Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Ιουλίου
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6303
Τιμή : 1.00ε
Κάδημερινή οικονομική ειδική cgμερίδα Διακηρύξευν Δημοπριστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453- ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Σχέδιο Τρίαινακ
Ξεκινά τριπλό
σαφάρι ελέγχων
από την Εφορία
Ποιοι δανειολήπτεs μένουν
χωρίs "Ζνη ασφαλείαs"
για την Προστασία
τns Πρτns κατοικίαs
Πέρυσι το καλοκαίρι,
Αρκετοί εν δυνάμει
δικαιούχοι nooστασαe
πρτης κατοικίας δεν
θα καταφέρουν τελικά
"ΝΕΑ"
από τις ποτες nuρες
λειτουργίας της ειδι.
κής πλατφόρμας ρύθμισης
δανείων εί κων
απόβαση στη Μύκονο
και προκάλεσε a .
σθηση, 56 ελεγκτές
να αλουν φρενο
σιο στηριαμούς τονίζου
ειδικεύονται στα κόκκινα δάνεια λόγω των
Αρχής Δημοσίων ΕσοΤ συνδρομή
oνα οαιΟικονομικής
οποίοι
Εκτιμ ότι θα αξιοπου.
ήσουν την πλατφόρμα
περίπου 150.000 οφειτης
Αστυνομίας , μπή καν
εν εα ναν
θησαν όλη την ημέρα
την κίνηση της επιχείρησης μένοντας
συνέχεια στην 11
και των "κοφτν" με τα
οποία έρχονται αντιμέτωποι και προειδοποι.
διασοσουν την πρτη
κατοικία τους και να
διεκδικήσουν μια ευενδιαφέρον των δανειΛοΥ
Πέμπτη το απόγευμα
umλή nναία δόση και
επδότηση από το κρά.
την Πέμπτη σε σύποιήθηκε
συμμετοχή στελεχν
τόσο από την πλευρά
πλειστηριασμν
εξσεων από τον Σε.
πτέμβριο.
-Στους κολΤους ης
Διαχείρισης ίδιωτικού
Χρέους οι εκτιμήσεις
είναι διαφορετικές . ο
διαδρόμους της πλατ
φόρμας είχαν περιηγηθεί περισσότεροι από
θηκε σύμφωνα
Κενές θέσειs
τραπεζικές τηγές ιδιαί
τερα αυξημένο . Το
από αυτούς στο τέλος
της ημέρας θα εξα.σφαλίσουν την πολυoiεe αναφέρουν ότι έως την
εργασίαs στο
35,6% των
επιχειρήσεων
οποίων πΕΟιααότερο
από 6.000 έχουν αρχί.
σει να "χτίζουν" την αίνα
τηaeείh aimση
ματείας Φτης Κουρ- από την πλευρά της Ε .
δικής Γραμματείας , το
συνέχεια στην 10
μούσης δηλσει στα
ΑΑΔΕ:
Εκκρεμούν
περισσότερες
από 1 στιs 3
Τα nανεπιστήμιά
παράγουν μαζικά π
ούχους , που όμως δεν
ανταποκρίνονται στις
παράγωγής. Στο συμπέ .
ρασμα αυτό καταλήγει
έρευνα
του ΣΕB η
θρα ανέονω διστνει την αδυναμία
των, επχειρησεων να
φορολογικές
δηλσεIS
εργασίας με το κατάλ.
ληλα εκπαιδευμένο
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9
ΜΕΤE φοo.
ΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ότμπιΑ 0 0τ
ΑΜΑΩΣΗ ΑΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΑ
mρpοΑ
Ρ.Ν κpΗ
npoς Τη ΑΟΥ
orογμεΝΟΥΜΕ
M Ο ΟΠ ΤΗ5
Τ Η η