Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
)ΕΛΤΑ
Πρτο στην κυκλοφορία, Τρτο στις ειδήσει
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία noλιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και Ικαριακού λαού
ο roe
δρυτές . Διευουντές : Μiχoήn A. Δούκος ( 1916-1932) ,
ΤΑΝΜΟ .
α Α oo
Σόμος, Σάββατο 15 Τουνίου 2019
Αρ. φυλnou 41
€ 1,00
Μόνο με ελικόπτερο
στην αντιπυρική περίοδο!
Οι υποψήφιοι βουλευτές
ΣΥΡΙΖΑ και KΙΝΑΛ
κάpος στόθμευη tων Crooε 0 onoτηou
τουκ Μονοδ noon n naοuίo tnκοπτέρoυ , μεοοίυ τonou , Kmov nou φρευ
s ο κο
τ opon
"apε οmο o η στο
Freak
οο α ν o miurv Ναn t α υ
Μouyαp
ponoνων α τrνε
καta urw ν ν no γ τηρΚεοσ ο
Πρoo mο του romo Eorn, Katς 2 εoyuv oνομεpnoν
oua κόνατιν ποσσθεστικν00ακαδνου CnaaiΕΤΟΟΤη. omοo m δe m nνι τ m
αο ΥΡΩ ΤΟ Μο ας εi
H ωw οup pς
o0 u φ
pomoeης ponoς tφεραν any ooov opopο τη στόομευσn wν nupospe . pωon . Εoς ooaκτηpae τmν enn oτροφιo γιο το νno κo των oυ
μένα τα npoopσ poαόφησο οpοpoomς tάοu noyo τuιοpκν tς nuαακ vounn οon του οmοοσ α κο.
αμο coo oυστέροση μpοσης ono tmστνή εκόνo nupoοος στη
νο. δεοuνκ ας Μονάδος Τεκκού νοι ο Nin Boύ0pn, orofatowis τους o της O nου δνo υφ oοοστο ooponος σο o νaneaανnο ασεποm
.Μουνέο ση ok σo ο Ν ts ε δun t ν
Αφέθηκε στην εγκατάλειψη
το Κολυμβητήριο Καρλοβάσου
νηςο τοnpoε εαος mo00m uς
τομου, εnntη n non ης mapouioς τους όταν ουn oron u Μοo τν
καγός Εε ηepίmτuon noυ onoueoύν anό tη Exuρο , dnou undρκει οόμn νος novoοn της oκής Ευoneφonς
Κυριάκος Μητσοτάκης
ΚΕίναι καιρός η πατρίδα μας
να μπει σεε μια νέα, πιο φωτεινή, εποχη
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Προεκλογικό
καμπανάκι
Tς onoueς του enoνoβe ο εnponnς του
epαες nepoας nou φngίoτmov anό την εnwn
στο τέnος του έτους θα έουν εnτεuee. .
o ου m o n o ς
νος ου ο εΜΜKς ορκς δεν συμουυων τους
θεσμούς οομονο roν ψnφίooν την ηpo 1nς σύ
o o υς pων ν u ου n
νηνoP ρ 0κό a επoς tης oυμpω
Κ Μ14 . α
tοuppoooου
Περιφερειακές και Δημοτικές
εκλογές 2019
Οna κα σnατικό Πρoφ nooος ζu
tpono, μηνοpνουμε aepioεra va npoouv στος
0α μεoouε φρους ΕnοA
στο φέμs nono nononnoooτα με poγeoυς
δαχοpμooυνων νtων

Τελευταία νέα από την εφημερίδα