Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κυδικος: 1860
ΕΛΤΑ.
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
ον tono tou
Πμ να ξrε
να δυοαpeστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Εοντήτης. Ειδτης, Aευθυπής ΒA. ΕΡΒΑ Ετας 450 -Αp Φύλου 115% Τιμή 0 αρά -Ιαόρη 3 Ιωντόν 2019
ΕΚΚΛΗΣΗΣ
ΚΕΙΑΚΟΥΜΗ
ΜΑ ΠΑΝΕ ΝΑΨΗΦΙΕΟΥΝ
ΕΤΙΕ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ
γιετ 00 trouu
Ha. ns Ιανο στα στο
Εoς 6aν 00 νηογot
τov p ε γpα Tu aς ae
1540γοm ν
νολογn κυράκος στην κυβέρνηon του.
Αρείου noγου , npuτο
αMΟ ους nots ξη uno0 000no. Μραιρμο το naνε να Φnpioouv Rou, εineο npoδρος vpaμα τm MA
σος 1ouηiou Mn ρο , της κΑ Εκτήpnoε ο
μεονwναΗΣ
Enυρω0mκε
αnό το.
Πρέβεζο.
Η σύνθεση του νέου
Δημοτικού Συμβοuλiου
na μένα η υγεία των συμπολιτν μας
Αποτελεί βασική Προτεραιότητα
Τόνοσε ο υn. Βουλευτής ΜΑ Πρέβεζος Σn . Κυριάκης
tος Δήμορκος nρέμεας
Niκος rruνoκο
ΑΝΚΑΟΥ ΜΕ ΤοΟEΕ ΑΕ
ΧΑΟΗΚΑΜEEEEΕΕ
Νε τους αp
ς των oo
| Δευτέρα ο υοψήψος βου.
Μe NΗΜ η.
το nόγα tou στάζουν φαρμοκα
μους hεια κε, οΛΜΡ
a it mevκ
στην mpοoεστη
στησεΜ
| rpάφe οΕΝpος ΚΜερη
νχτα υτη r l
ΜΙΑ ΕΠΕΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕΙΟΝΙΚΟΥ
Μέρος 190)
Μιλάει ο "μπάρμπας
μας ο ψεύτης"
0. Αέξης
νΑστηons
στον λογορwΕνOι φανερό ot ο
Λνη και η Μopος ε
ναι διοφpοΕικό νn-.
σιά , tος Dυμ ou
teroio
oneis4uo ουνοunητο
εixov anivovti τυς ο
Tnrelweh. εuΤolnpoc δεν nnpel uς
npoonoφέσεις ουτές
. ουγια τη μαteio tou δeν μ3θοΑ
κtίνο των noute to - oaua τou vtrv to
uων tου ruμνaoου.
τa οοun nnο σποoioc eov . nc ο
opoγatείσς δεν
anootKmKE μνως δnpκεoαν γες μονο
. l. τ λη toυ,pα αno τη
N Δm ό ΚΙΝΑΑ Μm
η την εiέλη.
κανες όp 6εY γνωo.
ται την οκαπιμotmτo μtρος, napοχωpeί
ξει oτι nmoρα μας txi
tης npotooης οφού
Eouno τα naντu a
Λίvουν σύντου .
υντα 7
Αρχικά mίσυμo dη povo ο . Μη.
Γράφει ο
Μιχάλης Λουκάς ! o κωμό oτ
ντεν ntmv ayνuστη
Μ Μ των δύο.
Μ νεν στη ρEΕ