Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
19-Ε1
Η Γιορτή
Κερασιού στις
Αμυγδαλιές
Για τον
Έργα του
Αριστοτέλn
Βαρσάμη
κουιου ΕΝΤ Ο 658
Κρυστάλλη
M38 α ηpoφpες συπό
τηνηρoγμαpκάητο
Ε 15,
Σελδο
Σελδο
ΕΛΥΤΗΣ
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΑPBMO οΜΟΥ 82
ΕταΣ 16ο ΤΗ 0.50E
nαpoσευή 1482019.
ΛΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΛΟΝΙΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Φnελλivων 22, rpeβενά ! Τnλ. 2462 09777 2
lemai: chronlkε@ atenet.gr
Fex 2462097 773
ΚΕΔΕ: Να ανασταλείη δίχρονη
υποχρεωτική Προσχολική
εκπαίδευση στους δήμους
Την έντονm διοωνa ου εE5φρoσε σήμερα Ό Δακπτκό Σιμβαύλιοτης ΚΕΛΕ ar
νοντι στην αφνδαστκ κνηoη του Υrouρείου nadeος , Ερευνος και eonσκευμ των να εφαρμόσει τη δχpoνη unoxeeωτκo npοσoλι εnαδευση στο ουνολο ν
ΔΜμων της xρας εντάσοοντας και τους τελευταίους 27 Δήμους για το σολκό έτος
20202021. Με ομόφωνη anoφoσή του το ΔΣ ζπό ono τον Υouργό noιδείας Ερευνος και eρηoευμάτων Κ . raβpoγλoυ να npoxpήσει στην ανοστοm εφορμογής του
νόμου κα03ς δεν υnάρχουν οι κατάλληλες κτροκές υηοδομές στις onoες θα μη ρούν να φoξενη0ούν με αοφάλεια τα νήna . Το Δ.Ε. εnoημα νει ότι εν αρα κά
υmipxe nρeβλεψη στο θεαμκό ηλaο για σταδιακή ένταξη των wmntν στη δχρονη
υnoxpeωτκή ηpooολί εnαίδευσι , μέχα το 2021, το unουργείο naιδείας aroοφ
σο να πιonεύσει ος διοδοοες άμεσης ένταξητου συνάhou των δμων.
Τα μέhη του ΔΕ της ΚΕΛΕ κάνουν Λόγο γα οιφιδιοστκή onoφoon n onoia εξυnρετείσυγκεκρμένα συμφέροντα κα σκοnoύς Γa την αντμετnon του nροphήματος
npoτείνouν να υndpξι ηpopneψη oυμφωνα με την onoo α ννείς θα μηορούν ηροοιρετκά να εnnEouw αν εnouμούν τα noιδά τους να φατήσουν σε νηnoyωγεία ή
naooύς στοθμούς.
Ι.ΚΤΕΟ
ΡEΒΕΝΟΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
50 ΧΛΜΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΜΥΡΣΙΝΑΣ
Ωpες του καλοκαιριού.
Τα ΧΡΟΝΙΚΑ στον υnonoγιστή σας.
Κάθε εβδομάδα εκατοντόδες pdf ταξιδεύουν
τον έντυπο Πooικό Λόyο στα email αναγνωστν μας.
246202 920 0
Σταύρos Χρ. Καραγκούνns M.D.
Μαιευτήραs- Χaρουργοs Γυναικολόγοs
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ
ΟΔΗΓΩΝ
Πρότυηa Κέντpο Maιεuτικήs Γuvaxoλoγίαs
& Υπαβonθούμενηs Ανanopoγωγήs
ΣΤΟΚΑΣ
Ιατρού Ν . Καpναβά 1 4as opopo.
σκορονΚΑ ΜΙΑ ΕΔΗ ΥΠΕΝΗΣ Σ.ομπουρο
(Εμπορικό Ελιμεία)
TK: 51 100 Γρεβενά
nwoΣANμε-ΣμΕΡΑΜΟΡΟΗΣMWAΡΝΕΣ
MΟΝΟΤΙΑ ΥΛΚΑ-EPTAΛΕA Τηλ: 24525 02146
ΕΔΗΡΕΑ
- Ασφάλειες συτοκιήτων
Εniyοντη 6344 206795
no . Τέστ no- Ψ00n Μαστού-Βοiς
.neeοοdδo κσης-Au κή δοφΦmα -DooεbrΚαpaοτοογpooμa
.ουpογuακδοiα -θponia Αpoτος
.Muporυμβατικ κπpοupγκ Λanopooόσοη Υστεροσσ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΗ ΤΗΟΙ Ο
ΡΕΒΕΝΑ
Μακεδονομάχων 14
Γρεβενά
Τηλ.: 20520 28964-206 20 25214
.Δpοon & Αντμτισ nooνμότιτος -%mοβoσθούμεm AnoΟω.
Bνaμάτpος Σnppoτaon- Εισωματω γοκμαnoίno
ΦΑΡΟ ΛΕΠΟΥΡΤΑΣ : Τρion-naροσμ 0o0-140 1800-21.0
ιτόην e hen
Tηλ. 246208055
Ry: 6977 019452-6932 23523 1