Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ:Τετάρτη 19.06.2019
HEPΗΣA ΕΦΗΝΕΡΔΑ ΟΚΟΝΟΝΙΚΟΥ ΠΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΟΤΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜHGERN
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613
Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 230
Αρ Φύλλου : 630ε
Η εταιρεία για δύο χρόνια θα κλείσει
Στη Χαλυβουργική η χατάσταση έχει ξεπεράσει τα όρμα της αναγησίας
Εξωδικαστικός:
Mtαλατοιμές δαύκωιίές η μίξμοη χείν κίτο τον Ενοο
διοίναιίς η ράμη γμή:
κάίτο τον Εθ00Ω
Η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικν , Οικονομίας και Ανά - στη λειτουργία οργ πυξης και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα δημοσιευτεί
στο ΦΕΚ τις αμέσως επόμενες μέρες . Περιλαμβάνει και τις εκκρεμείς αιτήσεις.
Παράταση
νων πολεοδομικν
θεμάτων
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση
υργού Περιβάλλον τος και Ενeργειας , Εσω τερικν , Ναυτλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής
(ΦΕΚ 2305/8/12.06.2019) ,
Η απλοποιημένη διαδιασία ρύθμισης οφειλν του εξωδικοαστοού
31.12.2019 για τn λειτουργία
0Ογάνων και εmιτpοπν πολεοδομικν θεμάτων του νόμου
44952017 για τον έλεγχο χαι
του δομημένου
Αυξημένες χατά 45%
κυβερνοεπιθέσεις κατά
ελληνικν εταιρειν
με χρέη έως 300.000 ευρ. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση των :
υργείων Οκονομικν, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Eργασίας
Κοινωνκής Ασφάλσης και Κοινωνοής Αλληλεγγύης ,
σύμφωνα με πληροφορeς του ΑΠΕ-ΜΠΕ θα δημοσιευτεί στο ΦΕΚ
υποοποία
εουβάλλοντος.
από το στάδιο, στο οποίο αντές βρίσκονται ς εκκρεμείς ατήσεις
Πρόχειται για τα Συμβούλια
Αριτεχτονικής,
Συμβούλιο Αρχιτεχτονικής,
Κεντρωό Συμβούλιο ΑρχιτεχΚεντρικό
πa un
Πολεοδομικν Θεμάτων και
Κεντρικό
Πολεοδομιχν
Αμφισβητήσεων,
ΕΣΑμεΑ:
Παρέμβαση για τα
διαγνωστικά κέντα
Συμβούλιο
Θεματων Αιγαιου.
νεται έως το
τέλος του έτους , προχειμένου
να εχδοεί το Ποοεδρικό Δι ταγμα γα τη συγκρότηση και
Αυξημένο σε ποοστό 45% καταγράφεται σήμερα το
Αφκο0εbι0e1 401 konxyo10
βάσm ο ελiωννέeεπινειρήσεις 6 Να
ης πενταετίας , επισήμανε μλντας στο ΑΠΕΜΠΕ ο
συνιδρυτής και διευθντής αoφάλειας πληροφορυν της
Netbull , Noήτας Κλαδάχης .
ΟΑ Qες υpεQνο8Ελέγχου Δόμησης που προλΜνόμος, δεδομένου ότι
υπάλληλοι των Παρατηρητηρίων θα συμμετέχουν στα νέα
συμβούλια και στις εττροπές.
Η Εθνική Συνομοαπονδία
Ατόμων με
(Ε.Σ.Α.μεΑ.) καλεί με ανα.
κoίνωσή της την ηγεσία του
Η επίσεγη στα διαγνωστι κά κέντρα δεν γίνεται για
λόγους διασκέδασης και
ψυχαγωγίας . Στις περιοο .
Αναπηρία
Τνεσία τον ΕΟΠΥΥ και την
ηγεσία της Συντονιστικής
Επιτροπής των ιδιοκτητν
των διαγνωστικν κέντρων,
θέα tωί Οι πολτες ε
Επιτλέον, με ΚΥΑ των τοιν
συναρμόδιων υπουργν χορηοποίων η μία με δύο αpoρούν είτε σε γραφεία ναυτιλιακν εταιgειν , εtε στο ίδο το πλοίο, επισήμανε ο
ίδιος , στο περιθριο του 7ου εξαγωγικού συνεδρίου
αναπηρία και χρόνιες παθήσεις είναι ταυτόχρονα εξορ γισμένοι παι φοβισμένοι.
γείται παράταση έως 31.12.2019
λονοm ο Σήε Te
θέμα -Fostering Maritime Economy, και με στόχο να
αναπτυχθούν εκτενς τα ζητήματα της Θαλάσσιας - Μπλε
τουχό Συμβούλιο Αρμτεχτον κής Μαχεδονίας-Θράχης κα
το Κεντρκό Συμβούλιο Πολεοmood ποι το παννδί παtε.
απιες εινθήνεε τοις απέν.
ται στις πλάτες μας...
στην ποινωνία
δομιχν εμάτων Μακεδονίας
- Θ0άχης .
Srojriononno
Created by Universal Document Converter