Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΠ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Eς 0 Αpoυλου w
www.olympiobima.gr
Τμή 0Μο π ωpό
ΠΕΜΠΗ 1 10ΑΚΥ 1019
κοΜΣΟΝ ΠΑ ΕΛΛΑΔΑ:
Πέντε αμέτωπαν
που θα αντιμετωπίσει
η κυβέρνηση
ΚΥΡ. ΜΗΤΣ ΟΤΑΚΗΣ:
Ανάπτυξη 21%
το 2019 και 2.2%
για το 2020
αnrΟΒAΕΨΕΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΑαΣ ΕΠΤΡΟπΗ
Eχω απόλυτη
εμπιστοσύνη στις
δυνατότητές μας"
ΟΙ 12 βασικές προτεραι ότητες
0ΟΡΟΛΟΠΥ0. ΕΠΕΥΣαL
ΑΣΦΑEΤΙΝΟ, ΕNΕΡΓΒA
ΚΑΙ ΑΣΦΕΗ
cpeior4 oς αίσκή εpo .
Epa σ o, μ
nστpί pα ο ΟΤή Ονηιπμο.
Eoξ Κοτμνα να ο ομeς
oνonς mς ημής o ς w0
ούμpνo μ.ς θς coτu πρεβάpας
πά νΟ
Γupνnμαν Κο
0Μ Μτοe
, οομ ΑΟ
ηgης nό w Kιρά
ta p ή κμουοu 1.
πραγοi οήrpo Aυή ηppη
u2νpη pη nς ooμμης K
ΠΕΔΕΤΡΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ:
Ενημερωτική
συνάντηση
νεοεκλεγέντων
ΠΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ
ΑΠΟ20% ΕΟΣ 60%ΟΙBTΟΣΕΣ
Ανοιχτά τα
καταστήματα Κυριακή
14 Ιουλίου
ΑΜΑΗ ΤΟΥ ΜΟΜΟΥσn
Ο ΕΜΠΟΡΚΟ ΣΥΛΛΤΟΣ
ΔΑBΕΡΜΗΣΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟΝ
Elvpoα uκη 8
Ιcuou α δapooυν δς ν Ποροή
51 Αυpσ ο ας tουwη
ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ετήσιο σχέδιο
κυβερνητικής πολιτικής
cod ν6 δΜ s
μς oύoτό mν όηα σμρως
εulo αοeς 0α aεo δοδοο
ομάση με oroonπηpοή .
Το μν μαας ΦρηρμτρS
Μ 0Μ0 tΠΗ
Τναnτίή Τν oia oήρτο
K s , 4ea μπη4Φn κuο
πaς 5ά
Αυ -M ΛΑς
Κιρno δpτς αρόλληλα, όη .a
κρησηνο αομήg 4υο0μ
"οαμά μοe Τ ή o m
ΠΜΜΑ ΠΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΕΜΟ
ΤΗΣ ΕΡΑΣ
Πολύωρες
καθυστερήσεις στα
σύνορα Των Ευζνων
Σ.Μορόδου: ΣΤΡΑΕΧΟ ΠΑ
ΜΑ ΜΕΙO3EΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ
AMAMONΗΣ.
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Τονο μουτο ρντρης ς νpς τυ a εληβcύv να εήρουν aυrppd Tς pτας κας
ονό ό α α
που oς avoσμηου πτpηκόομφου
Ep4a oop n aup ς ουτς
μοΥmυppiς r mνu pηtκ τΡ ΟΑ μηnwσόm m παολΝ μον
Doo μημσύ poiieησnς
Σε πολιτιστικές
εκδηλσεις
βουλευτής Ν.Δ
Φντας Μπαραλιά κος
EΥΧΕΣ ΑΠΟ του ΜΗΤΡnoTΗ
Δυναμική συμμετοχή των νέων
στη μεγάλη Γιορτή Νεολαίας
Εuσλήm
Εoα ν α
Π κας u
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
siδες τ.
eεήκαα
ούepan
Δon, mτά.
οaάηoν
ομμίpη
ppaοήμη
npας 1α.
Μαροu.
Μαal ηs φoς
Μηpen0Κ
Khpou anapng
onντς
σpομτο ene
90 δ u
Aωης Καpn.
Η dnΟ
δκ opo
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
κ θ μη
μακτο σ u u r oao
Ω rύυ Ε4 ΚΤ u
Ευ1 Ε
π ΣΗΕΜΟ
ΦΟΡΟΣ ΕΣΟΔΜΑΤΟ
Πότε θα καταβληθεί η πρη δόση
ΤΕΡΠΟΣ
Eοκovaοoς ν φφολοawr μ αος με ρη ης peς ς δις φολοβας α ομτος m ηuμς σοuς u oοmς μα ρτ oης upou γα ooς Νpouw
e αμα
Εuoα D ladku Mmu η πθμία ς v onν ης pς ε
μΓ4Ι ΤΤ4TΕ
ΕπΕηEΙΕΕ ΕΠ Εu 4
hro π Η5Η mtΕΗΥ
Ι πni
τη4 23ΒΙDΗΡΒΟ
kontapaμίακkatanαμιαl. com
Goncrete
Μπτόν.
Κατερίνη
ημpα μα ηpn
|pη δη u PοΑ
Dsl οuοreo o ηpoou
u 35 δα po a
οΟ αυονε μαμηα
σην λε ρΑ0 ηίας απ
τηνΑΙΝ ω α οίαν
εννς σχ2ου κι ατός στν apά
κι νάχα Aπαρρου.
Χίουμ σχύσος 4mστοσύης
e, η ηoς 1ο
Em6k κη pn oς
5Ω Non πό
ς στα
Eκο ά εομπνοαη ή Ρμ
λληλογύης ηπpoP
Με προόνε παότητας στις
aύτερς πμίς ηΤο
εξαδικεμίνο μας προoωmό , σος
εγνόμαστε Το καΑύτερo
αποrLuσα.
ΕPrΟΣΤΑΖΙΟ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
έας nκο n.
ηβμος
ΚΦΟΙ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.
2352033110 6gea198550
T2351039303 & 34886
wwW.0rpongr-MeHΟΡ2.g
ko [email protected]
τonΟΜΕΝΗ ΜΟΝΑΛΑ
τραΥν