Πρωτοσέλιδο Μεσολογγίτικα Χρονικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Αρ. Φύλλου: 2093
ΧΡΟΝΟΣ:46ος
ΤΙΜΗ:0,50 ευρ
ΡΟΝΙΚΑ t
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού Αιτωλο ακαρνανίας
ΙΔΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Ακόμη είναι σε εκκρεμότητα
Οικονομική ενίσχυση
Νατις παραδσουν
του Δ.Λ.Τ.
σωστά
Από το 1960 ο τότε Δήμαρχος Μεσολογγίου Χρ. Ευαγγελάτος, ζητούσε από την Βουλή
των Ελλήνων, την διάσωση και ανάδειξη των ιστορικν μνημείων του Μεσολογγίου
ΧΡ. ΚΑΨΑΛΗ
ΔΗΜ. ΓΚΟΡΠΑ
XR. ΚΑPSAU
DIM. GKORPA
συντηρήσεως των μνημείων και ανε
του Αγίου Συμεν 6.Το καταπατηθέν
γέρσεως των δύο ιστορικν ναϊδρίων πρόφραγμα της Λουνέττας 7Το Κα"ην 7η Ιανου αρίου 1960, ο τότε του Αγίου Νικολάου και της Παναγίας . νονιοστά σιον του φραγκλίνου 8Τον
Και ότι ομοία ανάγκη υφίσταται για τα χρον της οικίας όπου απέθανεν ο
αγγελάτος, με επιστολή του προς την άλλα επίσης μεγάλης σπουδαιότητας Λόρδος Βύρων. 9Τον χρον της πυριτιδαποθήκης του Χρήστου Καψάλη
10Τον χρον του Ανεμομύλου 11Τας
τρεις θέσεις όπου τοποθετήθη καν αι
γέφυραι, για να περάσουν αι φάλαγγες
της θυσίας κατά την τρομεράν νύκτα
της Εξόδου 12Το μνημείοντου Ιωάννου
Μάγερ 13.Την οικίαν και το μνημείον
του Κωστή Παλαμά 14Τον χρον της
δις κατερρειπωθείσης Παλαμαϊκής
Ακαδημίας 15. Την επισήμανσιν όλων
των εκτός του Ηρου προμαχνων του
<φράκτου> Κκαι της τάφρου αυτού.
Ατυχς, αιπροστάθειές μας δεν εύρον
ανταπόκρισιν . Ουδείς συνεκινήθη.
Και το Ταφείον των Ηρων-χρος
20 στρεμμάτων-συντηρείται με την
ετησίαν χορηγίαν του Υπουργείου των
τούτοις, το τέμενος αυτό, δεν εφέλ - μνημεία της Ελληνικής ιστορίας ήτοι 1 Εσωτερικν προς την Επιτροπήν Ηρκυσεν το ενδιαφέρον των αρμοδίων. Δια τους ναούς της Αγίας Τριάδος εις ουδραχ. Πεντήκοντα χιλιάδων-όταν εξ
Μακρά είναι-από του 1925-τα έτη την αιματόβρεκτον νησίδα της Κλεισό- αυτού, μόνον δια τον φύλακα ανάπηρον
της προσπάθειάς μας ότιως πείσω- βης και του Αγίου Αθανασίου έξω της διατίθενται 12600 δραχ ετησίως . Δεν
μεν τας Κρατικάς Υπηρεσίας και τον πόλεως 2Την νησίδα του Βασιλαδίου κατε νοήθη, προφανς , η αξία, την
άγιος 3.Την νησίδα του Προκο πανίστου 4Την οποίαν αντιπροσωπεύουν τα ιερά του
Του Αθαν. Σπυρόπουλου
Σελίδα 8
Η κΔιέξοδος
παρουσιάζει τη νέα
της έκδοση
ΑΠΟ ΤΟ ΛΥΚΑΥΓΕΣ
Δήμαρχος Μεσολογγίου Χρ. Ευ...ελίδα 8
.0000Φ00000000000ο900000009000000000ρ000000
Βουλή των Ελλήνων επισημαίνει την
ανάγκη εξωραίσμού και συντήρησης
των μεγάλης στουδαιότητος μνημείων
της Ελληνικής ιστορίας στο Μεσολόγγι
και μεταξύ των άλλων αναφέρει
ΠΟΛεηρ
Έν lερg πόλει Μεσολογγίου τη 7 Ιανουαρίου 1960
θέματα υγείας
Το άγχος δεν είναι
μονοπλιο
1826.
προΣΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ
ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ ΤΩΝ ΕΛΛΙΝΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Εληνικς Κνηματογράφος
Κύpια Πρόεδρε,
Μοναδικν έν 'Ελλάδι, ύπάρχει είς - Μισολόγγ, Ταφεtioν τν Ήρων το0
1821, Διακόσιο πετήκοντα τάφοι χαl. μνιμεία-τλήν του Τύμ6ου τν , κατά τήν
"Εξοδον πιτόντων καί τν πάλξεων τε) φpάxτοu αλύπτουν Εχτασιy πλέον
τν 20 στρεμιάτον . Τέπος προσυνήμα 0ς , ίεpόν τής Έλευθερίας , όρμητήριον,
ουνεχς άνανεουμέν:υ tδεδυς κal πανο 0ρπινον! . .
Eν τού53ις, ό τέμενος αύτό δέν iφ λχυσε τό ίνδιαφέρον τν άρμοδίων . Μα.
χpa είνa-Απ τ05 1920--τά τη της Τουπαθείας μας, πως πείσωμεν τάς Κρα-τί ίρμα ο όν . Uργανισμον ,υpιoμυ, σιταις uυς χυρτχ
άνάγκην έξοραίσμε , συντηρήσεως τν μνημίων καl άνεγέρσεως τν δύο ίστοpιχν νaίδρίων , τ00 'Αγίw Νικολάου xαί τη; llavαγίας . Καl ότι έμοα άνάγκη.
ύφίσταται διά τά άλλα έπίσης μεγάλης σπουδιότητος μνημεία της Έλληνικής
Ίστορίας , ήτοι 1 ) Διά τούς ναύς της "Αγίας Τριάδος εiς τήν αίματόδρεχτον
νητίδα τής Κλειοό6ης καl τοο Αγίου 'Αθεyasίου ξω της πόλεως , 2) τήν νησίδα
του 3aσιλαδίου , 3 ) τήν νησίδα τού 1Προκοπανίστευ, 4 ) τήν νητίδα τής Μαρμαροδς,
5) τήν Μονήν τ0 Αγίου Συμεν , 6) καταπατηθέν πρόφραγμα τής Λυνέ τας . 7) τό Κανενοστάσιον τεο Φραγκλίνο, 8 ) τόν χρον της οίxίας δπου άπέ .
0ανεν d Λόρδης Βύρων , 9) τόν χρον της πυριτιδαπο ήκης τοο Χρήστου Καφάλη .
10) τόν χρον τοο Ανεμιμύλου, 11) τάς τρείς θέσεις δπου έτοπνθετήθησαν αί
γέφυραι , διά να περάσuν aί eάλαγγες τής θuσίας κα
Εξοδυ , 12) μν7/μείον τε0 Ιωάννου Μάγερ , 13) τήν sixν μεράy νύκτα .
Γράφει η: Αθηνά Στερανάτου
Κύριε Πρόεδρε
Μοναδικόν εν Ελλάδι, υπάρχει εις τ
Μεσολόγγι , Ταφείον των Ηρων του
1821.Διακόσιοι πεντήκοντα τάφοι και
μνημεία-πλην του Τύμβου, των κατά
την Εξοδο πεσόντων και των επάλξεων
του <φράκτου%- καλύπτουν έκταση
πλέον των 20 στρεμμάτων. Τόπος προ
σκυνήματος και ιερόν της Ελευθερίας
ορμητήριον , συνεχς ανανεωμένου
ιδεδους και πανανθρπινον!.. Εν
1938-1968
.Σελίδα7
Συγραφέας ο Γάνης Μταρδάκης
Βιωματική
δραστηριότητα
σπουδαστν του ΔΙΕΚ
ΠΑΝΝΗΣ ΔΜΠΑΡΔΑΚΗΣ 1C
ΑΠΟ ΤΟΑΚΑΥ[Σ
ΣΤΟ ΛΚΟΦΗΣΗ
μείον το
Κωστή Παλαμά , 14 ) τον χρον.πής δίς κατερρεπωθείσης Παλαμαίκής Ακαδημίας,
-to-νπισηνειν Ελων τν έκτός το Ιρχυ προμαχνων του εφράχτου κl
της τάγpου aύτού.
Ατυχς , αί προεπάθεαί μες δέν εύρον άνταπόχρισιν. Ούδείς συεκνήθη,
Κa τό Τaφείον των Ίρων- χρος 20 στριμμάτων ουντηρείται μ τήν έτη
σίαν χορηγίαν του "Υπουργείου τον Εσωτεριχν πρός τήν Έπιτροπήν Ήρου
δραχ. πεντήκοντα χιλιάδων- όταν έξ aύτο) , μόνον διά τον φύλαχα άνάπηρον δια .
ΕΗΜΙΚΟΣ ΚΙΜΑΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ (1938-1968)
ΔmilΑ
στον Κήπο των Ηρων
Σελίδα 3
0000000000000000000000000000η000000ς
Λίγη άσφαλτος άξιας
λίγων ευρ!!
..Σελίδα 3
Οργανισμόν Τουρισμού ότι
αυτός χρος έχει ανάγκη εξωραϊσμού,
Που είναι οι έλληνες
ηγέτες;
Μεσολογγίου κειμήλια
νησίδα της Μαρμαρούς 5Την Μνήν
Συνέχεια σελίδα 4
Προχωράει το γεωτρύπανο
.Σελίδα 8
ε αδιάκοπτη εργασία το ειδικό γεωτρύπανο (φαγάνα
Ιφ. Νο ) προχωράει το έργο της εκβάθυνσης του
αύλακα και του λιμένα της πόλης μας και ήδη έχει φθάσει
πολύ κοντά στη λεκάνη. Βλέπουμε δε ότι και τις βραδινές
περιβάλουν τη θάλασσα και κατά συνέπεια το τεχνητό
λιμάνι μας. θέλουμε λοιπόν να υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή
εκ μέρους της εταιρείας στην απόθεση των βυθοκορημά
των από την ειδική μαούνα (Φ. Νο 2) πολύ μακριά από την
(α άι
Σημαντική διάκριση
του Γενικού Λυκείου
.Σελίδα 5
Ευηνοχωρίου στο Διεθνή
Μαθητικό Διαγωνισμό
Οπτικοακουστικής
Δημιουργίας: Τασχολεία
εκπέμπουν στην ΕΡΤ)
0000000000000ς
Κλήδονας και
αμλητο νερό
Γράφει η
Φωτεινή Τσιτσνη-Καβάγια
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
..Σελίδα 5
000000000009000000000000090000ι
ΤΑολν
εκπέμπουν
Να τους μιμηθούμε
ακόμη ρες το έργο συνεχίζεται και αποτελεί μια ελπίδα Τουρλίδα γιατί οι δυτικοί άνεμοι που πνέουν ο καλοκαίρι ,
για αυριανή πρόοδο της πόλης μας που ρημάζει σε όλα μπορεί να τα παρασύρουν προς την ακτή.
της τα επίπεδα .
Μολονότι δεν είμαστε ειδικοίγια κριτική στο έργο αυτό, όμως αν το έργο προβλέπει εκτός από την εκβάθυνση και την
σα Μεσολογγίτες που πολλοί από μας έχουμε οργσει τη επέκταση του αύλακα δεξιά και αριστερά ούτως στε να
θάλασσα ψαρεύοντας επιφανειακά ή και με ψαροτούφεκο, υπάρχει άνετη προσέγγιση και διέλευση των πλοίων προς
έχουμε διαπιστσει ότι ο βυθός του λιμανιού αποτελείται και από το λιμάνι.
από βούρκο όπως όλη η λιμνοθάλασσα. Αυτή η ίλη προέρ- Ελπίζουμε ότι και τα δύο αυτά θέματα έχουν προβλεφθεί
χεται, χρόνια τρα, από τους δύο μεγάλους ποταμούς που από το έργο.
| ΠΛΕΥΣΕΙΣ ΟΝΕΙΡΩΝ-Κατασκευσζοντας μια γαίτοτούλα στο Μεσολογι
Ένα άλλο σημείο που θέλαμε και γ' αυτό μια ενημέρωση.
Σελίδα 4
0000000*0000000000000φ0090000990040000ρ0000
Η Εκστρατεία στην
Ουκρανία (Κριμαία)
Αεξάμηνο 1919
'..Σελίδα 5
33ο Φεστιβάλ Αρχαίου
Θεάτρου Οινιαδν
Επικφοδής ο υπατριδης Νεολογίτης
Σρατηγός Κων/νος Νίδερ
Αγαπητοίαναγνστες σας γνωρίζουμε ότι η εφημερίδα μας απέκτησε κστέγην
στο διαδίκτυο την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε στη διεύθυνση:
κκ6061900s
ΦΕΣΤΙΒΑΑ
Kedokaip 2019
ΑΡΧΑΙΟΥΘΕΑΤΡΟΥ ΟΙΝΙΑΔΩΝ
Γράφει ο: Αντ/γος εα. Μικόλαος Κολόμβς
Επίτμος Δ/της ΓΣ. Στρατού
www.mxronika.blogspot.gr
..Σελίδα2
Σελίδα 4
000000000000000000000000000ο000000οο0000ς
0000000000000ος
ΜΕΣΟΛΟΠΙ
. ΗΙΔ. 2007
EOHMED