Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΑΟΗΜΝ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣΙΔΡΥΣΕΟΣ 1876
Τί λησμονεϊ
ό Ζάν-Κλντ
Μεθοδίου ίερομ., έπισκ. Πατάρων. Νικολάου Καβάσιλα
Σελήνη 18 ήμερων ! Άνατολή ήλίου 6.03-Δύσις 8.51,
Αριθμ. φύλ. 41382 1"Έτος 143ον ! Τιμή 1,50
Πέμπτη 20 Τουνίου 2019
του Μανλη Κοττάκη
ΕΙΝΑΙΜΑΖΙΜΕΤΟΝΠΡΟΕΔΡΟΤΗΣ ΚΟΜΜΙΣΣΙΟΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΑΦΟΥ δ άγαπητός Πρόεδρος της Κομμισσιόν και
άποδεδειγμένος φιλέλλην Ζάν-Κλντ Γιούνκερ
-θά τόν βραβεύσει τόν Νοέμβριο στήν Άθήνα ό
Πρόεδρος της Δημοκρατίας στήν Σύνοδο τν
μή έκτελεστικν Προέδρων της ΕΕ- άπεφάσισε νά .παρασυρθεί και νά παρέμβει έμμέσως
τή υποδείξει τρίτων στό έσωτερικό πολιτικό παιχνίδι της χρας μας , καλόν είναι νά ξεσκονίσουμε την άδυνατισμένη μνήμη του. Χρήσιμο νά
του τάποΰμε ένα χεράκιν μέ τόν προσήκοντα
του άλλά καί μέ τήν
άναγκαία νηφαλιότητα πρός τίς περιστάσεις.
Ο Γιουνκερ έπισκέφθη κε έπανειλημμένως
την Αθήνα έπί της διακυβερνήσεως της ΝΔ μέ
Πρωθυπουργό τόν Άντνη Σαμαρά και άντιπρόεδρο τόν Εύάγγελο Βενιζέλο. Ύπάρχουν
και οί φωτογραφίες άπό τά γεύματά τους στό
roof garden της Μεγάλης Βρεταννίας μέ θέα την
Άκρόπολη. Σέ μιά άπό τις έπισκέψεις του μετέβη στό Μαξίμου καί συναντήθηκε έπί τρίωρο
σχεδόν μέ τόν τότε Πρωθυπουργό καί τόν τότε
άντιπρόεδρο. Τρείς ρες ήταν πολλές . Οι δημοσιογράφοι ύποθέσαμε ότι συζήτησαν τήν πορεία της οίκονομίας, τήν πορεία της τότε άξιολόγησης, άλλα θέματα γεωπολιτικά. Δέν περνουσε άπό τό μυαλό μας ποιό ήταν τό άληθινό
άντικείμενο της συζήτησής τους. Μήνες μετά
είς έκ των δύο Έλλήνων που μετείχε στήν σύσκεψη αύτή μαρτύρησεν σέ συνεργάτη του
Κστα Καραμανλή ποιό ήταν τό θέμα . Το θέμα
του Λουξεμβούργιου ήταν οί διξεις που είχαν
άσκηθεϊ άπό τήν δικαιοσύνη κατά του Διοικητή
της ΕΛΣΤΑT Άνδρέα Γεωργίου γιά την φερόμενη άλλοίωση του έλλείμματος του 2009.Η πρτη είχε καταλή ξει μέ άμετάκλητη καταδίκη του
κ. Γεωργίου γιά παράβαση καθήκοντος, έπειδή
ο Πατρινός τεχνοκράτης δέν ένημέρωσε τά
υποδειχθέντα άπό τήν οίκογένεια Παπανδρέου- μέλη του Δ.Σ. τής ΕΛΣΤΑT γιά τό πείραγ ματν άριθμν , Γιά τό γεγονός ότι ή Στατιστική άλλαξε τρείς φορές μέχρι τόν Νοέμβριο του
2010 τά στοιχεία γιά το υψος τού έλλείμματος
Συνέχεια στήν σελ. 3
Δάκτυλος Στουρνάρα
οί δηλσεις Γιούνκερ
σεβασμό πρός το άξίωμά
Κατά Καραμανλή-Προσφέρει κύπηρεσίεςν πρός άνανέωσιν θητείας
δέν άναμειγνύεται στό πολιτικόπαιγνίδι φέρεται πς έσπει
ρε ζιζάνια , καθς δ Γιουνκερ
δέν είχε όμιλήσει ποτέ ξανά
στό παρελθόν γιά αύτό τό θ μα. Καί όπως άλλωστε άποδεικνύεται άπό τό περιεχόμενο τν τηλεφωνικν συνδιαλέμέ τόν Κστα Καρα
μανλή , όχι άπλς ήξερε πόσο
τρα, όχι μέ δρους ίδεολο- άσχη μα πήγαινε όλη ή εύρω δέν προειδοποιήσαμε Σημει - ράγοντα-στόν όποίο συνήθως γικούς ή έθνικούς άλλά άμιγς παϊκή οίκονομία και ή έλλην
τον Ζοζέ Μπαρόζο, τυχαίο και
μικά στοιχεία της Ελλάδος τήν μέ τόν Ζάν-Κλντ Γιούνκερ;
χρονιά έκείνη δέν ήταν άκριβή Τυχαϊο ότι τό ίερατείο δέν λέει τίποτε γιά τά όντως πλαστά
συνέπεσε μαζί του στήν Πορ- νούμερα μέ τά όποία είσήχθη
ρας-τό άντατο στέλεχος τής τογαλία στό ίδιο συνέδριο και ή Ελλάς στήν ΟΝΕ , έπί τν
6 Διοικητής τής Τραπέζης της ήμερν Στουρνάρα, στό Προάλλαξε διάθεση και δήλωσε Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας , εδρείο του Συμβουλίου Οίκοπου τό ίδιο: ότι τά δημοσιονοΤΟΝ περασμένο Μάρτιο έπισκέφθηκε τήν Έλλάδα ό πρ - στούς Δελφούς-ότου παην Πρόεδρος της Εύρωπα-ρν στό Συνέδριο ήταν καί ό
κής Επιτροπής και νύν άν - Πρόεδρος της Τραπέζης της
στέλεχος τής έταιρείας Ελλάδος Γιάννης ΣτουρνάGoldman Sachs Ζοζέ Μπαρόζο, προκειμένου νά παραστεί
στό Διεθνές Οίκονομικό Φόρουμτν Δελφν, Πρίν άναχω- άναφερόμενος στήν έλληνική
Στήν δημοσία όμιλία
άλλά απλαστάν, Όλως τυχαίως
Goldman Sachs αίφνιδίως. .
δ όποιος αύτό τόν καιρό κάνει
νομικν Εμπειρογνωμόνων ξεν
ρήσει γιά ό Μαντείο ό Πορτο- κρίση του 2009 δτι κδέν γνωρί - εύρωπαϊκή έκστρατεία γιά νά
γάλος συνέφαγε μέ τόν πρην ζαμε τά νούμερα, γι' αύτό και κινητοποιήσει τόν διεθνή
τό 2000 και μετά , άλλά τό κάπα νει
Πρωθυπουργό Κστα Καραμανλή στό γαλλικό ρεστωράν