Πρωτοσέλιδο Φωνή news:Recognized text:
Εν Δελφοίς;
Ποροσκευή
21 Ιουνίου 2019
www.endelfoisonline.gr
Ap. Φύλλου 49 1 Εtος 10 | ιμή 1 ευp
Εβδομαδιαία Εφημερίδα
Τονίζα κως δεντάρχι διάθεση
ατολίσευν
Ημέρα ασφάλεας για τους εργαζόμενους στα μεταλλεία
Στόχος η συνεχής βελτίωση των συνθηκν
EΠστολή Ποίνιόν
Η καθεpωμένη-iμέρα Λοφάλειος, npaγpατo
louviου στης εγκαταστά σεις της Imerys στο 51. Οι εργοζόμενοι είxαν τmν ευκαιρία να λάβουν γνση σημαντικν λειπομερeν nou θα κάνουν την εκτέλεση της εργooίας tους αε.
ριoοότερο οopαλn Ικανοιoτημένος anό το etiεδο αoφάλεος, όpως με στόπο τη συrεχή
βελτίωσή της εpφανίστηκε σε δηλσεις του ο Τοάpλς Πουνoν .
uθηκε την nponyoupενη Παρασκευn 14
Προς τους εργαζομενος
o dνα oε a η δαβοάλευση.
tης ταρείος με tα οωματεία ο δευ.
θυντής tων μειαλλείων στην πepoxή
antotελε emoτολn nρος τους εργο μενους με την ondla τους nεpηpoφα
tnν κατάστοσn , αλλά και tο nς έτα
επλεγί να aτιμετutστεί ουτή . Ζnτά
να έχουν εμιmoούνn oτην ταιpεία ,
toνζοντας nuς στόnος είναι να μη μ.
νουν anολύος
Σελ1)
Οι αναγνσεις και η σεληρή πραγματικότητα της ΝΑ στη Φακίδα
Μετον αέρα του κόμματος
ήτου ψηφοδελτίου;
Σaλ19
Σο Νόnο Τομέα της Β' Αθηνν
ΥΠοψήφια με τη Ν.
nlωuννα Γκeλεστάθη
ΕΥΡΥΤΑΝΑ
Yοφpα με τη Νέα Δεpοκρατία στο
Νότιο Τομέα της Β' Α0ανν θα εivu Β
δεκηpος Ιuiννα Γκελεοάθn , κόpα
του βατεράνου , . Ynoυpγού και Βουλευτή Φκδος κ . Νίκου Γελοτό .
θn. Η.
Φ0ΙΩΠΑ
ΑΤΟΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
μνα Γκελησιάθn oπο.
δοοε στη Νομική Εχολή tou Ε0νικού
και Καιοδστροακού Πανεoτημίου
Αθηνν και oκεί μαχόpενη δικηγο pία.
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΒΟΙΩΤΙΑ
Δεγάγ μαστογραφίες α δάροα
σημεία του νομού
Το βανάκι της
Ο anό τη Δωpίδα oppμνος, στρτωτικός γιατρός Πάνος tpuτrματικό για το u έρχεται να npooδoc στο cr δυνά.
Βοσταθίου tva τελική ο τρίτος υτοφoφος τmς Νέας Δημοκρατίας στη Φωκίδα συμηληρνοτος tο no του φn . λόγο του βογροφικού του κ. Εοσοίοu, αλά γιaτi αν δα
φοδελτίου με τα δη γνωστά των ονόpατα των Αοnooία
Μανδρέκα καα Γάνη Μπούa Η non noυ anό noλ
λούς ταρακτηρίσηκε έκηληξη , καθς μέτρι norv αnό λi γες npέpeς θεopeita aχεδύν ββοn η unoφoφιόητα του
Κ Χαλιοpά nou tελικά έμεινε εκτός , anoελεί ένα μεrάλο
Αντικαρκινικής ξεκίνησε
Περιοδεία του
μα κυβepντκικό κόμμα της Νέος Δημοκρατίας Κi οτό, όχι
κανείς στο rνικό κάδρο και tις τpeς unopppotnτες δεν
μηορeί napά να διαγνοει βοσικές ελλείpεις στα χαρακτη
pοστικά nou tο κόpμα καιο δος ο Κ .Mntooτάκης ευση .
τα ότι κομίζε oε αuτές τις εκλογέ
Το napάpeημa της
ελληνικής Ανακαρκινικής Ειaι ρeίας
ΕpονAeor
Φωκίδος
ξεκίνηoe tο tαa
Σεl14
του στο νομό Φωκίδος , μκ pon
toυ στάη ano tκ
18 tου μίνα την
πάλη της Αμ φοοος Στόπος
να εξεtασιούν ό00 το δυνα τόν nεpoύεερος γυναίκες στο Μα στό οε όn την Φωκίδα. Δαβάστεα
noa onμεία θα είvαι υς επόμενες 10
ημέpες
ΣΥΥΤΑ ΚΝN4 TΕκatA τημήη ηγιλης
Ετοιμες οι λίστες
υποψηφίων
Σνεχζεται το Φεσηβάλ Διλφν
ΗΠρτη Αγmν αύριο στο Χρισοό
Το Φστ00λ Δελφν συνε xa πτικia μετά τη ουΥπνmτκή ανταnoκpιση του
κόσμου στη ol out maoά.
σταση τηςτρouίος του υριnia ων, , nou npαημα τonοθικε στο pουocio τν
Δελφν . Τη οκυτάλη aipνα η Εναλλακική Σηγή tης
ΕΟΥκής Λυpακής Σκηνς ou
θα napouοάoε την ωλμpή
κι pωτκή θανnκn onrpeα
Ao aς pv an uς ές εδη κα σ
Φδα πλνο πάpης τω pnpωr έrι ξaaθαρία. φος υς ΝΔ είvα δοδpίνο α oς
ου ERA σpοδoον δpυν , w KΙΝA
andεpo κρoτnθούν, ον ω KΚΕ δεvα οp .
ως nore κα λιψερο ηpόoun. Πapν κα ονiο
κόpα to ran Βppan
Τρoποτουήθηκε ο αταστατικό της
για πρότη φορά μτά το 1973
Νέα εποχή στη Δωρική
Αδελφότητα
Επτιμος μέλος του Σελλόγου
οστρχύμενος Κ. Καpεδήμος
Νέος προοδρος ο Μ. Καρδης
για -Τα Σάλωνα
του μεοnoλμou Η Πρτ
Αγάτn .
Σελ16
Η γρήγορη .
οικονομική
και noιοτική εκτύηωoη.
έει ηλέον ένα όνομα
ΑΡΧΕ-ΤΥΠΟ
33 ΧΡΟΧΠΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠηΩΣΕΙΣ
ΒιnE Αμφισοαs Οκ Τrr l.331 00 Αμφοσα Τη 22650 79079-80, Fac 2265079081, inioearetyρο gr. ww αxεtypo gr