Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
(Παρασκευή)
Ιουλίου
Κάδημερινή οικονομική ειδική cgμερίδα Διακηρύξευν Δημοπραστν
Έτος 220
Αριθ. Φύλ.: 6808
Τιμή : 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 - ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Ελάχιστο
Εγγυημένο
ΕισόδημαΚΕΑ
ΟΠΑ: Μείωση των συντελεστν
από 13% σε 11% και από 24% σε 22%
εντός τns τετραετίas
Μέχρι τς 10 Αυγού
στου αναμένεται να
έχει Ψηφισθεί το νέο
διο. σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα για
την υλοποίηση του κυγύη, και παράλληλα
υψηλότερο διαθέσιμο
εισόδημα για όλους
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
χρονο κράτος, λιτό και
αποτελεσματικό στην
υτηρεσία του πολίτη
τον τομέα του uu
γείου περιλαμβάνον .
Διασφάλιση
. Τρεις βασικούς πυλνες θα περιλαμβά.
Το νομοσχέδιο, όπως
ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος ΜητοοταΝΟυ θα1
Boλ oπό
την κυβέρνηση. Σύμ
φωνα με πληροφορίες , ρήσεις , ταχύτερη υλοη κατάθεσή του στη
Εγγυημένο Ειαδδnα
( ΚEA) τοοποίο καλείται να βγάλει εις
πέρας η ηγεσία του
του υπουργείου Ερ.
Εδικότερα ο υπουργός Εργασίας Γιάννης
Βρούτσης, καλείται
μεχρι το ην 1
5υNΠΟΛΟΝΙΟ0dνn
Δ, an
να μο
Αa oda0no
και αγρότες και μεί - 2020.
ωση διοικητικν κι
239μ,
πλαίσιο για τις επιχει. Μείωση EΝΟΙΑ κατά
φορολογικν βαρν 30% εντός 2ετίας
Έκπτωση φορου ίση
πο η σ η
σχυση ρευστότητας ,
διευκολύνσεις για τα
υπερχρεωμένα νοικοστην ακίνητη περιου.
νίνει έως το τέλος του
μήνα .
Υπενθυμίζεται , ότι οι
wnκΒ&0νησης για το
υπουργείο Οικονομικν είναι: ισχυρή ανάμ ότερες επενδύ
σεις και νέες καλύτερες δουλειές , να δοθεί
αξία στην ακίνητη πΟι άμεσες κυβερνητικές προτεραιότητες
στον τομέα του υnoυρπάνης για ενεργειακή,
λειτουργική ή αισθητική αναβάθμιση των
κτιροαστολή του
πεοιβάλλοντος ψηφιακής τεχνολογίας για
είναι οι ε Ε νομικν
Μείωση του φόρου φόρου επί του κέρστις επιχειρήσεις από
Έκπτωση
την αντιμετπιση της
φόρου έωs 50%
για ενεργειακή
αναβάθμιση
κτιρίων
παραοικονομίας , καλυδους στις αγοραπωλησεβασμό στα χρήματα
του πολίτη, μείωση της
επιβάρυνσης από φ σφο
μισθωτούς, ελεύθε.
ρους επαγγελματίες
υπΕρGΕίαe νια τοία
χρόνια και επανεξέτασή του από μηδενικης
τέταρτο
βάθος διετίας. Το 2020
θα μειωθεί στο 24%
και το 2021 στο 20% .
. Μείωση του φόρου
βάσης
συνοχή και αλληλεγκοινωνική
χων από10% σε 5%, το
συνέχεια στην 10
Τέλ0s
στην δήλωση
νάμου, διαζυγίου
και θανάτου
στην εφορία
Rέονηaηe sνα να EaΑΑΔΕ
ναπάρει
οικοδομή , ένας κλάδος που τόσο πολύ
μπρος
Ανεξόρτηη Αρκή
Δημοσίων Εοόδων
της κρίσης. Τι προβλέπει το σχέδιο της ΝΔ.
Το φορολογικό νομο σχέδιο το οποίο ανα.
Εναωματνει φορολοελαφρύνσεις
ύψους 6 δισ. ευρ σε
συνέχεια στην 2
γικές
Σελίδα 9