Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Ιουνίου
Κάδημερινή οικονομική ειδική cgμερίδα Διακηρύξευν Δημοπριστν
Έτος 220
Αριθ. Φ
: 6786
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453- ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή : 1.00ε
Τι αλλάζzει
στην ανάληψη
δημοσίων
έργων
Εξωδικαστικός μηχανισμός
- Υπαγωγή στην αυτοματοποιημένη διαδικασία οφειλν έωs 300.000 ευρ ,
αντί των 50.000 ευρ Πoυ ισχύει σήμερα
λου των οφειλν , μετά
την αφαίρεση προστίδιευθέτησης των οφει - μων και των rροσαυξή.
το καθ
φόρων , τόκων και αmοχρησιμοποιεί από τις σβέσεων θα πρέπει να
Την απλοποιημένη fast track- διαδικασία
καστικού μηχανισμού
θα μπορεί πλέον να
αποτέλεσμα
επόμενες
πό δν κροτε.
του σημερινού ισχύον
τος κριτηρίου όπου ο
λόγος θα πρέπει να
είναι
Τον δρόμο για την
ανάθεση έργων του
Δημοσίου σε κατα.
υ 53031u,
τητα τωνυπερχρεωμέ.
νων επιχειρήσεων και
των ελεύθερων επαγρείες οι
συμμετείχαν στη διαδικασία διευθέτησης
της Επτροπής Αντα.
γωνισμου στο πλαί
οποίες
μένεται η δημοσίευση
στην Εφη μερίδα της νέο κριτήριο θα ισχύει
Κυβερνήσεως η Κοινή τόσο για τις επιχειρήΥπουργική , Απόφαση
ίσος του οκτ (8) . Το
απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης
από προσαυξήσεις ή
Διευκρινίζεται ότι η
επέκταση αφορά και
τις εκκρεμείς αιτήσεις
από το στάδιο στο
οίο αυτές βρίσκονσεις όσο και για τους
τipο υς επαγγελ.
-oυpoo1 ο1
το "καρτέλ- των εργολάβων ,
πρόσφατη απόφαση
καταβολ οθεσμης
Με την επέκταση των
ορίων της απλοποιημέ
ανοίγει
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με την υπaγωγή
ποιημένη διαδ
σία διαγράφεται το σύ νολο
θέσεις για την υπαγωγή
Η απόφαση
Σ ματonoιημενη
έως 300.000 ευρ, αντί
των 50.000 ευρ που
ισχύει σήμερα.
Αναλυτικά η απόφαση
συνέχεια στην 11
οποια
αρ.130060/27.11.2017
(ΦΕΚ 4158 Β' ) ορίζει τα
εξής σχετικα με τον
osίται ως δεδομένο ότι
θα επιταχυνθεί η διαδι .
κασία ρύθμισης οφειλν για μεγάλο αριθμό
τόκων
Πληρνουμε
εκατομμύρια
για τα κλειστά
διόδια
υπερημερίας των πεπέ κταση της fast track
διαδικασίας φέρνει και
μία σημαντική βελτομέα , ποσοστό 95%
των απαιτήσεων του
Δημοσίου από προου
μερα είναι υποχρεωμέ - αξιολόγησης βιωσιμόνες να ακολουθούν
-13 ΛnΟ)
χωρίς να είναι απαραί .
διαπραγματεύσεων με
τους πιστωτές.
τητας :
1. Στον τίτλο της απόοφ.
τωση για
ΒAηθεί
Εεπερνούν συνολικά
συνέχεια στην 10
κριτήρια επιλεξιμότητας , ο λόγος του συνόφορολογική διοίκηση,
ποσοστό
Διόδις
Τοi Po
Πs θα βγουν
στη σύνταξη
οφειλέτες
με διαδΟχική
ασφάλιση.
Αποζημίωση ύψους
ευρ θα πληρσει
στην εταιρεία Νέα
Οδός Α.Ε- το υπουργείο Υποδομν , προ
τα λ eσ
επιχείρηση από το γεγονός πως δεν έχουν
λειτουργησει οι πλευρικοί στο
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9