Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
WNH Τ ΑΝΗ
Η ΕΛΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1ΟΥΝΙΟΥ 2018
ΕΠΙΚΟΙΜΩΙΑ
ΕΒΔD ΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑχDΥΦΑΩΡΙ Η Α ΙΩΩ
Ε 500n 777 60
ΕΤΟΣ : 58α
iή Φ0λου: 50 Λα πτά.
Αριθμός Φυλλου: 2827
ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΜΗΜΑΣ ΑΘΗΗΤΗ
-ml 1crit oomΠρΟΥ
ΟΛΟΤΑΧηΣ ΣΠΕ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ NΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΑ ΕΚΟΠΑ
Την φμεση ονιδροση της Νέως Δημάνρατως πρόκόλε αε η
Ημεγη σοφορ ων ψήψων και των ποτατν αις Τρiopητeς | Μηματάης, ouό την θ δοη ωυ νέαυ τηωθυμαμηγγύ θα ωια .
τ NoλΤamomiγ δα αν τmiων του nn α m omναm
νέα προκλη ση οπό πλευράς του γειτονειαύ ράταυς που
ισμεροπη oρoioο η 0sh0PΟ roriun Mmnr
μρωθυιαρύ Βλέρη Τοip α ομημο εστου ση ων οtαγων
Η προυημη αι θρoηύταη χιηαή τωυ όροι κΜκο ανίου.
Ει προν τερη ανά δρκσ Εwόon Nω αμοm|0ΜνΟνυλα τ ήνα ων γιομη μφωγ σε δη ην ΕΜΔΝ τaN wνκarνitμm γα 0τ
την Τρίβκομη ης Μέος ηοκρ τος Dα μεά ην απορίδοτη
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΕΙΦΕΡΕΑΚΟΤΥΠΟ στοςταονς η ήενμ νη Τοντοηα και γαναον
1άρος εβόμσύμ. στλά θ4 εηuλaτα ναι θα ξεχοανεί
Τημ περι δά αυτη το ειοι έλεια Των κομμόνων πμετωδς
64 ονοδεηθει να φα των θnκων Sta γων Κοι ο Κυριάος
που θα d δνη σουν tων στονρό τραμητης των τoλλtν .
"Εiναι καpος η Τατρδε μες να πει σε με νεα, πΙο φπεινή, επχή.
* ΓΙΑ ΣΑΦΩΑ ΠΡΕΣΠΩΝ: Η ΕAδοδαηρεί το δικίωμα να μπλε κέρει την ένταξη της γετονος στην ΕΕ.
i Sω κe Τοiόλαθι οδρόνεως .
" ΠΑDΙΚΟNΜΑ : De μεμου μερδου. ΕΦΗ Αουωλνηρές πυς μι βεδύαη με ΚοτιτολΤE Uες θέσεΚ εΦοΙ
Συνάντευξη σον Αντνη οντdση noι ον Μίaυ Σουφλοτουλο Ε.ΕΤ)
ΚΙΝΟ η pέoννm Τω ΣΜΟκάην. υμς με δμοηεύμρΟ.
Το δοκογιωύ ουμβυλω ης Βωνηκ oνmiv Erαρχonod TΟτυ (Ε.EΤ oναδε ανίωτς τω ογηνηγd pάο Τmo gδονή δο(ου 0λ0ξα Τν κοποκά της τομαuog ροpaλς .
Tερρρφφοάμ0ό του δeς μέσω συνέντού ξάων, βίμα τοος φ)χηρος mαλi οιν πομάτων. Η ΕLEΤ ργοδδγε άργωd oro ΠΜΚΟ4ΟΥ , ΜΕΡΤΖΟΥ
"DI AMNDIΤΟΥΓΕΝΟΥ '
σ33y noιοε
Τnν muaΜνΙΜ τu Ν. . Μέι ων. ο ριαί τομ Γέφμε
me μα μ0ρηηρατας ηαν αιμερνία ΤΗ όξωμαγμmύς αγγαιοίήτοηκ α Κωνδο μπωμ oηραφ αγγΟΥonμ ne
(σνέντωξ) δό6ηκε οα γροpε m Μέoς Δημηροτς my Δωpο
ELET- T0υ πρaέδρou Τoυ Δ.Σ. Αννη Μοoντδηη ot Τοu μέλους Του Δ.Σ. Μirου Σουplότουλοο . Η OINΗ δομοαεieι oμμερo - iαδο ΚΟWάνο ΚιδΟκΟΟ Του
νο Τμ)μα Της ουνέντεο5ης tc
bovo 2013 , με
,ουμετοχή -n μέροος ΤK
αιυλωσο συ επ μενο ράλλο.
| Maκεδουαύ Αyωn Πούλa Mελά κοι κοτετόν Κωττο
1 μας με μα dλpωή κοι δαιδίοη Τρότoη , dτως ονη ης Νωe
aπητη oη μn Jo 0-πSL Π5ηαγ μ
Η Σιμωνh Των Πματν έχει αναστοτ θει κάκληρη τη
κυμα νaνaμ"ν 4μEκ ΕΛ . Κ ου ποτιπhθή 12
21ης Μuλaυ , τόπα όσν aapd Τς Ευρωκ κλaγές ατο και nς
- AηΜ ήονηγμΦολα ολύ υανοουμό μα
ΠΤAΕΧΙ ΜΑΕΙΔΕμικα" τιΟΥΛΟΗ
gμά, Εδκα 35 μάμαέχω μaει όλη ην Ελλάδω και αυά pειος ΕΛδδος ο ΣΤΡEA πτήθηκε και μdλκτα με μεγαή
Μ Ν Αου Το Α miήον e πaE Διό aw Knvmοστο ntων ό at.:0 εχε
μα αοδο αξωςNΙ ΜΕΡΕ0
-Η Συμψωνία των
Οι ΑΜΝΟι ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ
ταυς Έλληνες
η Νό Δημαρατά .
ΜΠ ραοοκα
aίλαγές, ότου για
και με μενλη αλbuΜ ΤΑ ΤΑ
Τo0 νa τ πρδiρο
1a NRολίie, uε
αέλέχη τα, uς 12
περιέδετα τηe
μάμος , Αυό pέβοιο
άητό μας είνo, να
Τmι οο%νa Y
αυμpων ο ουnη . Νό
ΜΟT& Το δ Phς
το βράδυ των ευpD οκή
Τροόιο η
Ψμε γοoηγρμόνα.
αεμια κα με αoyo
αημερα,
νοΕ 0πήτανια . ουφουν.
νο κοτοχμασομε
ΕE ηΗ τς
ε τα διχοσό
εληνιάτητα του δμαυ Μhκοδομία . M
ην Τρμοοκή Μa dονω tou thκι ονατόmίoστo μέρος ης
αια κοφάς η ποτρδο μας μπει ο μα νέο
Η πραοωοκάηα, η iσ, ο ηaς κοιη Φαo ων δn otν
ο u a μασ s μ loως μέγην ήγγα, ΠΜΟαάλαρι Μαι τερμγυφηηγα.
Τo0 φutaνή επα
δικmο uτη
επ0αμοσία προς το rάμμ Της έας Δημακρατής και am
δυτουωμα νο μποκoρει η dυωαι ένταξης ης γαtονης εηR. α αίραεις και αι δξεις συς οoίες ο λοδικα
Χuρnς ατην Ε.Εoνδεν εuηpεtoνία 10 8θο ς αμερηνα , λ A νοι Δων ΜΟΝEΑ Τη 0ΟΜΝΟΚΟ
αυνέχεα ατην σελd) 2
ρnούλοφu
Παι Δαι δε ρου μουΑθ Μνπeπη m uυ
tο TΡΙΖ, aι λο του ταμς κατοψήψαε ο κδιμος είou
| ται Μεe 0γνωί θων κα, παρό τις δορίαος, ονοδαγθηταν
Έπως τον Σοράντα.
ηρuςς κοτά
ΕΧΑΡΙΣΤΗΡID TΟY HEDEKΛEΓΕT DΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΗΑΚΗ
ΣΤΝΕΜΤΕΥΞΗ ΤΟΥΔΗΜΑΡΧΟΥ ΦΛΠΡΙΝΑΣ
μγραγας μλά πων χαι θαψη αως η ΝεΔημηγηνα,
κα ο μρυμό της Ενα μήμα ενοητας μα τη λαρο κα τημ η
Συνθημάιααες αυνδημάιες,
oκαν u 1 t όν πουουπde
του καθένάς.
που ις γοροκαηρίζα ένον φυνonoη, Μα οπό φυτέο τς ovanολοoμd tων πετραγμένων της 0ημαινής θητείας τa .
κολΜΝΛuο aλ Να ΔΟ Κ a o a
κόμμα, το ατο έχει ονυνουθέί Μαι προαταθα κάθε μέρο να | αμές εyo την γομά να δησω τα Ραοδυ Των αυtαδιονημμν
Ο aημοογος νομέρθημα σην τηλεθέρμοναη της Φλρωος
ννι όυ Αν κόμμα με μκοημα. a0ό ποΜaΗκtα αμωτριδηματο ne pον, διοδκο Τoυ oΜmύ σον Κοι της μελτης , αε φγν του υλαοη9ηκον η υλοτοιούνιά.
Μο μπορεί
Κα π τα9000τολύ κά τθ λί 0
00aμή δεν μιομ α να σίνι περιοτάι ερος aυοαμς. Αναθέίως .
, το οδ δύαυο,
κερδαει toν Δήμα upιος , Πρiκειta μο ην Δuyκαι οηξη ενας ΥΑ ΟΜΟhο διαθλΟμ μελ ΚΟ ν
ομiudσει το όκρο και τotopoν
pια ολpο o luουMfo δοφι bmadde onia
Λάγu ατενητας γομα, περια αdιερη μα την αυνένευξη
τα δημόρou αto ετμένο ψύλλ.
nς εοκεφόλης, της ποράταθης, ΛΠΡΝA, τοιος tan
κυας ης μρωης η οηνη κονωνα έγα και την αταρa ομβαύλους που αμμετοωην σο ψημοτέλτω ται ΣLηdααιο.
κα υν οξιοτρετεa κα ην αpμαητο.
Κυκάς οντλα Ταη0α παγρε έημεστρα0 στμ Φλοσγο,
προμήτα μιφοιά |μος, κα6ως και Ο/0υS αυς συNο0νες μυ, 0 ταν ενκμυ μετά ην aνένια η τουβέη Τοίχοα σα xοπρχά dελtia
, ξεπορνν(ος:
D ΣΥΡΙΖΑ ΑΑΚΟΙ η ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΤΗΝ ΦΑΡΜΑ
Aμπό1α με αiνc ση καιοτοpon atoάτητα .
αΠοaάΔ0 ΟΝΟλ ΥΡΓ Των aιόας
δρτ oΜηpioun slelyνν αυν νου συ υληρς Μ DD b D K D M Y ι oun " A 5 Ρ SND ΕΗ
oψηφo εiνa.
: φίλmας Κολομάρας , θεaiaτη (Πέτη) | μής Α yaυν άλα λόγα και ράλd, μέσο αιό η σήθεση δον | φρομνις, νανακο μτο κα ωω ααθεοδ ημοπαναή αε
δητη Βάρεω Ελλλδο της Συμψωνας των Προηων, τερμένων,
ΕΣ. Τo νο μη8ανουμε
dυο 20όνα ο ενΜκΟ wα e uεμα οάιa Μ μοte κα δυομtων.
ονέχεια σmν α λία 2
Φlωροuύευ