Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΕΜΕΥΣΕ ΤΟΥ ΦΟΤΣΕΚ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΕΟ ΠΤΙΚΑ
Με plav off και play out
η Super League 2
NEΟΙΑΩΝΕΣ
Τετάρτη 26
Ιουνίου 2019
Αρ. Φύλλου 6370
Τμή 0,60ε
ΕΦΗΜΕ P I ΔΑ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 1077466 | fax: 26510 37880 | email : [email protected] | www.neo iagones.gr
ΗΜΕΡΗΣ ΙΑ
ΠΟΛΙ ΤΙΚΗ
ΓΗΣΗΠΕ ΡΟΥ
ρoτής ΑFETH ΜΑΛΑ
ΣΥΜΦΩΝΑΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜEΩΝ
ΣΗΒΙΤΑΛΑΕ
Η νέα συνεταιριστική
γαλακτοβιομηχανία
Ζοφερή η εικόνα
Μταθ τν 503 σ
στήρ ζης Που υποβληθηκαν στο πλαίσιο
της Δρασης 42.1 του ΠρογραμμαΤρστικης Αναπτυζης 2014αι
αναπτυξη γεωργικν προϊόντων
με τελικό Προϊον εντος του
Παραρτήματος 1 της Συνθnκης για
τη Λειτουργία της Ευρωnαϊκης
της υγείας στην Ήπειρο
συμπεριλαμβανονται και τρεις
αιτήσεις για επενδυσεις αno το
Νομο Ιωανν ινων .
ΣΕΛ. 3
Κ. Τάτσιος Δε θα γίνουμε
δεκανίκι κανενόφ
< Δεν μπορεί να υnaρζa κυβερνητική συνεργασία με τη ΝΔ.
Προοπτική συμπραSης με τη ΝΔ
δηθεν
aοιστραπaε και σπό δεξια nae σε
μια Προσπαθεια για την αποδυνα μωση της Παράταξης μας . Δε δα
χουν κoνο βουλευτικές
σιες, με τις onolες . αν δεν υπaρξει
αυτοδυναμία, μπορει να υπάρξει
διαδικαυνεννοηση ανάμεσα σ
ΣΕΛ. Δ
nστα..
Περιοδείες σε θεσμικούς
φορείς για τον
Κωνσταντίνο Δαρδαμάνη
Με επισκέψεις σε 8εσμικούς
φορείς αλλα και σε περοχές του
< Καλλικρατικού , Δημου Ιωανν Μια εικονα τουλάκιστον zοφερη Περιγράφει
Ενωση Ιατρν Νοσοκομείων ΗπEipou στο χωρο των Δημόσιων
Νοσοκομε ων κάνοντας μια συνοπτική αναφορα στο πως Βινουν α πολτες της Περιοχή μας σήμερα τς υnnpeΣΕΛ. 9
σίες υγείας στην Περιοχή μας.
|Νέο ό από w Δημουκό
| Συμβούλο Ζανρίου στς
Ιeρευνες για υξρογνάνθρακες
της Προεκλονικήc δοαστnοότηταε
του υποuήοου Aoυλετή wm
Κωνσταντίνου
ΣΕΛ. 13
νων της ΝΔ κ.
Δαρδαμανη.
Με νέα ομοφωνη anoφaση του το
| Δημοτικό Σιμβούλιο Ζαγορίοu επeeβatωΑπό κεραυνούς
Πάμε καλά
MNσκές σεμικές oευC νια υδ
8ρακες και Πανης εξορuξης στα ορια
τν εμφάνιση
Στις Περισσότερες περιοχές της
nneipωτικης Ελλάδας .
την εντονότερη κεραυνική δραστηΤαυτόχρονα καλεί το αpoδιο Υπουρμήνας με
moea να Το ο Μ και
ΠροronoEl για πpοσφυγη στη δικαι οσύ0 wοσINKή δοαστηριότητα
ακόμη κσι στο Ε Α μ.
| στην Περπτωση nou η ανάδοκος κοΜΟΝαιε
μέσα στο διαστημα των 12 τελευταΗ
ων ημερν ( 9-20 Ιουνiοu 2019 )
Ενοχή για τους 8 Τρότεινε ο Εισαγγελέας
μm Πoαλουτικό
Σχεδιο Δασης και τον Κανονιοσμο του
| Εθνικού Παρκο Βopειας Πνδου ΣΕΛ.4
καιw στη χhna mamo 06 20ο
κεραυνοl, δεν επροκειτο Yα κάτ
ΣΕΛ. 8
ΔΙΚΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ
ΣΕΛ .
Πρωτόγνωρο.