Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Ιουλίου
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6805
Τιμή : 1.00ε
Κάδημερινή οικονομική ειδική cgμερίδα Διακηρύξευν Δημοπριστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453- ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Στα βαθιά με
το καλημέρα
ο επόμενos
υπουργός
Οικονομικν
Δυσβάστακτη η φορολογία
των μισθωτν
ai Μ στο κοάτο..
Ακόμα και για χαμηλό.
τερα εισοδήματα , και
συγκεκριμένα
του ο Σνδεσμος Ελλήνων
(ΣΕΒ) επεσήμανε ότι η
Ελλάδα αποτελεί σπάΠl
Βιομηχανιν
που φορολογεί τόσο
επιθετικά την εργασία .
δότες πληρνουν σχεδόν τα διπλάσια , ήτοι
υπερφορολόγηση 35.750 ευρ, από τα
Με την περίοδο χάριτος να είναι μηδε .
νικη, ο ειμενος
σοδήματα των "υψηλόμισθων" μισθωτν
του ιδιωτικού τομέα , μισθωτός με μεικτό
που κατά τεκμήριο
έχουν υψ αλauβάφόροι και εισφορές.
Πιο αναλυτικά , ένας
κν θα κληθεί να
πέσει αμέσως στα
βαθιά .
κελος πάνω στο γραμισθό 70.000 ευρ κα11000 eά μυ
πρτος φάέως 10.000 ευρ απαι .
τούνται
ύψους 10% επί των εικόστος του εργαζομέ.
νου ανέρχεται σε
87.500 ευρ, εκ των
νουν θέσεις ευθύνης λιστικές
στην αγορά εργασίας.
Μαoτα, το Wold Ecoφει την Ελλάδα ως τη
χρα της Ε.Ε. στην
οποία η φορολογία
εισφορέ ,
δαπάνες
18.000 γα φόρο εισοδήματος και
ένδειξη ακατεπείνονw
θα αναγράφει "προυπολογισμός 2019",
καθς η παραγω
2.700
ειαοδήuατα από 10001
έως 30.000 ευρ δαπάνες ύψους 15% και για
εισοοηματα, ανω των
ύψους 20%% ( με αν .
τατο όριο απαιτούμενων δαπανν
σφορά άλληλεγγύης (η
υπολογίζεται
κλιμακωτά στο σύνολο
τος . Επίσης, οι μισθωτοί, προκειμένου να
έχουν οευεργέτημα
Φόρου (σύμφωνα με το
άρθρο 16 του ΚΦΕ για
τέκνα κ.λπ. ) απαιτείται
οποία
Anuάτων. Το Τελικό
καθαρό ποσό nou λαμβάνει ανέρχεται στις
AReκά. δότη NE καταβάλει
επίσης 17.500 ευρ για
τις ασφαλιστικές ει σφορές που του αναaντικίνητοο στην εργασία.
Σύμφωνα με τα στοι