Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected] gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-321 5877 Τι μή 0,60 ΕΥΡΩ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27317
Μειθηκε 42% το εισόδημα
ελληνικν νοικοκυριν
Εκρέμ Ιμάμογλου:
Ο έκπτωτος
δήμαρχος
αψήφησε
Ερντογάν
Την Πεντα ετία 2009-2014η
κρίση έπλη ξε περισσότερο τους εργαζ μενους από τους συνταξιούχους
Ο Εκρέμ Ιμάμογλου έγινε ένα από τα
πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της τουρι-.
κής αντιπολίτευσης, όταν κέρδισε τον
Μάρτιο τις δημοτικές εκλογές στην
Κωνσταντινούπολη.
<Ο Ιμάμογλου εμφανίστηκε από το
πουθενά και
πληξε περισσότερο τους εργαζόμενους απ' ό,τι τους συνταξιούχους , β.
το μέγεθος των εισοδηματικν απωλειν φθίνει με την ηλικία , γ. η απλεια των
εισοδημάτων αυξάνει ανεκέρδισε την δημαρχία της
βαίνοντας τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, δ. οι απλειες είναι μεγαλύτε ρες για τις οικογένειες με 1 ή 2 παι διά απ' ό,τι για τις οικογένειες χωρίς παιδιά ή με τρία παιδιά και πάνω
και ε. αυξήθηκε σημαντικά και ο σχετικός κίνδυνος φτχειας
διν και μειθηκε των ηλικιωμένων.
Από την έρευνα διαπιστθηκε
χόμη πως μεταξύ του 2008 και του
2016 χάθηκαν 854.106 θέσεις εργασίας (-23%) με τη μέση αμοιβή
μεινεται κατά 21,8%. Η ανεργία έπληξε περισσότερο τους άνδρες από
τις γυναίκες , τους νέους έως 29 ετν
από τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες ,
τους απόφοιτους δημοτικού ως προς
το επίπεδο μόρφωσης, τους μισθωτούς ως
προς το καθεστς απασχόλησης , τις κατασχευές ως προςτον οικονομικό κλάδο και
τις επιχειρήσεις 1-10 εργαζομένων ως προς το μέγεθος. ΣΕΝΑ
πολυπληθέστερης πόλης της
Τουρκίας, όπως σημεινει η Ε
Ελληνικά ομόλογα
αξίας 4,2 δισ.
ευρ αγόρασαν
ξένοι επενδυτές
τετράμηνο
των παι01
Τα 4,2 δισ. ευρ έφθασαν οι τοποθετων ξένων επενδυτν στα ελληνιστο πρτο τετράμηνο
τήσεις
κά ομόλογα
2019. Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, καταγράφεται σημαντική
αύξηση κατά 4,2 δισ. ευρ των τοποθετήσεων μη κατοίκων της Ελλάδος , σε 0μόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου .
Ταυτοχρόνως τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι διευρύνθη
ο <Κύκλος Ιδεν για την Εθνική Ανασυγγκρότησην, σε συνεργασία με τη <Συμεν Γ. Τσομόχος Α.Ε.>,
Η μέση μείωση των εισοδημάτων ανήλθε σε 513 ευρ , εν τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας είναι πως α. η χρίση έ Κατά 42% μειθηκε το εισόδημα
ελληνικν νοικοχυριν την πενταετία
2009-2014 , σύμφωνα με έρευνα της ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ, τα αποτελέσματα της οποίας
παρουσιαστήκαν
δρίου Η Ελλάδα μετάν που διοργαννει
στο πλαίσιο του συνεσυντελεστής ΦΠΑ για
B. Κορκίδης: Ενιαίος φόρος
συναλλαγές ηλεκτρoνικού εμπορίουν
ΣΕΛΛΑ
Υπό έρευνα
Deutsche Bank
<Είναι πολύ σημαντικό ,
θνοποίηση , αλλά με πολύ περισσότερη γε
ωγραφική θέση στην τελική προστιθέμενη
αξία; Οι εμπορικοί φραγμοί, συνήθως , περιλαμβάνουν τιμολόγια με επιβαρύνσεις
όπως δασμούς και πρ0σαυςη ΕΝΑ
σεις και μη τιμολόγια , όπως
να επιμείεμπόδια για το Ελεύθερο Εμπόριο αγαθν μεταξύ των μεσογειακν χωρν ,
πρέπει να ασχεφτούμε πρτα Μεσογειακάν. Είμαστε έτοιμοι να σκεφτούμε έναν
νέο εμπορικό όρο , όπως η <Μεσογειοποίηση> , όπως η παγκοσμιοποίηση και η διενουμε στην εφαρμογή ενός ενιαίου φόρου
και ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ για συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου εντός των
χωρν-μελν της ΕΕ και της <Ενωσης
για τη Μεσόγειον (Union for the Medi terranean) >, ανέφερε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητη ρίου Πειραις και πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου (Τrade, Retail & Fran chise) της Ενωσης Μεσογειακν Εμπορι
κν και
για ξέπλυμα
χρήματος
Οι αμερικανικές ομοσπονδιακές αρΠοιά η
εξέλιξη των 14 αεροδρομίων
διαχειρίζεται
χές ερευνούν κατά πόσο η Deutsche Bank
συμμορφθηκε με τους νόμους που στό.
χο είχαν
ματος και άλλα αδικήματα , σύμφωνα με
δημοσίευμα της εφημερίδας New York
Fraport
να αποτρέψουν το ξέπλυμα χρή.
Βιομηχανικν Επιμελητη ρίων
θεσμίας.
Ηδη, απότο 2018 έχουν παραδοθεί τα
αεροδρόμια Χανίων, Καβάλας και Ζακύνθου, εν έχει σχεδόν ολοκληρωθεί αι το
αεροδρόμιο
Αναλυτικά , η εξέλιξη έργων στα περιφερειακά αεροδρόμια
Αεροδρόμιο Καβάλας 100% .
Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης 30% . Η
παράδοση θα γίνει το 2021.
. Αεροδρόμιο Κέρχυρας 55%. Η παρά
δοση θα γίνει το 2021.
- Αεροδρόμιο Ακτίου 95% . Η παράδοση θα γίνει το 2019.
Αεροδρόμιο Κεφαλο- ΕΛΑ
ια την εξέλιξη των κατασκευαστι(ASCAME), Βασίλης Κορκίδης, κατά
την ομιλία του στο Επιχειρηματικό Φόρουμ της <Ενωσης για τη Μεσόγειον του
διακυβερνητικού οργανισμού. Στο φόρου
συμμετείχαν το σύνολο των κρατν της
ΕΕ αλλά και χρες της Β. Αφρικής, της
Δ. Ασίας και της Ν. Ευρπης, το οποίο
έλαβε χρα στις 18 Ιουνίου 2019 στο Κάκν εργασιν στα 14 ελληνικά περιφε.
ρειακά αεροδρόμια,
τη διαχείριση της Fraport Greece, μίλησε
ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ,
Alexander Zinell, από το βήμα του 3ου
Συνεδρίου Υποδομν και Μεταφορν.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η εταιρεία έχει
στη διάθεσή της συνολικά 4 χρόνια, δηλαδή 48 μήνες , για την παράδοση των έρ γων , τα οποία ξεκίνησαν στις αρχές του
2018 , <με μικρή καθυστέρηση λόγω καιρ κν συνθηκν , κατορθνοντας να τα ολοκληρσουμε 6 μήνες πριν τη λήξη της προTimes.
που βρίσκονται υπό
Η μετοχή της μεγαλύτερης γερμανικής
τράπεζας κατέγραψε πτση 0,6% ύστερα
από το δημοσίευμα των New York Times,
που επικαλείται επτά άτομα με γνση της
έρευνας
Εκπρόσωπος της Deutsche Bank αρνήθηκε να σχολιάσει το
Times , αλλά δήλωσε: Παραμένουμε δεσμευμένοι στο να συνεργαστούμε
χριμένες έρευνεςν .
Η έρευνα περιλαμβάνει
μια αξιολόγηση
του Ακτίου .
δημοσίευμα
ο κ. Κορκίδης , ο οποίος
Ειδικότερα,
συμμετείχε στην ενότητα <Η επιχειρηματική κοινότητα: ευχαιρίες, προκλήσεις και
προσδοκίες πρότεινε: . Προκειμένου να
αρθούν οι περιορισμοί ή να μειωθούν τα
σε εγκε2
ΣΕΛ Α
των χειρι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Θετική αξιολόγηση της Ελλάδας παρά την πανδημία
  Ερωτηματικά για τον τουρισμό και τον ιδιωτικό τομέα Στο συμπέρασμα ότι «η Ελλάδα έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να επιτύχει τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις της, παρά τις δύσκολ
 • Λιγότερη γραφειοκρατία για επιδόματα ασθένειας και μητρότητας
  Τίθεται σε εφαρμογή νομοθετική ρύθμιση που μειώνει κατά το ήμισυ το χρόνο χορήγησης των επιδομάτων ασθενείας και μητρότητας προς τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο της βελτίω&sigm
 • Αυτόφωρο για τους αρνητές γονείς
  Να τηρείται η αυτόφωρη διαδικασία και να σχηματίζεται δικογραφία για ψευδή καταμήνυση σε περιπτώσεις γονέων αντιεμβολιαστών που στρέφονται νομικά κατά εκπαιδευτικών επειδή εφαρμόζο&upsi
 • Αρχείο Πολέμου: «Είναι όλα σινεμά…»
  Η παρουσίαση όπλων και ιστορικών γεγονότων σε κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές Το Αρχείο Ιστορίας και Τέχνης-Αρχείο Πολέμου Ανδρέα και Αναμπέλλας Φρέρη σας καλωσ&omicron
 • Λα Πάλμα: Η Λάβα “καταπίνει” πισίνες και σπίτια
  Συγκλονιστικές εικόνες από drone δείχνουν τη λάβα από το ηφαίστειο Κούμπρε Βιέχα να φτάνει κατοικημένες περιοχές στο νησί της Λα Πάλμα και να “καταπίνει” εκατοντάδες σπίτια στο πέρασμά της. Σ