Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΗΡΑΚΛΕΙ0-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Cuse Fernes της Ελλδοί
ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΥΚΛΑΔΕΣ
μεtοnoελίσιερο καιπεpo
Cruse Cat
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου ! www.anatolh.com
Eος ιδρύσεως 1902
ΜNΟAN INES
Αριθμός φλλου
www.minoan.gr
Ιδρυτής ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: Π0ΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
18.585
Σελίδα 5
Αθλητικές εκδηλσεις
Αυξημένη Ποσοτικά και ΠοιΟτικά
ηκινηση των. κρουαζιεροηλοίων
για ολα τα γούστα
θα ενταθεί η δίκυκλη
αστυνόμευση στους δρόμους
Ποιοι εκλέγονται στους
Δήμους και τις Κοινότητες
Ιεράπετρας και Οροπεδίου
Λασιθίου
Ρετopτάζε
ΝIΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Το Πρωτοδικείο ανακήρυξε
Συνάντηση η onoia έ.
τους εκλεγέντες
ίπιο ατά τουο
στική περίοδο και λίγο
πριv κορυφωθει η του.
Eελίδες 7,89 και 10
. Και η αμέλεια αποτελεί
νου να rpοοδιορστούν τα
φυτo ΝΙΚΟΤΡΑΝΤΑΓ
κακοποίηση
στελέχωση τόσο Των a στο λμάν όnοu υπάρχουν
mon των κυκλοφοριακν ότητα όο0 κα την καθη.
Μo. ότητ T wν και τη A
Σελίδο 1"
o νης Ζερβός με κατοίω 0ς ήτηpε τη
μίας ότ ηρέne να αναξη, με έντονη τουριστική κ uνσης Αστυνομίας Λασ .
ΔιουΚτ Τυ Τrατος 1 ooλεταt
Τροχαίος Αγίου Μκολάου σης σε επίκαpα σημεία τερο με ένα συγεκρμένο ρoής της κίνησης και σχη.
αργοσίο ΤρΟχαίος και Πoομένη ουτή δυση αοθαρό nρo ληo Η npo1ιστος
μ ολο n
Δήμητρα Χασύτη Στη συ . έχει δείξει ότι εκδηλνεται
|"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
ό anm n aτmn τα
δύο μέρες Ο δύο μοτοσι. muvή napouoia aστυνοσnκ ο r. rpoμματέος του κελοφοροκό npόβAηα, κινοτα κλικό . κατά κλοφο ηση της
νό o Τon
χαίας ο κόσμος θα συνε .
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ !!!
ΜΠΑ ΜΟΠΟΝ ΜTSTOER 1.103%ΕΤ
3,996
ΤΟΝΟΣ RΙΟ ΝΑΣΕΕΜΕNΙΟ Χ1MP
Διεύθνσης Μελετν του στυνομίας Λασιθίου (εni των διαδρομν αυτν . Ε.
Δήμου m Μ. A κο ος 6 a nas rdτε
ΡANΣ ΚΑΤΕΥΝΕΜΟΣ ΤΙΜΗ:
ές πaραβατικές ουμπε .
oει ότι κατά μήκος Των διδων τουριστν nou είτε
ντογιάννη Ρ Kanετaνά,
ΤΟΝΟΣ RIΟ ΜARΕΣ Ο ΜΜΡ
υνοκή meoi aaiiouτΣτό
Βεγκέλου . P Κουνδράφου
νται είτε διέρχονται anό
υρα nς κa και Εος Χος τονσε κos.
ρολιακή από Αμμούδι Yt νος στον Αστυνομικό Δου - το γράφμο κλήσεων , γιατί
3,996
ΠΙΟΥΡΠΟΝΥΜΠΟβΑΑ) ΠΜΗΡΣ ΚΙ15T 24
κλοφοριακής
φόρτισης
po0n Τ θat Koa Fi nr me το m
χρων στάθμευσης Αυ - δρομές nou onoνou το μένουν στατικά μια ή δυο σπpακτικής Πλευρός αλλά
An α δ m vοma A mhave ενο
ΑKSTE ΚΟΥΠ130ML6 NE STIΟΚER-20%
οΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
νοNκα τη rοupγια πς νονταα τα nερισσοτερα
λόου , τόσον όσον οpορά μαρχ α εnε oίσμα σημεία με npoβλή , ότι napaβιάζει ΚΟK και
φeρε αnoτελεσμα εστω μιας και αυoρμητα και ού
ΚΑΤΝΑΕκ ΑΜΑ ΟEN
παΡέσκα φpΩτα κα Aχανικά
ΕΜENΔΟΥ 51. ηoi NΚΟΛΑΟΣ ΤΗA. 2041021711
οκή Aaατo Aε
n nάντα mv Hn
Κουνδoύo
Το Δnάrο
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ση oελο Σ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Χ Blue Star Ferries
A 76εp o τuμe
ομn θon.
30% uθpd ιρήσο [opu tpoμα
DAETA
eoras
ΕΚΠΟΥ
209% opnpoφns
τοue εnφα α mus
άpas om
μακiμα
Tαhομkλeή
000 slenntufpmiga των
πinnσrtiαs /Ημονάμε . ata12199319769- Hpte
t 2010 104 90
seasmes we
Attico

Τελευταία νέα από την εφημερίδα