Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Ιουνίου
Κάδημερινή οικονομική ειδική cgμερίδα Διακηρύξευν Δημοπριστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6795
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 -ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Οι Πέντε Παγίδες
στιs φορολογικές δηλσειs
Πs θα γλιτσετε Πρόσθετα χαράτσια
Πανάκριβη
η Ελλάδα
στιs τηλεπικοινωνίεs και
το φαγηnτό
την κύρια κατοικία της
Πέντε παγίδες που
σουν φορολογικές επ νοονα υποβάλλει δική
του φορολογική , δήβαρύνσεις
εκατοντάδες χιλιάδες λωση , λόγω απόκτη90ρ0.
οικονομικα
οιουδή
εντός του 2018 , το
τεκμήριο διαβίωσης
της μισθωμένης κατοι .
φετινές φορολογικές
30onuooρ13
Τις ακριβότερες τηδηλσεις 2019.
Δείτε πρεπει να προγιEΕ και στα είδη δια τροφής είχε η Ελλάδα
σύμφωνα με συγκεν.
κές δηλσεις 2019 ;
και όχι τους γονείς.
Μεταξύ άλλων επειδή
το τέκνο Παύει να θεωρείται
N Τεκυήριο διαβίωσης της μισθωμένης κατοικίας του
2018,
την οποία το τεκμαρτό
εισόδημα είναι μεγαεξαρτμενο
μετρητά για να κατοχυρωθεί η έκπτωση
18,75% επί του υψηλότερου τεκμαρτού και
αγορές ψωμιού , τυριού, γάλακτος, κρεά.
Κου δεν ΠΟΟ να το
συμπεριλάβει στην αίτηση Α21 nou θα υπoβαλλει φέτος για να
σπουδάζει η umoετεί
τη στρατιωτική του θητεία μακριά από την οι κοΥενεια του , γίνεται
ως ποσοστό
τος και η επιπλέον
διαφορά διαφορά δεν
καλύπτεται από τον
Ψαριν ,
φρούτων ea ατην 11
ου δηλωθέντος εισοτέκνο να θεωρείται
προστατευόμενο , εξέλιξη που έχει πολλανειακό επίδομα από
ποσά ανανραφέντα
στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1 της φορολοτον ΟΠΕΚΑ.
δήματος .
Ποιοι και πότε
2. Τα τεκμήρια διασυνέπειες για τον ίδιο εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για την
Σε κάθε περίπτωση κατοχύρωση του αφο φορολογούμενος δεν
μπορούν να
αμφισβητήσουν και την οικογένειά του.
τα τεκμήρια
im οo 12inν οSνuo 30νn
ετήσιας δαπάνης για
αγορές αγαθν και
ουνο ληψη υτηρεσιν που
θεί με ηλεκτρονικά
μέσα πληρωμής ή με
θεί να καταβάλει επιπλέον φόρο 22% επί
της "ακάλυπτης διαφο%
18.75% του υψηλότε
συνέχεια στην 10
εξαοτμενο
τέκνο μισθνει κατοι
κία διαφορετική από
γικής επιβάρυνσης. Σε
κάθε περίπτωση κατά
Το "Πακέτο"
των φόρων
Που Πρέπει να
πληρωθούν έωs
το τέλos τns χρονιάs
Τη δυνατότητα να
αμφισβητήσουν
Που Τοκύπει nό
την κύρια και τις δευκατοι κίες, τα αυτοκίνητα
και τα άλλα τεκμήρια
φορολογού.
τερεύουσες
μενοι.
Το τεκμήριο αμφισβητείται εφόσον
αυτό είν.
anνένεο στην 2
Σελίδα 9