Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Ιουλίου
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6807
Τιμή : 1.006
Κάδημερινή οικονομική ειδική cgμερίδα Διακηρύξευν Δημοπριστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 -ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Οι εννέα
ελαφρύνσειs
στο φορολογικό
νομοσχέδιο
τns νέαs
κυβέρνησns
Ποιοι και Πότε Πρέπει
να υποβάλουν το έντυπο Ε9
που πωλούν ή ανοράζουν ακίνητα ή απoκτούν
e0 NΚΑΚΝ
λάδα.κοθ
πράγματα ή ενοχικά
εμπράγματα
δικαιματα
αnο κλειστικής χρήσης θεσης
δικαιωματα είναι υποσουν τις αλλαγές στην
περιουσιακή τους κατάσταση στο έντυπο
κού χρου και κολύμ.
βητικής δεξαμενής ,
που βρίσκονται σε κοι istvorpαωτα αμεσα
ακινητου και αποτε .
λούν Παρακολούθημα
εμπραγμάτων δικαιωΠλέον οιαλλαγές δεν
δηλνονται εντός 30
ημερν από την υπογραφή του
την φορολογική ελάφρυνση των νοικοκυριν
επιχειρήσεων αναμέσυμβο- μάτων.
m ο uμίκο
δους νομική οντότητα
που έχει οποιαδήποτε
μεταβολή στα ακίνητά
ain Mοiου του επouενου έτους. Αυτό σημαίνει ότι όσοι θα
έχουν φέτος αλλαγή
αναγράφονται αδήοτε αιτί .
τους,
στο Ε9 από:
1. Τον κύριο του ακι3. Τον υπερθεματι στή , από την ημερομηνοήνορα η νέα κυβέρνηση.
Αμέσως μετά την na.
ρουmTκόν
γραμι
lalt A αun 'oοLUA
αακΤΚ έκθ σης , σε περιπτσεις
πλειστηριασμού.
των προσία τους έχουν προθεσμία να υποβάλουν το
ριληφθεί σε δηλσεις
στοιχείων ακινήτων τα
γνωστό έντυπο Ε9 έως προηγούμενα έτη.
ομικό
πρόσωπο ή κάΒε
δους νομική οντότητα ,
όταν νέμονται ακίνητα
οριστικού συμβολαίου
κτήσης.
2. Τον κύριο του ακ συνέχεια στην 11
4, Τους κληρονόμους
υσίας
και συγκεκριμένα:
από τους εκ διαθή κης κληρονόμους κατά
ου του επόμενου έτους
'Να σημειωθεί ότι υποχρέωση για υποβολή
τοιχείων
Suονο
πρόσωπο ή κάθε εί .
μηνία τελεσιδικίας της
δικαστικής απόφασης
καταδίκης σε δήλωση
υOSADΛΟo υ δidωΧ
στικής, απόoaσeuε
Ανέπαφεs
συναλλαγές
με κάρτεs
σον έχει δημοσιευθεί
κάθε φυσικό ή νομικό βέρνησης νικής Κ
Τα ακίνητα ή τα εμτην οποία αναγνωρίζε - διαθήκη μέχρι την 31η
ται δικαίωμα κυριότη.
ευποάνυα
σε ακίνητο από οποι.
Δεκεμβρίου του προγουμενου της δήλωδους νομική οντότητα πράγματα δικαιματα
δικαίωια
τη μεταγραφή
πράγματα δικαιματα
συνέχεια στην 10
Φόρ0s
εισοδήματοs
Αλλαγές έρχονται
πστωτικές και χρεωστικές κάρτες, σύμ
της Ευρωmaϊκhe Ε
θα ισχύσει από τις 14
Σεπτεμβρίου,
φωνα με την Ελληνική
Ένωση
σύμΠότε θα κατβληθεί
η Πρτη δόση
Τραπεζν
'Οι νέες απαιτήσεις
ασφαλείας ορίζουν,
μεταξύ άλλων , τη
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9