Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
αραλή),
ΕΣΤΙΑ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918).
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΑΘΗΝΩΜ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Ποιός
Ρασπούτιν
Δαυίδ όσίου του έν Θεσσαλονίκη
Άριθμ. φύλ . 41387 1"Ετος 143ον ! Τιμή 1,50
Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019
Σελήνη 24 ήμερν ! Άνατολή ήλίου 6.04-Δύσις 8.52
του Μανλη Κοττάκη
. το 40%
Στόχος της ΝΔ τό 40%
ΔΙΑΒΑΣΑ μέ μεγάλο ένδιαφέρον τό κείμενο τής
Ένσεως Είσαγγελέων μέ τό όποιο διατυπνεται ή έντονη άνησυχία τους για τό ένδεχόμενο
μαζικν άποφυλακίσεων κρατουμένων μετά τήν
έφαρμογή του προσφάτως ψηφισθέντος Ποινικου Κδικος. Έπί τής ούσίας συζητοϋ με γιά νόμο Παρασκευόπουλου νούμερο δύο. Δεκαετείς
καθείρξεις κακοποιν θά έκτίονται έντός τριετίας, καί μετά άπολυτήριο. Το έγκλημα συμ
φέρει πλέον. Ή διακινδύνευση της προσωπικής
έλευθερίας είναι έλαχίστη, συγκρινόμενη μέ τό
ένδεχόμενο όφελος! Θυμάμαι ένα πρωινό στόν
<Σκάιν πού σχολιάζαμε τίς δεσμεύσεις Τσίπρα
γιά τήν έπόμενη τετραετία, νά μου έπισημαίνει
τό θέμα ή άγαπητή μου εύρωβουλευτής και διακεκριμένη νομικός της ΝΔΕλίζα Βόζε μπεργκ,
μέ την έπισήμανση ότι στίς 12 ύποσχέσεις του
Πρωθυπουργού όπως διατυπθηκαν άπότο
Μέγαρο Μουσικής άπουσίαζε παντελς ή λέξη
άσφάλεια. Δικαινεται .
αυτοδυναμία
γιά καθαρή
Τίκρύβεται πίσω άπό τίς άπειλές Μητσοτάκη γιά νέες έκλογές τόν Αύουστο
την έκτελεστική έξουσία μέ
παρέμβαση τής προτείνουσας
Βουλήφγείπε χαρακτηριστικά
Ύπεσχέθη δτι ή ΝΔ θά κάνει
τίς καλύτερες έπιλογές στήν
ήγεσία τής Δικαιοσύνης, προκειμένου νά άποκατασταθεί τό
κυρος τη .
του πού χάθηκε ή εύκαι πού έχει μέ τούς πολίτες έχει
τευσή
ρία νά προταθούν περισσότερα
άρθρα πρός άναθερησιν . ΔήΑΙΦΝΙΔΙΑΣΑΝ χθές οί δη- Μητσοτάκη. Επίσης, τά ποσολσεις τού Προέδρου της ΝΔ
Κυριάκου Μητσοτάκη, πς άν κούν τήν είσοδό τους στήν Βουδέν ύπάρξει αύτοδυναμία στις λή είναι θέμα . Αύτήν τήν στιγέκλογές τοϋ Ίουλίου θά άρνη-μή ή Χρυσή Αύγή κινείται περί
θεί την μεσοβέζικη λύση της
Ψήφου άνοχής άπό τήν Φφη Λύση περί τό 3,1% καί τό κόμμα νοήσεως . Αύτό, κατά τόν ΠρόεΓεννηματά και θά δδηγήσει Βαρουφάκη περί τό 3,3%.
τόν τόπο σέ νέες έκλογές μέσα
στά των κομμάτων πού διεκδι - άντιληφθεί πς δέν θέλουν
ή χρα νά όδηγηθεί σέ νέες
έκλογές τόν Δεκαπενταύγου - λωσε , πάντως, ότι ή Συνταγμα στο, όπως δέν θέλουν νά ύπάρ - τική Αναθερησις θά όλοκληξει κυβέρνησις έθνικής
ρωθεί, άλλά θά είναι <μικρής
έμβέλειας. Ανεκοίνωσε πς
τό 3% τοίς έκατό, ή Ελληνική
συνενδρο τής ΝΔ, πρέπει νά άποφευ - έχει ήδη έτοιμα τά πρτα νοχθεί, καθς τά έθνικά θέματα μοσχέδια πού θά ψηφισθούν,
είναι άνοικτά, ένω ή οίκονο- και γι' αύτόν τόν λόγο ή ΒουΣέβομαι τήν "Ενωση Είσαγγελέων. Τούς δικαστικούς λειτουργούς μας, γενικότερα. Στούς
κόλπους τους περιλαμβάνονται και άρκετοί
πτυχιουχοι της Σχολής μου, της Νομικής Θράκης. Δέν μπορ όμως παρά νά μήν ρωτήσω καλόπιστα: Τρα θυμήθηκαν νά κτυπήσουν τό καμπανάκι δυνατά οι είσαγγελείς μας; Όταν ψηφιζόταν ό Κδικας μέ διαδικασίες έξπρές γιατί
δέν παρενέβησαν τόσο έντονα; Που ήταν ; Καί
άν το έπραξαν και μας διέφυγε μέσα στά τόσα ,
γιατί δέν άκούστηκαν ;
Σεμνύνομαι νά ίσχυρίζομαι πς ή στήλη
άσχολήθηκε μέ τόν Κδικα , τήν ψήφιση του
όποίου χαιρέτισε περιέργως ό Εύ άγγελος Βενιζέλος χωρίς τόν συνήθη άντισυριζαϊσμό του ,
ένω ή ΝΔάπειχε τόσο άπό τήν συζήτηση όσο καί
την ψηφοφορία, μέ έπιχείρημα τήν προκήρυξη
των έκλογν.
Στήν κυβέρνη ση πού θά
σχηματίσει ένδέχεται , όπως
είπε, νά άξιοποιηθούν πολιτικάστελέχη άπό άλλους πολιτικούς χρους, χωρίς νά ύπάρχει
καμμία κοινοβουλευτική συμφωνίαν , Διευκρίνισε δτι δέν
"Ωστόσο
κατανομή των
στόν Αύγουστο, και μάλιστα με άναποφασίστων πού άνέρχο- μία είναι σέ κρίσιμη κατάστα - λή δέν θά κλείσει τό καλοκαίάπλή άναλογική. Οί άδαείς διάβασανπίσω άπό αυτές δυστοκία
της ΝΔ για τήν έπίτευξη του πολιτικού στόχου της καί θερη - μόγελα στήν ΝΔ. Άν οί μισοί
την παρέμβαση αύτή ς έ αυτν ψηφίσουν τήν ΝΔ καί
ένδειξη άνησυχίας.
νται στό 12% τού έκλογικοϋ
σματος έπιτρέπει κρυφά χαρι, παρά μόνο μία έβδομάδα στά
ση. Άπέκλεισε κάθε ένδεχόμε
κυβερνητικής συνεργασίας μέσα Αύγούστου .
μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό ζήτησείσχυρή έντολή . Εξέφρα- βεβαιότης του κ. Μητσοτάκη,
τήν έλπίδα, στήν προσπά- ότι ό Πρόεδρος της Δημοκραθειά του νά άλλάξει τόν έκλο- τίαc Ποοκπη Πολάτoo
γικό νόμο , νά συγκεντρωθούν δέν πρόκειται νά ύπογράψει τό
Αίσθηση προεκάλεσε ή
οι άλλοι μισοί άπόσχουν, τότε
ή ΝΔ μπορεί νά προσεγγίσει
τό 40% καί νά έπιτύχει καθαρή
πρόκειται γιά κοινοβουλευτι
κές συμπράξειςν άλλά γιά άξιΣτήν πραγματικότητα τά
πράγματα είναι πιό σύνθετα .
Πράγματι , ή προοπτική τής συγκροτήσεως έπτακομματικής
Βουλής προβληματίζει τον
άρχηγό τής άξιωματικής Αντιπολιτεύσεως . Για αύτοδυναμία
153-155 έδρν άπαιτείται σέ
μία τέτοια περίπτωση ποσοστό
37,5 %, τό μίνιμουμ. Πράγματι, έπίσης, ή είκόνα χαλαρότητος πού έπικρατεί στόν κομματικό μηχανισμό καί στό έκλογικόσμα προβληματίζουν τόν κ .
αυτοδυναμία 160 έδρν.Έπειδη ί άπαραίτητες 200 ψήφοι στήν Προεδρικό Διάταγμα για τήν Οποίηση προσπων πού έχουν
και πολιτικούς συμβολισμούς
άλλά και ίκανότητα νά διαχειδμως τίποτε στήν πολιτική δέν
είναι γραμμένο, δ Πρόεδρος
της ΝΔ άπεφάσισε νά σφίξει τά
λουριά. Καί για μήν βρεθεί πρό
δυσάρεστων έκπλήξεων και γιά
νά αύξηθείή συσπείρωσις του
κόμματος άλλά και γιά νά δρα- γικο νόμο πού κθά έξασφαλί- Δημοκρατίας-δέν θά υπογρα- χνοκράτες, άπαραιτήτους κατά
ματοποιήσει την έκλογή, στε
νά άποκτήσει διακύβευμα .
Βουλή για νά γλυτσει ή χ- άλλαγή ήγεσίας στόν Άρειο
ρα τίς έμβόλιμες έκλογές. Γι'
αύτόν τόν λόγο θά προτείνει δρικό Διάταγμα-άν καταλαβαίστό Κίνημα Άλλαγής και στά
ύπόλοιπα κόμματα έναν έκλοΠάγο. Εκτιμ ότι τό Προερισθούν τό χαρτοφυλάκιο πού
θά τούς έμπιστευθεί. Επανέ νω καλά και αυτά τά δποία έχω
άκούσει άπό τόν Πρόεδρο της λαβε ότι θά άποταθεί και σέ τετόν ίδιο, σ έξειδικευμένα χαρτοφυλάκια, στε νά γίνει άποτελεσματικό τό έργο τής κυζει την έπόμενη μέρα κυβερνησιμότητα στή χραν , χωρίς κατ' άνάγκην νά ύφίσταται
τόμπόνους τν 50 έδρν . Εξέ- Σύντα γμά μας όρίζει ότι ή διφρασε όμως και την άπογοή- καστική έξουσία όρίζεται άπό
φεί Ήήγεσία πρέπει νά διορισθεϊ άπό τήν έπόμενη Κυβέρνηση, άπό τήν στιγμή πού τό
Σεμνύνομαι νά ίσχυρίζο μαι πς σταθήκα
με όχι μόνο στίς διατάξεις-πρόκληση για τούς
πολλούς κακοποιούς άλλά και στίς διατάξειςβερνήσεως .
Αναλυτικς, δκ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι άπό την έπαφή
Συνέχεια στήν σελ . 3
Συνέχεια στήν σελ. 3
Συναγερμός στά κόμματα
γιά τό Καστελλόριζο
νά παρακολουθήσει τους
<ίπτάμενους Βαλέντα,
δύο άδέλφια, τόν Νίκ καί
τήν Λιλιάνα Βαλέντα,
πού ξεκίνησαν ό ένας άπό
τήν μία άκρη και ή άλλη
άπό την άλλη, συναντήΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Τά θαλάσσια σύνορα
καί ή
κυβέρνηση
Τσίπρα
"E, άφου ύπηρέτησε θηκαν στήν μέση μετά
μέ άφοσίωση, έργάσθηκε
σκληρά , άπέδωσε τά μέγιστα ήλθε καί ή ρα νά
πάρει κσύνταξην! Ο όyος γιά τήν Φρίντα, την
σκυλίτσα που έγινε γνωστή άνά τόν κόσμο γιά τς
ήρωικές πράξεις της μετά
τόν σεισμό στό Μεξικό
τό 2017 άπό τόν όποιον
σκοτθηκαν περισσότεροι
άπό 300 άνθρωποι . Τότε
είχαν δημοσιευθεί φωτογραφίες της μέ τήν προστατευτική μάσκα στά.
μάτια να άναζητεί Τυχόν
έπιζντες στά συντρίμμια.
ένός σχολείου. Τό Υλυκύ- τις μιμηθούν.
τατο λαμπραντόρ ύπηρέτησε έπί έννέα συναπτά
έτη στό Πολεμικό Ναυτικό του Μεξικού! Συμμετείχε σέ 53 έπιχειρήσεις διασσεως στό Μεξικό, την έχε ένα πάθος! Τό άπεΑίτή , Τήν Γουατεμάλα κάλυψε μόνος του . Ποιό
καί τόν Ίσημερινό . Διέσωσε 12 άνθρπους καί έντόπερισσότερα άπό 40
πτματα. είδική τελετή, όπου ό ύφυπουργός λαμβάνουν τά φιλικά
Ναυτιλίας Έντουάρντο πρός τό περιβάλλον μέσα
Ρεντόντο έπλεξε τό έγκ - μεταφοράς . Σέ συνέντευμιο τής Φρίντας λέγοντας ξη πού παρεχρησε στό
ότι κτό γαύγισμά της πάντα μάς έδινε έλπίδα καί σέ
στιγμές πόνου και άβεβα- ρωτήθηκε τί άνει γιά νά
ότητος μάς άνακούφιζεν
Τής άπένειμαν ένα λαστιχένιο παιγνίδι! Από έδ
και πέρα ή Φρίντα ίσως
έγκατασταθεί στήν έξοχή μετατρέπει σέ λεωφορεία
καί ίσως έκπαιδεύσει τήν χαμηλν έκπομπν ρύέπόμενη γενιά σκύλων διασσεως!
της Ζωής Ράπτη
Εκνευρισμός Έρντογάν για ExonMobil - αϋδο
άπό 17 λεπτά, ή Λιλιάνα κάθισε κάτωκαι ό Νίκ
πέρασε άπό έπάνω τη ,
και εύτυχς έπέστρεψαν
σοι ό ένας στό σημείο
έκκινήσεως του άλλου .
Τό έπικίνδυνο έγχείρημα έγινε γιά πρτη φορά. Αύτό μετεδόθη . Δέν
μάθαμε όμως έάν ύπήρχε
κάποιο δίκτυ άσφαλείέάν άμφότεροι ήσαν
δεμένοι μέ άσφάλεια . Τ τοιου είδους κέπιδείξεις
Βά έπρεπτε νά άπαγορεύονται, διότι πολλοί άνε γκέφαλοι είναι έτοιμοι νά
ΗΤΟΥΡΚΙΑ κατέχει περίπου τό 38% τν έδαφν
της Κύπρου. Διεκδικεί τμήμα του Αίγαίου, παραβιάζει άπροκάλυπτα τίς άρχές του Διεθνούς
Δικαίου καί συμπεριφέρεται σάν άποσταθεροποιητικός παράγοντας γιά όλόκληρη τήν περιοχή. Η γειτονική χρα, μέσα στά πολλά που διαπράττει , προσπαθεί νά δημιουργήσει τετελεσμένα και στό ζήτημα της έκμετάλλευσης των
ύδρογονανθράκων της Έλλάδος και της Κυπριακής Δημοκρατίας.
όποία άπολαμβάνει τήν προστασία του πανταχού παρόντος άμερικανικού Ναυτικού. Πράγματι
αύτές είναι , συμφνως πρός πληΠΡΟΚΛΗΤΙΚΕΣ κινήσεις τής
Τουρκίας έντός της έλληνικής τίς 2 μέχρι τίς 17 Ιουλίου."Όμως οi
ύφαλοκρη πίδος διαφαίνονται ένδείξεις πού ύπάρχουν συνηγοέντός του προσεχούς διαστήματος,
μέ άποτέλεσμα νά έχει ση μάνει συναγερμός στά έπιτελεία δλων τν
κομμάτων , οί φόβοιτν όποίων
έπιβεβαιθηκαν άφού άπό χθές άποκλεισθούν οί περιοχές στίς
ή Τουρκία έξήγγειλε NAVTEX
γιά άσκήσεις μέ πραγματικά πυρά
στά κυπριακά χωρικά ύδατα άπό
pουν ότι τό σημείο μεγίστης προ
σμονής νέων τουρκικν ένεργειν
είναι ή θαλασσία περιοχή του Καστελλορίζου, Μάλλον πρέπει νά
ροφορίες , oι έκτιμήσεις. τής κυπριακής Κυβερνήσεως, ή όποία
αίσθάνεται μάλλον άσφαλής θεωρντας βέβαιον ότι οί Τούρκοι θά
όποίες δραστηριοποιείται ή άμε- άποφύγουν τίς περιοχές τής δικής
Συνέχεια στήν σελ.3
ρικανική έταιρεία ExxonMobil, ή
Τήν κατάσταση στά έλληνοτουρκικά περιέγραψε έναργς μέ δήλωσή
ου ό πρόεδρος της ΝΔ κ.
κης: Εδ καί μήνες ή Τουρκία δείχνει άπόλυτη περιφρόνηση στό Διεθνές Δίκαιο. Παραβιά
ζει συστηματικά τά κυριαρχικά δικαιματα της
Κυπριακής Δημοκρατίας, έντός της Αποκλειστικής Οίκονομικής Ζνης (ΑΟΖ.
στίς 17Ίουνί Κυριάκος Μητσοτάτου
Σήμερα ή δημόσια
παρέμβασις Καραμανλή
Τιμές <<φωτιάν
στά τρόφιμα,
ΣΙΗΝ δεύτερη ύψηλότερη θέση ς πρός τίς τιμές
του καλαθιού τν Εύρωπαίων καταναλωτν στήν κατηγορία κγάλα, τυριά καί αύγν εύρίσκεται ή χρα
μας μεταξύ τν 28 κρατν μελν της ΕΕ, συμφνως
πρός την Εύρωπαϊκή Στατιστική Ύπηρεσία. Έπίσης ή Ελλάς τό 2018 είχε τίς άκριβότερες τηλεπι
κοινωνίες στήν Εύρωπαϊκή"Ενωση, καθς ήταν ι
τά 56,7% άκριβότερες συγκριτικς πρός τόν μέσον
δρο τής ΕΕ. Ή Κύπρος θεωρείταιή πιό άκριβή χρα στά τρόφιμα .
ΜΕΤΑ δέκα χρόνια δ πρην Πρωθυπουργός Κστας Καραμανλής θά τοποθετηθεί δημοσίως, σέ
έκδήλωση πού θά γίνει στό Βελλίδειο κατά τήν
παρουσίαση τν ύποψη φίων βουλευτν στήν Α'
και ' Θεσσαλονίκης. Μέ ένδιαφέρον άναμένεται
τό μήνυμα πού θά στείλει στούς"Ελληνες έν όψει
τν έκλογν τής 7ης Ιουλίου. Εξ ίσου ένδιαφέ
ρον θά έχουν οί έπαφές πού θά έχει τις έπόμενες
ήμέρες στήν Θεσσαλονίκη, τίς Σέρρες άλλά και
την Θράκη .
. Ποιός θά τό φανταζόταν; Ο Μπόρις Τζόνσον,
τό φαβορί για τήν ήγε
σία τν Συντηρητικν,
Εφόσον ύπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση τέτοιων ένεργειν, είναι άπολύτως έπιβεβλημένο Έλλάδα καί Κύπρος νά ζητήσουν άπό την
Εύρωπαϊκή "Ενωση τήν έπιβολή κυρσεων κατά της Τουρκίας".
καείναι αύτό; Κατασκευάζει
λεωφορεία άπό παλιά ξίλινα κουτΤιά καί ζωγραφίζει τους έπιβάτες νά κάποΩστόσο, ή κατάσταση στό έσωτερικό δείχνει ότι ή κυβέρνηση είναι διατεθειμένη νά
Συνέχεια στήν σελ. 8
Λεπτομέρειες στήν σελ . 2
Λεπτομέρειες στήν σελ. 3
Τής ήμέρας
talkRADIΟ, ό Επικρατέ
στερος διάδοχος τής Μαίη
Αξίζει να διαβάσετε
του Δημήτρη Καπράνου
περνά είχάριστα τόν έλείτου . Καί είπε
ΌΓιάννης μέ δύο < καί μέ ένα MVP
θερο χρόνο
ότι παίρνει παλιά ξύλινα κουτιά, τάβάφει καί τά
Ατυχήσασα
συνθήκην
τό ζήν Καί τά παιδιά εύρι - δείχθηκε ότι δέν ύπήρχαν ,
σκαν και &λλες έλεύθερες ρες άνέλαβε ή πρεσβεία . Και τά
και Τίς άφιέρωναν στόν &θλη- χαρτιάν έκδόθηκαν γρήΤισμό . Στόποδόσφαιρο, στό
μπάσκετ.
Άντετοκούμπο! "Ένα έπνυμο πού δέν είναι έλληνικό, άλλά δ κάτοχός
πιό Ελληνας άπό πολλούς
έξ ήμν ! Ο Γιάννης Άντετοκούμπο, Ενα παιδί άπό Νιγηριανούς γονείς, που γεννήθηκε στήν Άθήνα πρίν άπό 25
χρόνια, άνεδείχθη MVP (πολυτιμότερος παίκτη ) στό με γαλύτερο πρωτάθλημα καλαθόσφαιρας του κόσμου,
στό περίφημο ΝBA!
Ένα ζεύγος Νιγηριανν,
που Εφθασε στήν χρα μας
χωρίς χαρτιάν, άναζητ
ντας μιά καλύτερη ζωή, που
γέννησε έδ τά παιδιά του ,
που τά έστειλε σέ έλληνικό
σχολείο (ό Γιάννης ύπήρξε
και πανύψηλος σημαιοφόρος
στό Γυμνάσιο) , στά Σεπόλια,
και τις έλεύθερες ρες τους τά
έστελνε νά πουλήσουν σίντίν και άλλα είδη , γιά νά
έξασφαλίζειή διαρκς αύξα
νόμενη oίκογένεια τά πρός
του Χρ. Χ. Ματιάτου (σελ . 3 )
πων, όπως αύτά που κυκλοφορούν στους δρόμους
Του Λονδίνου, μεινοντας
τά έπίπεδα διοξειδίου
του άνθρακος καί τήν μό
λυνση. Τό ότι ό Τζόνσον
άγαπά τάλεωφορεία φάνηκε όταν πρίν άπό τό δημοψήφισμα γιά Τό Brexit
του είνο
γορα, καί ό Γιάννης έγινε
<ντράφτ στό NBA άπό τους
<Μλγουόκι Μπάκφ.
Ίστορικά ντοκουμέντα
Χαβιαροχανίτες
καί Χρυσοκάνθαροι
στήν Άθήνα του
19ου αίνος
. Δύο ίσορροπιστές διέσχισαν τήν Times Squuare
στήν Νέα Ύόρκη έπάνω
σέ τεντωμένο σχοινί, σέ
ύψος 25 όρόφων. Ήμετά
δοσις τής είδήσεως περι ορίσθηκε στό ότι πλήθος ταξίδευε μέ ένα λεωφορείο
κόσμου είχε συγκεντρωθε
στήν Tines Square γιά γικής έκστρατείας
Ή συνέχεια είναι σέ όλους
Καί τό Ψηλό μελαψό παδί άπό τά Σεπόλια ύψωσε τήν
γνωστή, Οί Άμερικανοί έντοπισαν τόν Γιάννη στόν αΦλαθλητικόν τής Α2 κατηγορί- έλληνική σημαία και άρχιaς του έλληνικού μπάσκετ καί
τόν απακετάρισαν γιά Τις
ΗΠΑ. Και όταν οί Άμερικανοί σκέψη του και ύψνοντας
ζήτησαν <χαρτιά και άπο
σε νά ζε τόν δικό του
μέ τήν Έλλάδα πάντα στήν
στό πλαίσιο της προαλοΣυνέχεια στήν σελ. 4
του Έλευθ. Γ. Σκιαδα (σελ . 4)
26-6-2019ο
9771108 701137