Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κυδικος: 1860
ΕΛΤΑ.
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσίoγραφες
1ον tό10 toυ
πpu να muι
να δυουprσυi
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βοπήτης Εκδότης - Δευθυτής ΒΑΣ ΕΡΒΑ- Εioς 50λ, Φήλλου 1150% Τμή 040 υρ -Πέμπη 4 tωλον 2019
ΟΥΥΠΟΨΙΟΙΟΤ ΠΙΑΗ
|ΒΟΥΑΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΑ ΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΨΟΔΙΑ
yα 24upα α κονωνία rΡA tόo.
PEΠΟΡΤΖ
μενυν pν tν
Σneς Τσεiκος
emouμεμένες κα .
nounφιo iouτες .anpκές εκnoγές φα Ταnon κατέρο toν
κει naptnoer avtnoτpε .
ριακής
ντείνουν tov nooenv a οuς δεν toυς εν
κα toυς σγνα γιo tw
μυοο του nκοu ηe νων
Dnod τατα η nο0e- rEmo ΥΡ
toοδό tους στο Κoνο - nον μάτη tεAioo -ΖΑD Αριστερά να κa .
ΟnpopnEψες και οι τuήοες ορσμένον, σε ano τ μέση onς npe , ομεύσεων κα.
poουν . siνa mo- ακήρnαt υτην ΕAnmγuη
Δίνει δυνατά τη μάχη
Πα τη νίκη
[Εης Παράταξης και τη δική
του εΠΙκράτηση
0m. boλeυτης ΝΔ Σu . Κιριάκη
ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΚΑΤΕΠΙΦΑΣΗ
ΚΑΙ ΚΑT'ΟΥΣΙΑΝΙ
κε nρoεδρε της Ενκής δημοκρατίοc noοσξτ npο
σέξτε κολά noooέξτε και γιατί εv ttλει nonu φopάμα, oτt.
bθ 0 t
τa, ούtεε
τα Χρυοo
Γροφο opoς Kικεpη
νό Ηηφ
ΕΝΑΣ ΑΞΙΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης
Χαρακιήριον toν Τotiπρα
ta κόμματα της αντoλίτευoης tov
ουνένευξή oυ στο
Αλαζόνα a
Στον νό κα u . νονάνοn ηpοrκλο- tous φηρriς του νο.
αtρχοuv orpεiς γικό aγύνα , umδή pou μας , μια νυ
υοψήψο, της Ν.Δ.
mpo Yιa
ο' μoψηνιότητές κούοουν npoMήiοΜA
ποι , νη
. κνα ηuακό νn ψες κα το onμνιtpa Papavνου κu ο
κόριοι upγιος μην έχον tov xp - κότεpo να yίνουν
SA 0npdns An σο 4 on toN blAA
pliων Nuριdκς o οpάδα
ομάδες δίνοντως τoι την
νωυ να διεξάγουν e έ πρoκλογκν δp , noλitες να αξολο .
Ακόμη κm στις στημές ou εξωνο
Τκόσιηκε να αm λογηθή δeν μηορo .
στηριοτήτων ouς, ήpoυν mς πpomuόnoς Eηopές με κότητές του .
Τροχε ο Μχαλης Μουκος
Ομόκ Κaθηγητής npoην Προτανις ΓΠA.
ΝΑ o 0 .
ξή του .