Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Νέα Καστοριά:Recognized text:
Νέα Καστοριά
ΑΜΕΡΟΛΗΠΗ ΕΝΗΜΕΡΟΣΗ-ΚΑΥΣΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΑΣΜΟΣ
numm 11 1 lουλίου 1 201
ΕΟΝΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Τμή 1 Ευφ Eτoς 63ον ! Aριθμός φυλου 2051
ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΛΑΓΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΓΠΟΡΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ζ.ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ
Ανετη ήτoν η εnoεκλογή της
Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ
μέλιση σημείωσε noλύ μεγολη aυξnon ων npoσunικν της
στουρν , αν και ουη η φορά θα
Βρioκεται στην oτολίεuσn
Ο οξάλογος καρδολόγος μός
μnενθυμίζει κάποιες οδηγίς
και rpopυλάξεις για το καλοκαίρι ειδικό για όσους orμε
tunίouv καρδιολογικό Πρo
βλήματα
Εξελέγηγιαδεύτερnφoρά Βouλευτής ης Νέας Δημοκρατας.
noipvoνος μάλστο τη θέon
ης Μαρίος Αντωνίου, an
onoία είχε χόσει mν Βουλευτ
Ακή έδρα ηριν επο χρόνια
η αιoία
Ea. ω
Τak o ,
Irk 12
Η ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΣΕΧΩΡΙΣΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΙΑ ΤΗΣ
05ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Εθνικό το δημογρoφoκό
nρόθμ
50,23% στη
νέα κυβέρνηση
05 40FUR FESTNAL
Ανανεωμένο και για υτoρτη
poνά θα οοίξα ης nύλες
του στις 12 ΝoεμΒρίου με το
οιδιοφέρονήδη νο είνoι μεγάλο
10 ΑΝΑΣΤΑΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΝΑ
Τpόστια εmτυκία γα uν λΜpα
του ΝΟ Κοστοριός καθς θα λθα
μέρος σο Παγκόσμο Πρωτόλημα
ΕΗ μνη ίn τω 2a Τοαλόγα δημουργί
aνίστooo μοάλες npοσδαίες για τmν άμση muon
ο υpελότερo noooτύ nοναλλοδικά ea n Νέa ημοκραrία γο ακό .
μη pa φορά στο νομό μας φrάνοντος Το 50 23%. Οι ουμηολίτες poς
έδεξον με το no εμφaτικό τpόαο nως για ο μλλου Της χρος μος
κου του Τinou μας tpησταύον το το Κυpάκο Μnοoτoκa αοο βουΤ:
14 ΣΥΜΟΓΣ -ΜΑΖΙΣΟΥ
χρόνκwν petnuauν nou aλνίζουν D νομό μος κα
εndevuνανοtλυoxρoνa ΟΗBεpνmuόςnλoν.
Οδοορκό σε ιολία
Μονοκό και ωi
Βουευής οφεναanoδε nως ανοι anοgo σμioς Μή Ζήφη Τζοκολόγια Anό mν dλn δ ο 735 σoυpoί nporiμησης nou
wwνbo tv poνομα κα ο ροpοφοo του ναμύ .
pος με onoοδίnot Τρο και αaδno μύοο Ες
οφουμεεξ φχής να ουumeoύμεκαή nκά
θαβε nλυμείo Τληopδου anoδεκνύουν noς οι oλίες της nεριατής
μας μηορού κ mppaβεύουν εκείους nou npσγμαικά nρσσθούν κα
οφivo To έpγο muς uς noparτoθάκη γιa ο μeλο
ουλ.344
ΔΡΜΑ ΣΤΑΥΡΣ ΝΑΡΧΟΕ
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΟΡEΝ
α κmές αφκές μονάδες του δρύματος
να Πρτη φορά θa επoκεφθούν τν nεριο
χήμος και α ngpooouν δωρεάν και υψηλού
εnέδου ιστρυή φροντδα και ηρoλnmικές
εξαόσες στους κατούκους ης ερoής των
Κορεστίων κα Αρρένων
Με μεάη επυία αλοκληρθκε τν ne ροσμένη εβδομόδα το noνελήνο τουρνουά
Μπας Βόλευ το oπoίο διοργονenκε ya pm oνEόμενη χρονιά στην Κοστοριά με η
συμετιχή των καλύτερων ομόδων σε όδρες και γνdκες
Tv ρα noυ γνovoν tioaς να τmν
δοδο τηςομόδος μηάοκα ση μεγάλη κστηpa και όλο nepμενον με αγωνα Τις εξε
Μeας στο θέμα αυτά, ο πρόεδρος τηςομάδος
κ Δίσος ξάφoζονας τους Πάντες αnoxuρησεanό τηνομόδα