Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κυδικος: 1860
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογρoψος
τον to1o toυ
πpiτιs να υ
να δυxίρpoti
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βιοκτήτης Ειδότης-Δευθνπής ΒΑΣ ΕΡΒΑ Εreς 50-μοίλου 11597 Τιμ 00 ευρά - Ιτάρη8Ιωλου 2019
ΚΙΑΜΕΧΜΗΣ
MMIΟΗ ΠΑΝΙΚ
ΠΕΡΟΙ ΔΟΟ00ΝΟΙ ΙΟΟΛΑ
νοοό , pα μιρουν ano εcς να μ .
mpuτo
pεpno0 . Κ ο νομύς γα pυδ. mu
φαυμη 45
otν μ pον
tw αoeo omomς o
tt δonoονuς m Η ΜομΗΕη Η
Δηλσεις του ΗΔία Κονοφάγου
Για τις εξορύξεις υδρογονανθράκων
Αιαι Siiάδα και την ΠεριΟΧΗ μας
|δ0νούς κύρους ipεβεζάνος Υ Ηs κ
Οι τελευταϊες μέρες
της Πομιπηiεις
η να Κοβέpνηση 0α upoχupη.
wς ων oμαη
Τα μοζουν και εtopζο.
ντtι ντ φύγουν
ΣΥΡΙΖΑΙοι
ΙΚΟΥ αtην υπpαχή μις κα tηv
υλaη Ελa
νης μεγάλης ή τος.
υνριεη
ΕνοχμντμηΜ
ΜΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ
Πόλεμος Εκκλησίας.
Βελόπουnοu
Για τις ψευτικες
επιστόλές του Χριστού
Μέρος 21ο.ΤΕλενταί )
Σνεpίζετα, ο mόλεμος Εκκλησίας
Θαντάζομαι oυ ο
και tην ανογνρσr νonη toνκn ετυi .
πι vo
e otολές ου
noooonnοτε nonrm . ηλοστης toutotntης ματί 6εν oυνεopτοσε
. rooς nou καη
υτηB nntoεNE tt
toυς Μοuπδόνις o.
στες και to novnyoριο
στα Εxoniα , novnyopα
1 rpotiunοε να ουνtοοτύσε με τo συ.
καν tmv στορίo μο
κα τον nonrtiauό pος
ια την tansian pou με τον no oppαpo νονοuεupα ν της
κο uδαίο τρόpο
tmνκού Α00 inn
6M Hav μια epa
Χριστού ,
Γράφeι ο
Μιχάλης Λουκάς
nο τν nηoσtoγpopn , tων noeσρν ταy κο- ΚPκή ενεργuα γο
on της στορος pος ta τον toirpa μα pε - ouς τους ΕΛmvας.
MηteΟΠολίme Mmvint Χmmioτo