Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΑΟΗΝΩΝ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Κατάθεσις της τιμίας έσθήτος της Θεοτόκου
καί γίγαντες
Άριθμ. φύλ. 41392 1"Ετος 143ον! Τιμή 1,50
Τρίτη 2 Ίουλίου 2019
Νέα Σελήνη ! Άνατολή ήλίου 6.07' - Δύσις 8.52
του Μανλη Κοττάκη
ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΣΙΠΡΑ-ΟΣΑΝΤΣΕΘΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ!
ΕΙΝΑΙ προφανές ότι ό ΣΥΡΙΖΑ δέν ξέρει νά χάνει. Καί τρα που διαγράφεται στόν όρίζοντα ή
εύρεία ήττα του, ο κ. Τσίπρας , ύποκύπτοντας
στίς ύποδείξεις των χούλιγκανς καί των χωροφυλάκων πού τόν περιστοιχζουν στό Μέγαρο Μαξίμου, δέν διστάζει νά κάνει φέιγ βολάν άπόρρητα
έγγραφα άπό το άρχείο της διπλωματικής ύπηρεσίας του Μαξίμου, πού έμφανίζουν τόν πρην
Πρωθυπουργό Κστα Καραμανλή νά ξεπουλaν
τό όνομα Μακεδονία στόν Πρόεδρο Μπούς. Νά
δέχεται ς βάση συζήτησης τό όνομα "Μακεδονία-Σκόπιαν, που προωθοϋσε τότε ό είδικός δι απραγματευτής του OΗΕ Μάθιου Νίμιτς. Τό γάρ
πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη Λοι
πόν! Ίδού τί συνέβη ήμερολογιακς .
Ανθ'ύμν ο Πέδρο
πού σας έλεγε ψεύτη!
Η Ισπανία έκπρόσωπος τής Ελλάδος στήν Σύνοδο Κορυφής της Ε
- Τό όνομα Μακεδονία-Σκόπια. κατέθεσε ς
πρόταση συζήτησης ό Νίμιτς πρός τήν κυβέρνηση Σημίτη. Τό άποκαλύπτει ό είδικός διαπραγματευτής μας στό Σκοπιανό γιά τόν ΟΗΕ Χρήστος
Ζαχαράκις στό βιβλίο
Είδικου Χειρισμου ,
Αναστασιάδης ύπεβλήθη σέ
έπέμβαση καρδιάς στήν Να
Yόρκη τό 2013, ζήτησε άπό
τόν τότε Πρωθυπουργό Άντνη Σαμαρά νά τόν έκπροσωπή
σει σε Σύνοδο Κορυφής, όπερ
και έγένετο. Ήταν τότε, πράγ
ματι , μιά συγκινητική στιγμή
. την συσπείρωση του κόμματός του ) δείχνει άπλς ότι
ό Πρωθυπουργός έψεύδετο και ότι ήθελε κατά βάθος
νά άποφύγει μιά άναμέτρηση
στήν όποία θά ήταν ένας ένα ντίον δλων. Ή Σύνοδος Κορυφής ήτανή τέλεια δικαιολογία . Αύτό πού δέν είχε φαντα- γιά τόΕθνος.
στεί κανείς δμως, ήταν πς ό κ.
Πρωθυπουργός πρτον θά την
(κοπανούσεν άπό τήν Σύνοδο
και δεύτερον ότι θά άνέθετε
τήν έκπροσπηση της Ελλη νικής Δημοκρατίας στόν άνευ
νομιμοποιήσεως μετά τίς ίσπα
νικές έκλογές Πρωθυπουργό ρεσιακό Ισπανό Πρωθυπουρ-λυνση .
τν Ιβήρων , τόν σοσιαλιστή
ΠΡΙΝ άπό μία έβδομάδα, δ
Πρωθυπουργός Άλέξης Τσίπρας έξέφρασε την άδυναμία
του νά παραστεί στό κντημπαίητ) πού ήταν προγραμματισμένο γιά χθές τό βράδυ, λόγω
των εύρωπαϊκν ύποχρεσεν
του . Τής παρουσίας
Σύνοδο Κορυφής τής ΕΕ , τού
έχει ς άντικείμενο τήν έκλογή νέας εύρωπαϊκής ήγεσίας,
θέμα έξόχως σημαντικό για τά
έθνικά μας συμφέροντα . Είχε
μάλιστα, διερωτηθεί άν μπορεί
νά μετάσχει στό κντημπαίητ
μέσω skype, καθς πρόθεσίς
ήταν νά παραμείνει στήν
εύρωπαϊκή πρωτεύουσα . Στήν
πραγματικότητα έπρόκειτο γιά Πέδρο Σάντσεθ. Ποτέ στό παπροφάσεις έν άμαρτίαις.
Η χθεσινή άπόφασις του
κ. Τσίπρα νά έγκαταλείψει τήν
Σύνοδο γιά νά παραστεϊ και νά
μιλήσει σέ κομματική έκδή- σέ πολιτικό άλλης χρας πλήν
λωση του ΣΥΡΙΖΑ στό Ηρά- τής Κύπρου. Το αυτό έχει συμ - σις έχει άφήσει άπροστάτευτη
κλειο (ή δποία έπαναλαμβά - βεί και μέ τούς Κυπρίους άδερ- πολλάκις, άν θυμηθούμε πόσο
προφανς γιά νά αύξήσει
Pedro Sάnchez
@sanchezcastejon
του Ακρως Απόρρητο
Tsipras acabará como usted, incumpliendo su programa
electoral : Tsipras mintio a los grfegos como Rajoy mintiό a los
españoles #RajoyAlone
"Όταν άνέλαβε τήν πρωθυπουργία ό Κστας
Καραμάνλής , έπισκέφθηκε τόν Λευκό Οίκο
ήμουν παρν ς άπεσταλμένος της Απογευματινής- καί ένημέρωσε τόν Πρόεδρο Μπούς καί
τήν Κοντολίζα Ράις γιά δύο πράγματα . Το οχέδιο
Αννάν δέν περνάει στήν Κύπρο . Απορρίττεται. Η
Έλλάς δέν μπορεί νά δεχθεϊ νά συναινέσει στήν
άδιαλλαξία των Σκοπιανν, που ζητουσαν άναγνριση μέ το όνομα <Μακεδονία σκέτο.
95 3:39 PM- Jul 15, 2015
, στην
293 people are talking about this
Όκ. Τσίπρας άπεφάσισε
άκόμη και στάς δυσμάς τής θητείας
Η Τόπροφητικό tweet τοϋ Πέδορο Σάντσεθ
του νά πρωτοτυπήσει,
αίφνιδιάζοντάς μας δυσάρεστα . Άνέθεσε σε έναν Ισπανό
νά έκπροσωπή σει την Έλλάδα . Και μάλιστα σε έναν ύπη- να τούς ζητήσουμε. διευκόπού είχε κάνει στά ίσπανικά
Αθήνα δ Ρουβίκωνας . Παρά και τό όποιο δικαιθηκε πλήρως στήν πρόβλεψή του άπό τό
άποτέλεσμα τν προσφάτων
εύρωεκλογν, ό Σάντσεθέγραφε τό 2015: Tsipras acabara
como usted, incumpliendo
programa electoral: Tsipras
mintió a los griegos como Rajoy
mintio a los esparoles. Δηλαδή: <Ο Τσίπρας θά καταλήξει
σάν έσας , παραβιάζοντας τό
πρόγραμμα. Ό
του Ισπανοϋ πρεσβευτοϋ στήν
ταυτα, είχαμε και απρόσωπο>
-Τό σχέδιο Άννάν άπερρίφθη χάρη και στό
γεγονός ότι ό Καραμανλής κράτησε ούδέτερη
στάση καί δέν πίεσε τόν Παπαδόπουλο νά τό δεχτεί Άν, μάλιστα, ή Κυπριακή Δημοκρατία μπορει σήμερα και διεξάγει γεωτρήσεις στήν ΑΟΖ
της χωρίς συνεταίρους τούς Τούρκους, στόν Παπαδόπουλο και στόν Καραμανλή όφείλεται , οί
όποιοι άρνή θηκαν τό έκτρωμα της όμοσπονδίας.
- ο1 ΗΠΑ έκδικήθηκαν τόν Καραμανλη γιά τήν
στάση του στό σχέδιο Άννάν καί άναγνρισαν
γό άνευ νομιμοποτήσεως,
θς μετά τίς ίσπανικές έκλογές
καΠέραν όλων αυτν τν
ό Σάντσεθ δέν έχει καταφέρει εύτράπελων πάντως, ή ίστορία
να συγκροτήσει κυβέρνηση καμμιά φορά έκδικείται πεμέ τούς Ποδέμος. Καί βεβαί - ρίεργα. Αξίζει νά θυμηθούμε
τί έλεγε γιά τόν Άλέξη Τσί
ρας πού ή έλληνική Κυβέρνη- πρα δ σοσιαλιστής Πέδρο Σάντσεθ, έπιτιθέμενος στόν τοsu
ρελθόν"Ελληνας Πρωθυπουργός δέν διανοήθηκε νά άνα θέσει την έκπροσπηση των
συμφερόντων τής χρας μας
ως, τόν πρωθυπουργό της χτου
Πρωθυπουργό της Ίσπανί-έκλογικό
Συνέχεια στήν σελ .3
εύκολα έφθασε στήν κατοικία
ας Μαριάνο Ραχόυ. Σέ tweet
φούς μας. "Όταν δ Πρόεδρος
Συνέχεια στήν σελ. 3
νεται
έξολοθρευθούν μέ Ψεκασμό. Όπότε ή μόνη λύσις
πού θά μάς μένει θά είναι
ή παντόφλα! Άκόμη καί
όταν οί είδικοί χρησιμοποίησαν τία έντομοκτόσέ συνδυασμό , οί καΤσαρίδες άπεδείχθησαν
dήττητε!
ΠΕΝΝΕΣ
ΕΔΗΣΟΥΛΕΣ
Οι πρτες τριβές
Κύπρου- ΗΠΑ
Καλά λόγια
Τερνυμου
για Τσίπρα
ΓΕΡΙΕΡΓΑ
. Μία σκούπα και ένα
φαράσι άπεδείχθη σαν
σωτήρια γιά μία έργαζόμενη σέ ζωολογικό
κήπο τής Ρωσσίας . Τήν
έσωσαν άπό μία πολική
άρκούδα! Ή γυναίκα
θάριζε μαζί μέ μία συνάδελφό της τό κλουβί τής
πολικής άρκούδας. Εαφνικά κάποιος άφησε νά
μπεΐ μέσα ή άρκούδα , ή
όποία μόλις είδε Τήν γυναϊκα, διότι ή άλλη είχε
βγεί πρός στιγμήν Εξω,
άρχισε νά κινείται άπειλητικά πρός τό μέρος της.
Δέν είχε τί άλλο νά κάνει ,
καθς ή πόρτα ήταν μακρυά καί σήκωσε ς ότπλο
τήν σκούπα Καί γιά
λή της τχη, ή πολική
άρκούδα όπισθοχρηε.
Γιά λίγο όμως . Καί παρ,
ότι ή δεύτερη καθαρί στρια έπέστρεψε καί προσπάθησε νά άποσπάσει
την προσοχή του άγριου βει στό ύπόγειο γιά νά φέ
ζου, έκεΐνο ξαναδοκίμασε. Καί πάλι, όμως , ή γναίκα σήκωσε τήν σκούπα καί άρχισε να προχωρεί πρός τά πίσω χωρίς νά τρέξει . Έτο, έφθασε τήν Εβγαλαν φέσι!
ς τήν πόρτα, βγήκε καί
γλύτωσε Εύτιχς!
του ΓΝΠαπαθανασόπουλου *
Ρωσσικά πλοϊα στά λιμάνια της, παρά τό East Med Act
ΤΑ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ καλά του λόγια πρός τόν Άλ.
Τσίπρα είπε ό Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερνυμος. Παρέστη στήν παρουσίαση βιβλίου, στίς 19 Ιουνί ου 2019 , και παίρνοντας τόν λόγο είπε γιά τον
Άλ. Τσίπρα: Ενας πρωθυπουργός μέσα σέ διακόσια χρόνια λέει : "Ναί, πήραμε τήν περιουσία
της Έκκλησίας. Δέν σάς άποζημισαμε" Αύτό
τό παίρνει ό άέρας;ν.
πόν , άπό τούς αύστηρούς όρους κάδειασμα τού ύπέστη κατά την
πού περικλείεται στό νομοσχέδιο πρόσφατη ίδιαιτέρως θερμή
νάντηση Τράμπ -Ερντογάν στην
τάψηφίσματα πού ένέκρινε ή άμε- σφάτως ή Έπιτροπή Εξωτερικν Οσάκα. "Όπως, λοιπόν, ή Ούάσι
γκτων έδειξε μέ σαφήνεια ότι δέν
Τό νά κλειστείς μέσα
στόν άνελκυστήρα είναι
έκνευριστικό , άλλά έάν
παραμείνεις έκει πολλές
ρες καί μέ καύσωνα είναι
πολύ έπικίνδυνο. Αύτό
Της Μύρνας Νικολαΐδου
συΤΩΡΑ πού οί πανηγυρισμοίν γιά
East Med Act, πού ένέκρινε προκαΣχέσεων της άμερικανικής Γερο
ρικανική Γερουσία έχουν άρχίσει
νά κοπάζουν, έξετάζεται πλέον ή
ούσία των νομοθετημάτων , πέρα
άπό τίς μεγάλες προσδοκίες πού
καλλιεργήθηκαν και γρήγορα, δυστυχς, διαψεύσθηκαν. "Ένας, λοισίας , προβλέπει και τήν άρνηση έπιθυμείνά πληγεϊ άνεπανόρθωτα
του έλλιμενισμού τν ρωσσικν,ή διαχρονική φιλίαν της μέ τήν
πλοίων στά κυπριακά λιμάνια. Κά- Άγκυρα , εύλογα θά άναρωτη θεϊ
τι που άπορρίπτει κατηγορη μα- κανείς γιατί θά πρέπει ή Λευκωσία
Συνέχεια στήν σελ.5
έπαθε μία γυναίκα 50 έτν
στήν Πάντοβα Ή άτυχη
γυναίκα παρέμεινε έγκλω
βισμένη στόν θάλαμο έπί
27 ρες μέ άφόρητη ζστη. Καί ήταν διπλά άπι χη διότι είχε ξεχάσει νά
πάρει τό κινητό της μαζί
καί δέν μπορούσε νά είδοποιήσει κανέναν Φναζε
άλλά πάλι Τίποε. Ούτε
ή oίkιακή βοηθός δέν την
άκουσε. Τελικς , Τήν Πυροσβεστική κάλεσε ή μηΤέρα της, πού άνησύχησε, διότι δέν άπαντούσε
στό τηλέφωνο . Πάντως,
ή νυναίκα που είχε κατέ
Είπε άκόμη ότι δέν ύπήρξε συμφωνία άλλά
πρόταση μεταξύ του ίδίου καί του Άλ. Τσίπρα
για τό θέμα της έκκλησιαστικής περιουσίας καί
της άπολύσεως άπό τό Δημόσιο των κληρικν.
και έπέμεινε ότι οί κληρικοί δέν θά μποροϋσαν
ποτέ κατά τήν ούσία, άλλά και κατά τόν νόμο, νά
είναι δημόσιοι ύπάλληλοι, άλλά οί άπολαβές , ή
μισθοδοσία, οι συντάξεις έξισουνται μέ έκείνες
των δημοσίων ύπαλλήλων.. Ούσιαστικά, ό κ. Ιeρνυμος έπανέλαβε τά όσα ό ίδιος συμφνησε
μέ τόν Άλ. Τσίπρα για τήν έκκλησιαστική περιουσία καί τή μισθοδοσία των ίερέων.
τικς ή Λευκωσία, είδικά μετά τό
Μήνυμα Eurogroup στίς 8 Ιουλίου
Στό έπίχεντρο ή έλληνική οίκονομία τήν έπομένη τν έκλογν
καΑΠΟ νωρίς στά βαθειά θά πέσει ή νέα Κυβέρνησις, κυβέρνησην . Καθίσταται σαφές ότι οί πιστωτές τής
καθς την έπομένη τής έκλογικής άναμετρήσεως της χρας έπιδικουν νά στείλουν σαφές μήνυμα ότι δέν
Της Ιουλίου συνεδριάζει τό Eurogroup τής 8ης Ίου- ύπάρχει περιθριο γιά χάσιμο χρόνου και χαλάρωλίου μέκεντρικό θέμα τήν κατάσταση τής έλληνικής ση τής οίκονομικής πολιτικής. Εάν ύπάρξει δημοοίκονομίας. Παρά τό γεγονός ότι δέν θά έχει συγκρο- σιονομικό κενό λόγω τν παροχν του προηγουμέτηθεί νέα Κυβέρνησις και ή έλληνική πλευρά πιθαντατα δέν θά έχει έκτρόσωπο, οί κυβερνήσεις των νόπωρο άπό τούς δανειστές . Το πρτο μεγάλο crash
έταίρων τής Εύρωζνης κατέληξαν χθές στή συγκεκριμένη άπόφαση, κστε νά σταλεΐ μήνυμα τηρήσε- τήν Σύνοδο το Euroworking Group, στήν όποία
ως τν συμφωνηθέντων σέ κάθε έπόμενη έλληνική
Ως πρός τό άν ήταν συμφωνία ή πρόταση
του κ . Ιερωνύμου μέ τόν Άλ. Τσίπρα, άσφαλς
και ήταν συμφωνία. "Έτσι βγήκε στή δημοσιότητα . Απλς, ό Αρχιεπίσκοπος δέν μποροϋσε
νά τήν έπιβάλει άγνοντας τήν Ιεραρχία τής
Έκκλησίας της Ελλάδος, όπως τήν άγνοουσε
Συνέχεια στήν σελ.4
νου διαστήματος, αύτό θά έκτιμηθεί έκ νέου τό φθιtest έχει προγραμματισθεί γιά τις 5 Σεπτεμβρίου και
ρει στό σπίτι της ένα κασόνι μέ κρασιά, γλύτωσε τήν άφυδάτωση πίνοντας κρασί Βεβαίως ,
μετά άπό τόσες ρες θά
Συνέχεια στήν σελ. 2
Τής ήμέρας
Γεννητούρια είχαμε
στό Βέλγιο. Στόν ζωοΦΛίνε ότι σέ περίπτωση λογικό κήπο Pairi Daiza
πυρηνικής καταστροφής ήλθε στόν κόσμο ένα έλεφαντάκι. Ένα καλό νέο ,
πλανήτη πού θά γλυτο - καθς οί έλέφαντες άποτελούν είδος ύπό έξαφάνιση. Σήμερα έχουν άπομείνει μόλις 38.000 άπό αύτά
τά όμορφα ζα Πάντως
ό μικρούλης κάνει ήδη τά
νου ότι σέ λίγα χρόνια πρτα άτσαλα βήματά του, υπό τήν ανστηέντομοκτόναν . Τάσιχαμε - ρή έπιτήρηση τής μητέρας του , που Τό βοηθά
νά σταθεϊ μέ τήν προβοσκίδα της , άσχέτως έάν δ
μικρός άκόμη πέρτει σχεδόν σέ κάθε προσπάθεια,
όπως όλα τά μωρά
Άξίζει νά διαβάσετε
του Δημήτρη Καπράνου
Πς γίναμε έτσι, παιδιά;
<Προτάσεις στή ΝΔ
για έξωτ. πολιτική
καί παιδεία>
τάμόνα όντα έπάνω στόν
μεινε Πέθανε πρίν λίγες μέ ρες , και άν δέν ένημέρωνε τό
Νοσοκομέίο τήν Ένωση Συσουν θά είναι οί κατσαρ δες . Καί προφανς άληθεύει, διότι ήδη Αμερικα
νοί έπιστήμονες κρούουν
τόν κδωνα το κινδύΈπιτρέψτε μου σήμερα ποτέκόχυ. Άρκούσε ένα πή νά άσχοληθ μέ όχι και τόσο
εύχάριστο άντικείμενο . Άλλά
δλα είναι μέσα στήν ζωή , Καί
πάνω άπό όλα ό θάνατος, Η
Άμυ Παπαίωάννου ήταν μία
Yυναίκα γεμάτη χυμούς , ζωή
και πάθος γιά τήν δουλειά
της , Αυτό τό γνριζαν πολύ καλά oίκατά καιρούς προ- πάρει χαμπάρι και τήν τρε- λούθησε σε κάποιες άποτυΙστάμενοί της και τήν ξεζού- χε άνηλες . Κι έκείνη άνταμιζαν στό ρεπορτάζ, Κι έκε- ποκρινόταν, χωρίς νά ύπολονη, που ήταν &τομο μέ άνη- γίζει τήν κόπωση. Μέ τά χείσυχίες καί ταλέντα , δν Ελεγε λη πάντα βαμμένα σέ έντοχρμα, μέ τό μαλλί πάντα
γαινε έκεί έλω όπωσδή- προσεγμένο και μέένα τσιθέμα καί θά έπιτελούσε
στό έπακρον τήν δποια άπο- Όποτε θέλαμε νά <βγάλου- ντακτν γιά κτήν δημοσι στολή τής άνέθετε
γάρο συνεχς στό στόμα.
(σελ . 8)
του Άνδρέα Σταλίδη
με θέμον , ή Άμυ ήταν έτοιμη ογράφο που έχουμε έδ τό
νά τρέξει . Στήν πορεία, χαθήκαμε. Τό Ενοp ναυάγη- κάποιος νά τό παραλάβει . .
σε στά βαθειά , δ Αλέκος έφυγε άδόξως , ή Άμυ τόν άκοσμα τη , δέν θά βρισκόταν
Ίστορικά τοκουμέντα
Τήν έζησα άπό κοντά στό
Εθνο τήν έποχή του Άλέκου Φιλιππόπουλου. Τήν είχε
δέν θά τίς
πιάνουν τά
Τό σμα έκαίνο που έτρεξε τόσο, πού κάθισε άπέναντι
σέ διασημότητε, πού έφτιαξ
<Ο άρχαίος λόφος
Σικελίας μετετράτη
σέγήπεδο!
ρά αύτά έντομα που είναι
φορείς έξαπλσεως μικροβίων , έχουν ήδη άναπτύξει μεγάλη άντίσταση και άργά ή γρήγορα
θά είναι πολύ δύσκολο νά
χημένες προσπάθειε , χάθηκε
στόν κεανό τής άνυποληψί
as στήν όποία περιέπεσαν τά
ΜΜΕ, ήρθε και ή κρίση, ξ σως-διασημότητε , <Πς
γίναμε έτσι , παιδιά;> , πού
Συνέχεια στήν σελ. 4
του Ελευθ. Γ. Σκιαδα ( σελ . 4)
2-7-2019
g "771108 701120