Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
(Παρασκευή)
Ιουνίου
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6796
Τιμή : 1.00ε
Κάδημερινή οικονομική ειδική cgμερίδα Διακηρύξευν Δημοπριστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453- ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Ακατάσχετοs
Δεν θα ξεχρεσουμε Ποτέ!
λογαριασμός
- Αυξάνεται το όριο
των 1.250 ευρ
Η Ελλάδα θα πληρνει
Ευρωμηχανισμού για
άλλα 50 χρόνια
τα δάνεια του
.r ένα στο
χεία για το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής
" ού ελε
ταία πληρωμή προς
τον Ευρωμηχανισμό
προγραμ070.
Παίρνει , τελικά , ΦΕΚ
η υπουργική απόφαση
της γα .
είναι
-Do ΛΟΝΛΟ UA ΔΟ
δηλαδή σε 50 χρόνια
από τρα!
Φέρνοντας αναμφ.
βολα στο νου τα δά.
οικονδλκοN
πρτη φορά ενσωμα .
τνονται στους επίσημους πίνακες του
Δημόσιου Χρέους οι
γαριασμό
σχετικό ποσό να αυξάνεται πάνω από τα
1.250 ευρ . Οι οφειμε
Εnανάστασης,
εξοφλήθηκαν από τις
πολλές επόμενες γενιες κι αφου προηγηπερσινού καλοκαιριού ,
ήτοι οι νέες επιμηκύνσεις των δανείων του
μεγαλύτερο ακατάσχετο όριο πάνω από
τα 1.250 ευρ, noυ θα
όσο εξυπmρετούν
συνέχεια στην 11
Ενδεικτικό της Υρα .
ρωμές προς τον EFSF
κλιμακνονται από τα
3 δις ως τα 5,3 δις
ESM. το σύνολο των
δόσεων προς τον Ευρωμηχανισμό φτάνει
χρεοκοπίες, η ουσία
είναι ότι τα Παιδιά μας
53λιν ουD Λd, νo
και τα εγγονιαμας,
ται να σηκσουν το
βάρος των λαθν και
των αστοχιν
φειοκρατίας
ESM/E FSF είναι ότι
Ti 2050- 2060 οι υψη.
λές πληρωμές της
Ελληνικής Δημοκρανααμνα δmλέ
καθς "τρέχουν " naEεπερνντας κανείς
το σοκ από τη διαπίστωση ότι για 50
ακομα αένα
της κρίσης 2009-2018 ,
ράλληλα και οι λήξεις αντιλαμβάνεται τους
λόγους για τους οπo .
ανίζεται πο ασφικτόςσυνέχεια στην 10
θηκε και τυικά η με .
τάφρασην
μεσοπρόθεσμων μέΧρέους , που αποφασί - ηγουμενων γενεν .
στηκαν στο Εurogroup
της 22ας Ιουνίου του
Αναδρομικά:
Έτοιμη η απόφαση
για επιστροφή
10 μηνν σε
συνταξιούχοus
Για να μην υπάρχει, δε ,
καμία αμφιβολία για το
των δανείων του ΕSM.
ndodpizd an
μγο το 2051 και
μετά, οι ετήσιες πλης
2060, τελευταία χρονιά
πληρωμής προς τον
τις λήξεις ομολόγων ,
Φωτιάν και
Στην επιστροφή των
αναδρομικν σε 1,5
εκ. Παλιούς συνταξι.
ουχους φαίνεται ότι
υπουργείο Εργασίας
καθς ο υφυπουργός
Κοινωνικής Ασφάλι
σης Τάσος Πετρόπου στη φοιτητική
στέγη βάζει Ο
το Airbnb
έτοιμη η απόφαση για
την επιστροφή των
αναδρομικν από τις
μεισεις a στην 2
Σελίδα 9