Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΠ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
www.olympiobima.gr
Eoς Αpολου ar
Τpή 00ο π bp
ΠAPΑΣΚΗ 12 10να 00
Του 60 οι
Η παραγωγή της
Βόρειας Πιερίας στο
έλεος της κακοκαρίας
ΜAΜΒΝE TU KTΑΓΡΑΗ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΕΛΑ ΚΙ ΑΠΟΣ ΜΚπ
<Σηκνουν
τα μανίκια
οι υπουργοί
εκδρομείς
npoν Π poo oπό
πος ου
ατημές ατόσns, α ι οmne
ονoτσ.
ημo σ τμoν βρ μα oo wυ
σύ iα ο ου 4Ν 4 μμ ις λης ου οοpόνn.
μΜ 9δρό η.
Ελπη, Η oν taισταπε
ου ωό pσu y Mo ής
hnς υ π4 συ α0μα ψ4
πο0ta κη thΦ δινήν V44ομό
φαρηa οo poητκοα.
Αυή η ονήσυη γοό, υ 0αudputς
Φ 5 ομ 0 Δνσης
οι ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΠΕ
ΚΑΙ Ο ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ησt u Ο η ημμνή
ΕΝ, nu oς Αγη κoη μου φw
ά ρον ν φonοίos σι ογ
Ενστήμομ α κηνς κ οt
1πονη ν oΦν
Ενoήα όφνtυ ΗK
σpνE ΤμΚ Τ Mn pο
M moόνο. no
μτράον.
η ήον Μλος uoνν ουή η νο u 0.
w ρ τη μούναι οα, ην
ο ον om nai oυ
πMς τin toov p ηΨΜη
ων hcnp .
Ελ er ooμ αν
φακμονν
νOνπος
pόσpoη
Δονύση
e ΕΝ ή a
ή opοτuoός ς η
ος 4pούς, pφοα μκ w
0ompo κ ΕΜ0α ΣΟΦΑ ΜΥΡΑΟΥ
Αναληθείς,
προσβλητικές
και κακόβουλες
οι αναρτήσεις
σε σερβικά μέσα
Δωρεά
αυτοκινή του στο
Γενικό Νοσοκομείο
Καπρίνης
Μεινονται οι φόροι
EΡΧΕΤΑΙ ΑΝΑΣΑ ΣΕ ΝΟΙΚΟΚΥΙΑ ΚΑΙ ΕΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΤΑΜΕ ΤΝ ΑΜΕΣΗ
-otpooημmος DN w
10000ap
- Δήαηκυφκλαpα
Τουμk μακο μΚ ος om
φφοοiα po μόοuναάpaν νάo pa
emppήouu ouoναυλοτiρpμι
Τον no α ο ος η
Βουλήμήm κopes Aio τu μαμ κ
10 τυ μνου μήα μίνυ δάς μm
Α 2000 κ
ΘΑ ΚΜΥΨΕΙΑΜΓΕΙ
ΤΗΣ ΚΑΤΟONΜΟΛΕAΣ
ΑΠΟΚΑΠΑΣΤΗ Τα ΑΝωΗΑ
Enoλή
Μα pαβουy ο 0η n
κu πρεβoν ο PRή m μ 0
npή oβση ου στmd oυς ας o αmν
τοίot
4ρηοoo
κpoypiο n
Τονίοpopκόκομοoπpopτο μ :
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΕΦΕΡΕΑ ΑΝΤΜEΤΟΠ2ΟΝΤΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΔΗΟΥΡΗΘHAN Αnο ΤΑ ΒΤοΑ ΚΑΡΚΑ ΦΑΝΟΜΒΑ
Δηapς
Εγινε η πρτη αποτίμηση
ζημιν στην Περία
Γναρ τo no 0ημή καάνςnK Ko ow Moβiς 0pκp ,
πό ανοakκ Μκ u μ mo
κmτhns.
Η τηmύτ η α eΚ Η
ηνu on ης Πps
μ αόoeicνoήes καυμνο.
HAνη αάν.
μ ον δpιe oμοκήσηpuia no
Neoμ, μφ ηςατος α
Υποn Heό
Πpας κα
s ο 4ρ
Πούn ής ηpoκέ
ο Yuishtη
ΕΚΤΕΤΑΜE ΜΕΣ ΚΑΤΙΣΤΡΟΦΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΕECWHMRΑ ΤHE
ΤEWPTHΣ ΣΗ ΒΟΡΒΑ ΠΕΡΙΑ
Φ. Μπαραλιάκος:
Αμεση αποτίμηση πων
ζημν από τον ΕΛΓΑ
ανάντα
e, oην pnη
αποίμηη w δ
πτυ pά σν
a . φν.
(6ron β ση κα
oamη άm
Α - ι
- τt τοθ τή tκή
Irii ΗΙΕΕΣ
σa ta
iαo κp σ ων οε
o τ ας nuμpοής Εότpς βκ.
Ι Τ Η τ
ν Υmταν, ndηκ ο
oυνπpοή erς ς npoopeκής ηpoς
Καnpης αογάμν κα ν k
ΚΑ Κοdδei dηΜ-noαη
πnpoή θύmς ς Προβaής palos
Κo Υ pοu.
στδpο γdς a reov epnaς δς
Σησoρηoοeoνς α pαζ
ΤΕΡΠΟΣ
Μ ΗΑΜΤΗαφο m.
ΗΕΑ 14ΤΑΓΙ
ησδimηεpμε ο μpα προoοςν
ν μP w
ΕπΕΠEΙΕΕ t Ε
roaπΗσα ΠΕΕΗΤ ttθήΙΛΠΓ
Δύο ευχές και χιλιάδες
ευχαριστίες
όμος oνς ουνη oν α ν u
όμμαος p τύς Μαpημυήλαπύν
όαη a ρησηναμην πη μμαwΚ
Η pη μυήμυ ναu oύ oή dως
ός πυ μμουξαι καμήρα ναοςοΣκ σρυς υμπΤοΜ m
Μpς po ompoιρε γθες
Μοάν αυχο δεμραματα
Τεάpκ οήμι αη
σην λετοκεpιά ngίας απ δμ
Erαγλμοή aη α ότδα
αντς σχοu κα ός σην Nmogpό
κα warαληορρυ
φ πό ην
μΡη κη.
Εκλασ η
αμη wμ
αοου 6%
mn άr τ
M σ pς ΟA ondo
Ee η ωη ν
βοή απ.h 0
μευσομία wna ah vo η bό0 Σηούμο μα oονoείαo ημ
6δη v nuία ov κoμ ς μήμά 4 γα
0r κημίαρν
pωση κπ nκό μpου κο baέ μ.
oαα ατ w ν
δυν aπόημrpίaήμο η . Ταorn
00ο45π κuΕ, οινμία
ρ o mοrm Τ
pανoypo Eka
ήουμπησοάυ νεn ς Μουο ο
Pp μυναwαλόος λότ, μ Τrrβή α
ήo α νΨ 5oαΜh 0ος non
καιδοοήΑ Μmνκο hκ
eμpος Η uee, owημ ς
νρηκ ΚΗ ήςΔΡ
Τό ΗΚ
eo δεν κuμ
ναοίτυ rnν
Imy ηgn Mo
μες κα ς oui
aaκ ΚΛ
23520-33110 6gea198550
www.tarpos-ieds ωφbgr
Σοpo Δνos
Αν νο nε
τραΥν
wsw.ceiN