Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κυδικος : 1660
ΕΛΤΑ.
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
τον το1ο του
npe1e νο ξpι
να δυορρτa
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Lig-Εδτη -Αυθνή ΒAΣ
Ει δ0Μοu 1465 μ00 ειμά . ρeποΚιμαή 1516uiυ 019
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΒΑΣΙΚΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΠΑ ΤΗ ΝΕ
VOΣΙΚΗΑΡΥ
PEΠΟΡΤA ,
Αρρς σεiis0s va to nράβημα Αεμε
να Αιpάν tης
Πρεβεξος
ρέμβει εα ΕΛuoE npοο Κ NO, ντς εαμε ονοpερetί . .
Βιστντης tto, οopό86, Ktνς για tmν 60nia κο
στερη τw διέλεμση twν
ο οrolo δεν 6ιου .
οσυν noλ.
στη μ
pαpέων οκηματων.
ΜΕ ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΤΟΛΑΙΜΟ!
Σε Μέτσοβο, Αρτα και Λευκάδα
1οα περιοδεύσει ο Κυριάκος Mητσοτάκης
iapoiτnση βάμβα του εrpuούς της Γενκής
Διεύθυνσης Πολιτικής Ε0νικής Λμάνης και.
a δ τne Ninς Aηs
Δμpοoίoν Σχέσεων , ΓΑΑΑΣ), sav x mθpi ,
μοκρατίς Κυpιάκος Μητοoτάκης
Αστρom τaθuoίo μr oφnmή! Τόφλο νο έχουν ο
φυγή κότην 0
Lαγnί οαν
ο, εv δν έχm δνυnpraottί tiν θα αpoηγη
et στόση στην Πρβεζ .
Γpoφeio Σnipoς Κκερης οφάζουν ουν οpv
| συνέr
ΤΑ ΚΟΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΟΥΣ
Λγες πμέρες πpo των εκλογων
οργιο σκανδάλωνι
Τοκιοιουμε ην VH
oυ ο Σω. Φάμελn
ΒooΠμE
μ χ .
Νο Δημο.
, Το ΚΚΕ σταθερό
oγωνζεται uπέp
ένα δημοκρατκό no
wt ΥΡΙΑ
tων συμφερόντων
στις onόφεις tου δεν
κοροϊδεύει τους no Ντευμα noλuφωνία
των εργαζομένων ,
Είναι σειοσημείωτο
ΜOnη υν
nδτ τέτει aλα και εναι
anoψες αυτές na , ano tmv νοψοonίvn , αντίοετο anό τις κ .
ομως onως νόμος εναι το , enμερινές πράξεις
νς 9Υ κuγ pο
βρίσκrτ εκός λέχυ
aotκoνε puψμους δημορωχημένες,
noinon των ημepων της κβρνηση
ΜΑ Μ inteΜ ιά
δη ούτε γιο διαφ0ο. τpono του tχεi μιο noλες pος, στα Π .
po των στελεχν θrτικn συνεισφορά νεmστήμα κά.
Γρaφει ο
Μιχάλης Λουκάς ! tou , Είva olήθειa - στην anaτouμενη o
poεμένου να βολέ.
pν τ Η