Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Ιουνίου
Κάδημερινή οικονομική ειδική cgμερίδα Διακηρύξευν Δημοπραστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6784
Τιμή: 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Δάνεια από
10.000 ευρ
με χαμηλό
τερο επιτό κιο
σε αγρότες
Αφορολόγητα
το επίδομα στέγασns και
τα Προνοιακά επιδόματα
βάση τον νόμο
4611/2019 το επίδομα
Στέγασης) , η οικονονειν θανόντων από Στέγασης της παραφυσικά φαινόμενα και γράφου 1 του ίδιου άροι Προνοιακές παρο- θρου και νόμου δεν
χές σε χρήμα σε άτομα
μισθωτν
και του Δημοσίου.
100tse
2. Με το άρθρο 78
του κοινοποιούμενου
ρίσκεσύσταση του Ταται η
50 URO
Εγγυήσεων
Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΤEAA) μετά τις πολύ.
μηνες καθυστερήσεις
αγροτικού κόσμου .
ανακοινμείου
εμπίπτει σε καμία καήμα
oπαλλάσσεται
ρευστότητας
Ειδικότε0σ:
1. από 1.7.2019 οι απoζημισεις απόλυσης σφορά ή κράτηση υπέρ
5ιαγμεον το μ αeop
κάθε φόρο, τέλος , ε - Όπως
ασφαλιστικά ταμεία ή
του κοινοποιούμενου
νωμο aνΤη ΚΟΜΟστο Φυλλο Εonuεοί
συνέχεια στην 11
και ο αντίστοιχος
φόρος της Παραγρά.
φου 3 του αρθρου 15
και δεν umurςτa
για τον καθορισμό της
εισοδηματικής ενίσχυσης η στα εισοδημακαταβολή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και του
μένης της ειδικής
αλληλεγεισφοράς
γυης του αρθρoυ 45A
κατάσχεται εις χείρας
του Δημοσίου ή οπο ουδήποτε τρίτου, κατά
μική βοήθεια στις
οικογένειες θανόντων
απo φυσικα φαινομενα
Εφορία:
Έρχονται
e- τιμολόγια
και βιβλία
πριν το τέλ0s
του 2019
τίθενται από τους ερ.
γοδότες
λογαριασμού πληρωμέσω
κατηγορία εισοδήματος , ορίζεται ως αφοολόΥητη ,
αντιστοίC και αποδί. κής ή ειδικής διάταξης, δεν συμψηφίζεται του άρθρου 214 του ν.
με βεβαιωμένα χρέη
προς το Δημόσιο , τα
τάσχετη εις χείρας του
Δημοσίου ή τρίτων,
συνέχεια στην 10
δονται από τον οικείο
πάροχο
πλήρωμν στους λο υπηρεσιν
4512/2018.
3. Με το άρθρο 80
Φορολοταρία:
Αλλαγές
στο πλήθ0s
των λαχνν γα
τis κληρσεις
ογής των "
κτρονικν τιμολογίων
που θα εφαρμόζονται
υποχρεωτικά
όλους τους επαγγελαπό
προχωρεί
σύμφωνα με πληρο
φορίες η Ανεξάρτητη
συνέχεια στην :
ρήσεις
Σελίδα 9
υ 20μ
20EURO