Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κυδικος: 1860
ΕΛΤΑ.
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον tι10 tou
npi1ei νο ξμυί
να δυεκιpεoti
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΙΒοκτήτης- Εκdης. Διευθυπής ΒΑE ΖΕΡΒΑ. Τnος 1 - Ap, Φύλλου 1150 Τιμή 4,60 ευρ Τρίτη 25 Ιονίου 2019
ΤΟΛΗΜΟΙΚΟΛΜΕΝΚΟΤΑΜΗΟ
ΟΑ ΠΡΕΠΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ
ΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ
ΕΚOAPIΕΙ ΑΝΙΕΧΥΤΜΜΙ ΣΜΑ
Λοονs ηoρ, n nροxή
δηΜοδη nου 05ηvού0α
ελεντοία συ.
PΕΠΟΡΤΑΖ
νεδρίοση tou An
Αρας Τοriκoς 0oτ
τηm n H .
μενη βοομοο, υyiνE Ο
ενα μαν
ετ 0ΕiΟ ΜΚΟm2t
οτα ααεnαυα ντμε
κO ξιον σrέ ον 08, Λύτα
ΜΟνετ
4 οτο Ppn tio ης κoo
0 Τάος Μπάλκος, εγγονός του nείμνηστου
στρατηγοό Ανοστασίου Μndλυ
Συνοδύει 1ον Σntpo Κεpάκη σος nporκοκές
p) ou nριοδείς στα nωpιά του Ν. Πρίδαος
ΑΤ tor m
| Πετσόκοψcν τοw mλάτανο
Γιαιτή φελοξενούσε πουλιά
Γ άλη Μ
ονt Ο 9
κάοο με κοίταξαν nepipya .
- κonoος με ρtησε γατ
οτο ύφος του nιοu
ΚΤΕΛ σύμpων
κατεnEητήσε E64 κα ntντι τουnαοητον owα . να 10λπτο στοι
noiδευοης δυο κύκλους να κάνω
Ν. pso
ΤροφΟ Σπpος Κικpης στ
νέχνα στη σε ΙΣ
ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΞΕΕ ΤΟΥ
Πελευτκίο μέρο )
Ο Αλ. Τσίπρας
δεν ήθελε το delbute
e οδιέοδο
τα Μλ ns
διακομματ .
α αυοtαίο κατο.
ndmoov θεομούς εκΝοntd, ζo0o , oγω npa με εrv ehna ότ
άγνοιος, με tκ ουτο ,
anmaξε το οκnνη Τ M eer εο
oεις , σnotάληoν δη να ούροn στς εκno ooς δεν οντnnpθηκε
με in m
nΙAuiodadl
poineav touς αντo , oK tou ou unaue
Βους τους κα εuo tnv nmpη aRaeεia nooτa κηv εAen
λ ev 0te on0o Eου .
τo npoεnoκa
του M
Πov, dλα δείχνoυν ό1 δεν θυ υnd .
ξει τηεμαχια 4ω
Aείa ένουν ήδη σχεδιάσι τo nporκλ ,n eΟδια κ .
nopoνuμtΝος ano toν notttan nέov oου - ωμένη μto tους
Τρapeι o
Μιχάλης Λουκας! Λoo κο uw npyστ , νοpnτο ono toν Τo+ wτασm
Κe Nu tο ανατρέψου
μια ακόο φορ .