Πρωτοσέλιδο Χιώτικη Διαφάνεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΧιτικη!
Διαφόνειο
ΑΝΕΕΛΡΤ Ε ΒAΟΜΑΑΙΑΙΛΕΦ1ΜΚΡΙΑΛ
Mίωrim 219 -Ta Πρίαεω (. 1999 Εae 20 -Api, Φλογ o0e-Πμή λλα 1:00
1iesNo4pι λ
στrtio.
τAn α
1ο ΕΝΕΧΥΡΟΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟ της Χίου ΕΔΗ ΔΟΩΝ
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ: ΧΡΥΣΟ& ΑΣΗΜΙ - ΕΝΕΧΥΡΑ Α 1Ο1
bNnvtoa K20& a NmhKΚΑΤ sotng
Ηm u mς Κυριάκος Μηησοτάκης "Είναι καιρός η πατρίδα μα !
DUbutτήτm NANGn Mmοράκη
Τ05.0 ttor
α ΝΕΑ
να μπει σεμια νέα, πιο φωτεινη, εποχή"
ΑΠΟΚΛΕΣΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΕΗΚ.ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΕΡΕΑΚΟΤΥΠΟ
eΑΛ004 ΡΤτου , tMία δn ν δκουμ να
μηα ηνeνηνοτονoί σν EE
A Αν oνομμνα Δομο α οο φουλα
εαpoυοΜο c βεoo
ΜΟNΟΜΚ θ ουοουμε 4oοου, tiBΛΛoεa
εopooo αδoοuμνωro 0scγοos
1οδοεδουμβοοτ Ε1. ε ws να σοξuυν
onp ων φομοounapoooτonou,nooo
σονonoonoe tστoν δoδ oκμοoσε σο
κoλομβο taoτυ ε noiκious hta tαoημ
ιa Dδοuna tr oκοομε 3oό, ου noiομου rλn
Σνeauσιίδ5
30 Εκπση Εηρίnyσε δαoυς
mλifουγτη Χίομηα διακοηέt mt
ν6λάου 62
Κούφες υποσχέσεις λίγο πρν τις εκλογές
άπό τον ποιτικό ψεύτη Αλ. Τσίπρα
-0Νεοο κασκia υ a ovΥΚΑα ωκαιοα αto
Λοutουμβολοηδonon n ν τahto nanuon tnv
τοκονα, οs onousrooo Dnoαμμτν
tαa υ Χo vaο noo μνυμε ν ωοεoίν σ
α φοοΛu κmps tnoά οκερωγα mv oου
oυ roopομμα ou Τοa ona aμονογ υ rεn
νσον οοουν εw ωτκαιο ωn opaα
Φυοκοδοιτεια ποαολοn δoεoτοφoooopoμμ
θοcολοτις. τwpo o toNooνΣrΤΕ ooonstow
bν μπρονοιμτionσιν επληu t. nα αtu noοσω.
aw 6ωoα Μεμμ opa εoo. ατaoya μu rconitnoοου οnο b50 onooooooο ιs oνά YP
μαον οσσπομ tων bba mscn noυoaenonοan
taγrauoνaμoοο νotocι τούο.
Κνi ου .
ΣνΝΑΟΗΗ 0.
Ποα οιόματα nαζουγ γα τα ψιφοδέπο ης Νέας Δημοραία;
γκnm PLΔσ σκομα νυ κλοοουλου oοιoο
Ενμεη, otoo ano ην oτη στotnon στα aυtλoα.
ω μβο &νορ ν ooο oν oο apo .
o00 noaσίn 20ν mov ν υμμαοουνστ pnpoλο
spirits
ου ομo
on noωτυ ano tnμετο wwαλοτuνonooμν ΔΗΔ.
βoono μ ooo ono ην abwμα Υn ono cπpo
ano μnoο2 nouεpoν ανonoμτο ενομιτo β γoουww n
ουpeooν αοω, δοον οn000 ν εr u ouμεο ua
ο-onouέο. o συεοο toμη o ικp mνήσωη npo1
μαδτοουτouναμα Λυδονο0 0A 6αυnnoοονν
aοέμ wν βοίεον το-nopa nu δe πονοστομο στλ
ν rουοομοu uοpου oυλanό
ΤEL+30 2271042158
ΑΤΟΨΗ
ΔΙΑ ΑΣΕ
ΣΗΝΑΕΡΑ
δΙ ΣΚΕψεIΣ ΜΑΣ
μa oτo κυδn
hrata ο ο Ε
Bm tύοησα ρεεοmtuν
εno Κ
38 ΑEGEOU ν. hios
FB Caprice Cafe Bar