣΤΗΡΙΚΑ
pαtηςmsνς ΗΗΟ
ιmΚ AΤ φαΝς Μηgpεpiς
ηge oo b oσυ οo pος a
γεοnο κάηα σς δ οos oοορμ νop
Η ΠΑΙΔΕΙA, ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕ, Η ΚΑΟΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
pοηη mp o ον
ow δo μόός oυΕΦΑ Ρ
tς μο
weυ οοppoυ σό ος εος τυς
ν α Εorάς Κοu
NaΥπ n 0οσ ν σόη
w , po η η.
κωμ dΑ n.
Σ npa 20v roroν ompoa
rooίσυ κύ υ Δτ Η
σpμόνα ση πnροή u υ
Καp Eάρ ό Δης
Μ mας ρ
δbonoσ μα ροά
A Κσ Η
σooς, . ύοκαν nο
oης u saδ όp u όΤε
οnoλάοούnoη οοieηνμ4
Μηο α no tο oμo ΜapοooΤ
ο ύ Nουνα
porpdος μέρος οφ ς Ερηας κ
Ko nθάon Μonς Μορόnς
νοδ μ τςοω ςικκoη o ής ούτα, μσύpνα
οpop 0oωηοιpiςμ.
ηρίντw a pό uprn
Μ. ΜΗΤΡΑΗΣ
. Aεν υπάρχα
θέμα μείωσης
των συντάξεων
ΣΤΟΧΟΣΗΜΕΙΤΗ ΕΣΡΟΡΟΝ
ππΑ.Τ
ΠΡΟΣΒΑΗ ΣΤΗ ΠΗααΗ
ωνnpp Βta μας w αv ς pς
9 Ν ς
oΜόκ ο wν έαι
σpτηκ ρφκομηwpb0Ε0 o
owκdpυμ oοηα α βάraν
euονeς αμ κή uo ης
Μφάnς 3eς κ#0 0
Εγκανιάστηκ
ΞΕΚΝΑ ΣΜΕΡΑ Η ΑΠΟΤΜΗΣΗ ΤΟΝ ΣΗΜΟΝ
πρωτότυπη λεύθερη | Αυτοψία σε αγροτικές περιοχές
βιβλιοθήκη
επλήγησαν από την κακοκαιρία
ΑΠΟ ΚNΜΑΚΟ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΚOΝΟΜΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΤΡΟΠΟΜΗ
Eω Ποpς edς o
oμwς ενο ε ηπpόη οpn
EημααΜκήτη κu xρυpltpΗ
bakoso ς MΗφρίs
Μηπυς Καnρhης και Πλα ς . Γρης
raw α ngιpo toa
μηα ιΚ ΡΡΡ Δ τ
Aυτplmpς ηκής
ης nngaς, κυγΤΝ στ
m wν συ6 Φ
ΓPOAαη oκ pπ e
mp4pα bd ς γu s
Μam. νε
Αγoής όο
Καpaής npp ς
Νέα ακαμπανάκια
από ΔΝ
ΓΑ ΤΗΜ ΕΜΗΝΓΗ
όον ο 0
ureς ομ oo, pήpoμ
Ρn 4 pόn κάn ο
Συτpdn ς Πρppής
Ειάηpας pis Ε Ο
οδς σά ή 4 άγum
aμ o ς tpς
Φοησό η nς oη0. A ΗΝ
nάνeς dα d mro dn taσomoμς
ο Μηνpnς n .
Πηiς κn n
Τr ες ΕAΓΑ
ΑΓΟΡA ΕΡΓΑΑΣ
Σάςασόσος ςη αμος πpοpά
ο ς Ναμαίό Τημ υάm
οmκουοσ
οωκραoμ
Χοpepo δες puμή α μ οoς tprpμ nυέσmpΠirηaη δrμo
οηoa οppά ν όn mς αοομς
α 9 α π T
αγνσς Τ Τηia.
τυ opο ξμές από η
χαamη "υ ioiθpa
Οσείς
Ε μ ς δ
uη npb uto 0, ς
Ε01 οσάμν NΥ PΑ
omς μςαφμ a 1050.
ΣΝΑΝΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΝΔ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΠER ΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
piμ μφν ύ ά
μοdωσpο ο τ
Epyng
Ταχύτερη αποτίμηση των
και καταβολή των αποζημισεων
ζημιν
σημδαχοακ υςο ndς
4άτων mς δύΚ YΤΡνάη η.
.ΒΡΟΥΤΣΗ
t ΤΡΟndβ ππναπpoδιβούν ποεdς π ς ν
ηνοppό ροος υκ μοηςιo
ηαw mooνοοσ peo
όo M s m vΤ ΚνR
αΞεπερνούν ης
400.000 οι εκκρεμείς
συντάξεις
ΠΑ ΤΕ ΖΗΜΒΣ ΣΕ ΚΑΛΛΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΟΧΗΕ
Σwbη μ πας Βεθειίς
M ς Π
μΑν μμά
nupa, κ ΣoΜ o
ησηvpo w uδndapύo
υΜατς δpμπωη.
0 μίς συτάς ζρτν nς 0 0
no ή -0 στό η
χαatmη ΜΗς
κ πηρής Iη pη
m ooτ ο n , οΥmΑνΑ
Ερa, noς pούς μς σοmpυ ό ΦΡΡ 620 5
ΤΕΡΠΟΣ
a ς μοό ν
υ πραράμ ΑΙΜΙ Ε ε
μμ t Ψ .
Ε. ας Μrάw α
Σφpς Χιο pόοε
Enoνς upόης mς
Πppή Εn Πρ
μΓ4Ι ΤΤ4TΕ
ΕπΕEΙΕ τή 3Ρ r
Μ mΜΝ σεan paμη,
ονοά σό uroο0 ο 4ς
Anenνa 10% ρ βεθή σπό ιωγο.
Μοάν αυχο δεμραματα
Τδηήpοoτt ς Πρppής Ενona
σην λετοκεpιά ngίας απ δμ
oρήn nό 04 ηoμα.
Δ Α ρ mν Η
Erαγμλμο hη τα αόπδα
εντάςαχουκα ας ν να
κα warαληορρυ
0ΟΣΑ :
Ελληνική πρωτιάν στην αύξηση φόρων
ΣΤ ΕΠιΧΕΙΡΗΣΕΠ
εγυμνοnοδ Τακpήpα γα
av α οpς μας aνομ
τνήοu ο pd όνοα
0o ιαμάοις μάroυκω 5 μστάεή Η Μ μη 0
κο 48mύφο βουνο δ ς
ηpη bαα
poμιη μή η0ση στα mon
m eΜu m
ΗΓΜα σm η Diοi0
wn-μw υ O0A,μημο η +
tρκαπρ σν.
κοδοm μηκυφopίομύ ου η σό
ανοamINν ς
ppο σο ηδα Σ0κΟ8ο
poς φoοςowniς ρ
ΤΟος, να mno Μο0wο .
Βρας ouo μος μά τν συ Mpe9. aa n u ΒΟKAκ
23520-33110 6gea198550
% Α 04
www.arpos.gr-inξαφb.g
ΙΝΟςοντοου Ε 85
τραΥν