Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Ιουλίου
Κάδημερινή οικονομική ειδική cgμερίδα Διακηρύξευν Δημοπριστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6606
Τιμή : 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453- ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Εξοικονομ
κατ' οίκον
Προστασία α' κατοικίαs
για 25.000
νοικοκυριά
- Η "γκρίζα ζνη" με τιs ατήσειs των εν διαστάσει συζύγων
- Τι μπορούν να κάνουν όσοι μένουν εκτός ρύθμισns
λειτουργία της για νομοθετική παρέμ .
πλατφόρμας για την
πρτη κατοικία και η
βαση και να ξεκαθαρί.
σει το ητημα .
ερτημα
είναι τι μπορούν να κάνουν οι δανειολήπτες
που οριακά τίθενται
είναι αυτοματοποιημένες και απλοποιημένες
τους αιτούντες
ανοίνει ma ου
και ξεκινάει η διαδι.
κασία υποβολής αιτήσεων ένταξης στη β'
εξειδικευμένες νΌπως αναφέρουν στε
Γραμματείας, 1
τηση εξαρτάται από
n aίνε.κάποιος εκτός, Ειδικότερα, αν το υπόλοιπο
της Ειδικής
απάνσεις ωστόσο δεν λείπουν τα ερωτήματα
από τους δανειολή πιες τα είτε
Mοt κατ' οίκον .. με
τους διαθέσμους πό ρους να ανέρχονται
τηλεφωνικά είτε μέσω
email
Με βάση τη μέχρι
να ρυθμιστεί η οφειλή
είναι 15.000 ευρ) και
ς οφειλής
και να λάβει επδότηση Ωστόσο οι Τοάπεζες
της δόσης από το Δημόσιο . Και αυτό γιατί ο
νόμος ορίζει ως βα
το Πλήθος των κατου
συνέχεια στην 11
των ερωτημάτων προκύπτει γκρίζα ζνη"
σε ό,τι αφορά την υποέχουν τη δυνατότητα
να κάνουν αναδρομικά
έλεγχο στε να διαπευρ πoυ είναι το όριο
για τα στεγαστικά ή
100.000 ευρ για α
διαστάσει συζύγων
κυρίως σε περιπτσεις
διαφωνίας. Σύμφωνα
οφειλή να ήταν " κόκ. δόλια απομείωση κατακινη- στις 31.12.2018
όμως το ύψος της ορι υποβολή της αίτησης.
Το διο ισχύει αντίστοιχα και για τις καταδανειολήπτης μπορεί
να αποπληρσει το
επιπλέον ποσό ( αν δηΑ eπλn
Πρεμιέρα
για το νέο
πρόγραμμα
του ΟΑΕΔ
θέσεων κλπ .
Σε ό,τι αφορά τους
λοιπο της οφευλής δεν
είναι το μοναδικό τους
πρόβλημα αλλά βγα.
λάν unλότεoης αν
συνέχεια στην 10
3040Α sl
αρμόδιων υηρεσιν (
υπουργείο Οικονομικν , Οικονομίας ) εξερσει τα 2.500 ευρ)
και να υποβάλει την αί.
τηση του , εφόσον πληλο
να υπάρξει εισήγηση προϋποθέσεις , στε
νonuaτοπιστωτικά
προϊόντα το όριο
λόγωι
Με τρύπες
το 2020
ο Κοινωνικός
Προϋπολογισμός
Πρεμιέρα σήμερα Τε τάρτη 10 Ιουλίου , στις
μ το πρωι, για τη διατήσεων για το νέο
πρόγραμμα του ΟΑΕΔ
που αφορά στην ενί σχυση , της αυτοαπαης
10.000 ανέργων.
Μέσω της νέας δράσης θα ευνοήθούν
υποψήφιοι ηλκας αu
Σελίδα 9