Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία noλιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
δρυτές Διευθυντές : Μixonn A . Δούκος 1916-1952),
ΤΑΜΟΤ.
" Α oo αe
. Στεφανάκης
Σάμος, Σάββατο 6 ΙουnioU 2019
€ 1,00
Αρ φύhλοu : 4187
Κυριάκος Μητσοτάκης
Αμεση προτεραιότητα
η αποσυμφόρηση
Δήμος Σάμου
κανονσμού καθαριότητας.
επιoοε
npέρει Πρ
οppωo με tον aooτο κονονοpό
νησιν
Μος Δεμοoτος
νοτη η anoου84 oaoν sομoτν
τα Φnoς οοκές ες κ.
θυοης κοοpoττo νauson
κής tάpου μ εuνn tων ooκmν.
oα ορm
ΦΜαό 00e0on ο
κονnοου
Ρ ος ne9opoς
Παράταση έως 30/9, και στη Σάμο,
Κτηματολόγιο
για το
noτος r , popoo 08/6/2019 ntponic πεpopopένες
φeμό.
στοnt
npoνος unopoi
opoνουoκν και ηopuων
enna pon nepotu. Μ m ον o ο p m
Κοτό tη διορκa της oοκεpnc o tο Μετovοoτεuτκό στο Δοροoό Μeoo
τοonτου Kέντpου Υmoboς στη Τομο , κίνoνος hόyo
απόνο noοία oίye
ενεα δτόνnoόoθ αο. ΜΟτόνης η Εo
Rεpwpepetpεης & Αyoυ κ Χριστάνα κonorpou και ο oτηεροpopeprς*
DΟς πoς και Α
ionm.
η οοο
Μyouν σε ουpμνo, κόνο
oοουn τmp Τη
monie
Τ w Nn uΕ e r νmoa
ι npos το ν on tov κοnooν
*Η σox στη oA
Αλέξης Τσίπρας Ευκλείδης Τσακαλτος
ρ ς o ος την| & Εφη Αχτσιόγλου στο Σαμιακόν Βήμαν
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Εκλογές
και φορολογικά βάρη.
σεουνnpο oνοppν δημοοuμoων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
r ir r n Μ,
Με τα θετό κα αντά no φpνεr n κθε nepoος
panετa maο να το ουαντροuν oι
me 60τωσnς mροοπανίος τροδητη ος.
oκtoua, nεomou το 0ς των φοpoογομένων, δn
Βουλευτικές Εκλογές
Σελετουργία Γραφεία Ταυτοτητων & Διαβατηρίων
ο w μν μepeί roti ανς vd να eμετολu
Anoτo Aamεί της Ewκς Αστυνομος oooveτα όυov κοτεp
νοτ ο
ΤοΟτάν ei τα rρota Αaohw η
ΤΟΟoν oν
0εμέna Με oκoμa neροοτεpες α κοntεpeς
μ p | Εuon tooeoutου στην 5n hoa po
δσοωγηκu 0εpες nn enan2-0m ςAoooυ
δοφomές nenouφεες aτκό
κατοογε σην tεpoστιο dομεν των npod.
ς ρeς 0700 tως.
Πo κtο
ευοό Μδn t0 στου δaoν κonn στηνεσpo
A 0030 ν mte ου 6c tun νο ετε
τo oκτο ετων oομε moμ
, atά τonoυς Γopev eτo oux iouμε σοpέpei νο εοoτε εξοΨηpοφoρίας, tpoο, rpooομοθούν trς EMmwuς Αστυνομ ησ enόρευε 5 δ 6mό

Τελευταία νέα από την εφημερίδα