Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
(Παρασκευή
Ιουλίου
Κάδημερινή οικονομική ειδική cgμερίδα Διακηρύξευν Δημοπριστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6802
Τιμή : 1.00C
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 -ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Ποιοι θα δουν
χρήματα στοus
λογαριασμούs
τουs έωs
2 Αυγούστου
Προκήρυξη
για την ενίσχυσn
μικρν επιχειρήσεων
Η προκήρυξη καθε
σττος
"Επιχειρηματικότητα
Πολυ Μκρων και MΟ συνολικός προϋroλογισμός του Παρόν
καθεσττος
ανε 000 ευρ ,
ενισχύσεων
Το "χρμα" του χρήματος θα δουν από
τις 25 Ιουλίου έως τις
οποίων
145.000.000 ευρ που
αφορούν τα είδη εν σχυσης της επιχορήγηΠολύ μικρές και μικρές Υonuατοδοτική
σθωσης και της επδό.
τησης του κόστους
αναπτυξιακού
νόμου 4399/2016 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.
Στόχος είναι η πατων
καιούχοι επιδομάτων
και συντάξεων.
1. Επίδομα παιδιού
(A21)
λίου ανα
επχειρήσεις με βασικό
σκοπό τη δημιουργία
εe nλaΜμένεται να καταβληθεί
επόμενη δόση
του επιδόματος του
παιδιου στην 11
οτ00domlo sυ
επένδυσης , το ελάχι.
στο ύψος του επενδυτικού σχεδίου και το
επιχειρήσεις που είναι
την συμμετοχή του
κρές και Μικρές χονται από τον Προ υπολογισμό Δημοσίων
Επιχειρήσεις που ποτιθενται να πραγματοέχουν υποκατάστημα
στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική
Ε εων και τα
επένδυση σε κάποιον ρούν το είδος ενίσχυ" Φωτιά"
τα εκκαθαριστικά
από τους επιλέξιμους
κλάδους του νόμου .
σης της φορολογικής
απαλλαγής . Βέβαια,
Δικαιούχοι υπαγόμενων επενδυτικν σχεδίων
σιν του επενδυτίικού
σχεδίου και έχουν μία
από τις ακόλουθες
μορφουική επιχεί .
σεων άρχισε την Τε- καθεστς υπάρχουν
τάρτη 3 Ιουλίου και θα
ολοκληρωθεί στις 15
Οκτωβρίου 2019.
τns εφορίαs
συγκεκριμένοι όροι και
προϋποθέσεις
έχουν να κάνουν με
αουχοι των εν
ύσεων
καθεσττος
ενισχύσεων είναι οι
ρηση, β. εμπορική εται
συνέχεια στην 10
0ΟΣΑ: Όλο και
περισσότερη
δουλειά για
χαμηλότερεs
συντάξεις
ORGANIS
FOR ECON
C0-Ο ΡAI
AND DEίΧΙ
Πάνω από 5,2 εκατ .
εκκαθαριστικά έχουν
λογικές αοχέ oι
στους δέκα φορολογούμενους
οποίων η δήλωση έχει
εκκαθαριστεί καλούν.
πρόσθετο φόρο
Συνολικά ο επιπλέον
φόρος υπερβαίνει τα
1,2 διο . εP στην !
Σελίδα 9