Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Ιουλίου
Κάδημερινή οικονομική ειδική cgμερίδα Διακηρύξευν Δημοπριστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6801
Τιμή : 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453- ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Συνταξιοδότηση
εργαζομένων
σε βαρέα
και ανθυγιεινά
επαγγέλματα
Νόμοs Κατρούγκαλου:
Επικουρικές συντάξειs
ύψουs
33,91 ευρ
Επικουρικές συντά.
θεσπίστηκε σε όλες τις
mάα Rνaε aοαλστικός
4387/2016 (γνωστός
ως νομος κατρουγκασφοοά ααθενείας 6%.
που ουδέποτε είχε επβληθεί στο παρελθόν
απο καμια κυβερνηοn
νόμος
Διευκρινίσεις σχεαφοοούν ε όσους
συνταξιοδοτούνται
με διατάξεις περί βα ρέων και ανθυγιεινν
επαγγελμάτων και για
501μα.
την κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ,
Σύμφωνα με την εφη.
μερίδα
εισφοράς τα 33,91
ευρ της επικουρικής
καταλήγουν στα 31,87
Ελεύθερος ευρ το μήνα!
που πλήρωσε στο ιΚΑ νει δηλαδή σε ετήσια
βάση συνολική επκουρική σύνταξη μόλις
δοχές ορισμένων κα τηγοριν
ασφαλισμένων
ΕνιαιουvEα στην 11
15 χρόνια ένσημα και
συνταξιοδοτήθηκε το
-1ard Soio39py 3rd eL0Z
Aeu υρω, Ποσό ro
αλλά είναι πραγματικό τητα στο ασφαλιστικό
σύστημα με το νόμο
και με 25 ή ακόμη και
με 30 χρονια , εφοοον
νια με μισθό στα 1.000
- 5α naρει περί.
Το νέο καθεστς στις
επικουρικές συντάξεις
θίγει όσους ο ΣΥΡΙΖΑ
τευε, δηλαδή τους
πλέον οικονομικά αδύναμους και τους ημιαυς
άλλοτε είναι
ανεργία και άλλοτε σε
συνέχεια στην 10
με χαμηλές αποδοχές
(άλλοτε πλήρους και
άλλοτε μερικής απa.
χές στη διάρκεια τους
εργασιακού τους βίου.
Για παράδειγμα , ερσήμερα και μέσο συντάξιμο
ευρ, αν βγει στα 62
Θερινές
εκπτσειs
Η εν λόγω απόφαση
δεν είναι η μοναδική ,
αλλά αποτελεί την ιο
AΚουοκές συντάξεις
που έρχονται στο μέ λον για όσους αποχωρούν όχι με 15 αλλά
κουρική με το νόμο
Κατρούγκαλου
ασύλληππο ποσό των
μισθό
Μάλιστα αυτή η επ κουρική είναι μικτή
γιατί - πάλι με το νόμο
του ΣΥΡΙΖΑ- το 2015
ταEη. θα roει επικουρική μόλις 50 ευρ το
μήνα . Αν έχει 30 χρόστην
Αποδέσμευση
λογαριασμν για
τοUs συνεπείς
οφειλέτες
wα την έναρξη της θε ρινής εκπτωτικής περιόδου για το 2019
ΕυποριΚου ΣυλλάνΝΟ
Αθήνας (Ε.Σ.Α Σταύρος Καφούνης και ο
Σύνδεσμος Επιχειρή.
& Λιανικ άδος
(ΣΕΛΠΕ).
Επισημαίνεται ότι , οι
θερινές εκι ην 2
Σελίδα 9