Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Ιουνίου
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6798
Τιμή : 1.00ε
Κάδημερινή οικονομική ειδική cgμερίδα Διακηρύξευν Δημοπριστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 -ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Απειλή φτχειας
για έναν στουs τρειs Έλληνes
Φορολογικές
δηλσεις
-Τi ηρέπει
να ηροσέξετε
Σε κίνδυνο φτωχεας η
Aο νδυγος φτχειας
για παιδιά ηλικίας 0. 17
ετν (παιδική φτχεια)
κατά 1,8 ποσοστιαίες
μονάδες σε σχέση με το
σμού βρίσκεται περίπου
ένας στους τρεις Έλληw Ε Τον ποσαφή
FΛΗΝΙΚΗ
'μεωση
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
τρόπο τις εππτσεις
της οικονομικής κρίσης
Συνολικά 36 ημέρες
έχουν στη διάθεση
τους οι φορολογού.
μενοι για να υποβάνau ανακοίνωσε η
ΕΛΣΤΑΤ στην Έρευνα
Εισοδήματος και Συνθηδες ηλικιν 18- 64 ετν
και 65 ετν και άνω
ανερχεται σε 19,8% και
τερους
. Κατά 2,8 πooοστιαίες
μονάδες (20,4% ) για το
μονάδα 24 794 Μα τ
λοιπό μη οικονομικά
ενεργό (εκτός των συνταξιούχων ) πληθυσμό.
νοριοποίηση του ηληθυσμού ως προς το φύλο ,
τις ομαδες ηλικιων και
ξαρτνηΛικες
τους δηλσειc ατο
κοκυριν , το ποσοστό
του πληθυσμού που
ήταν το 2018 σε κίνδυνο
Γενικά , το ποσοστό
του κινδύνου φτχειας
σημείωσε μείωση το
taxisnet και να μην
βρεθούν αντιμέτωποι
με " τσουχτερά "πρό.
στιμα .
δον ηλικί e. A
ετν που διαβιούν σε
νοικοκυρια οπου ενοικία τους.
. Κατά 2,5 ποσοστιαίες
αποκλεισμό διαμορφ θηκε
( 3.348.500 άτομα) , na3017 να διάφοοες υποκατηγορίες του πληθυ.
σμού , τόσο ως προς
στο 31,8%
εκριμένα,
Φορολογούμενοι
έχουν τη δυνατότητα
να υποβάλουν τις δη.
την κύρια κατοισε σχέση με το 2017
κατά 3,0 ποσοστιαίες
μονάδες
οιν όαο και ως ποος
την κατηγοριοποίηση
κατά φύλο και κατά.
στς κύριας κατοικίας
καταγράφηκε
ότνειας anό 0.7 έως
1,2 noοστιαίες μονά.
δες, σε αρκετές περ μείωση
(3.701.800
Ποσοστό ounΑ
νων ανδρν.
Αναφορικά με την κασυνέχεια στην 11
σαν στο 34,8% του πληθυσμού).
καθς και την κατηγοριοποίηση κατά φύλο ,
Παγίδα
τεκμηρίων
για χιλιάδεs
φοιτητές
νοικοκυριά ποu
βρίσκονται σε κίνδυνο
Φτχειας εκτιμνται σε
Κ κ καθεστς της
κύριας κατοικίας, με τις
σημαντικότερες διαφο! σημει .
θυσμού ως πooς το
φύλο και την κατάσταση
απασχόλησης ,
κατά 1,1 nooοστιαίες
μονάδες (24,6% ) για τις
γυναίκες και
συγκεκριμένα για το σύνολο των ιδιοκτητν
στις ηλκιακές ομάδες
σημει65+ετν,
75+ετν,
4.125.263 νοικοκυριν
και τα μέλη τους σε
1.954.400 στο σύνολο μονάδες (15,3%) για το
Κατά 4,1 ποoοστιαίες
Τέλος, μείωση κατά 2.2
ρ150T oες
συνέχεια στην 10
του πληθυσμού της
σμού με τρεις ή περισΤα " 15 κλειδιά" Που
ανοίγουν
Πόρτα
Αντιμέτωποι με την
υποχρέωση πληρωμής
φόρων
βρίσκονται
ένταξns
στο νέο
τές που σπουδάζουν
εκτός πατρικής κατοι.
κίας λόγω τεκμηρίων .
Την ίδια στιγμή , ζη.
πλαίσιο προστασίαs
τns Πρτηs κατοικίαS
και οι οικονένεις
τους καθς χάνουν το
δικααίωμα είσπραξης
οικογενειακων ων
Σελίδα 9