Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
H ∂ ¶π∫∞πƒ√Δ∏Δ∞
CMYK

Êùä. 7852

ISSN: 2654-0568

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ τ η ς Κ α ρ δ ί τ σ α ς
ÅÊÄÏÔÇÓ / ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ËÅÌÁÓ - Ãñáöåßá: ÐëáóôÞñá 12, 43100 Êáñäßôóá

24

Πεμπτη 13 Ιουνιου 2019

Áρ. Öυλλου 3371 Åτοσ 16ï/ Τιμη 0,50

ÓÅËÉÄÅÓ

Ôçë.: 24410 40770 - Fax: 24410 76746 - E-mail: [email protected]

Óå ËÜ ñé óá êáé
Á ÷á À á õ ðï øÞ öéïò
ï Á ëÝ îçò Ôóß ðñáò

ÓÅË. 12

ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ ÔÇÓ ÂÏÕËÅÕÔÇ
ÔÏÕ ÓÕÑÉÆÁ ÊÁÑÄÉÔÓÁÓ ÓÔÇÍ
“ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ” ÔÇÓ ÊÁÑÄÉÔÓÁÓ

Ðáíáãéþôá BñÜíôæá:
”O ðñùôïãåíÞò ôïìÝáò
ìðïñåß íá áðïôåëÝóåé ôçí
áé÷ìÞ ôïõ äüñáôïò ôçò
áíÜðôõîçò ôçò ÷þñáò
ãéá ôá åðüìåíá ÷ñüíéá”

TO NTEÑÌÐÉ ÔÙÍ ÁÑ×ÇÃÙÍ

Ôóßðñáò & ÌçôóïôÜêçò
ìïíïìá÷ïýí óôçí Á÷áÀá

ÓÅË. 5

Ê. ÌçôóïôÜêçò:

Êþóôáò ÔóéÜñáò:
Ðñïôåñáéüôçôá ôçò ÍÄ
ôï Äçìïãñáöéêü

Ç áîéïêñáôßá êáé
ç áîéïëüãçóç
áðïôåëïýí
áäéáðñáãìÜôåõôåò
ðñïôåñáéüôçôÝò

ÓÅË. 9

ÓÅË. 12

Áíïßãïõí ôá
äéáãíùóôéêÜ

Åðß ðëçñùìÞ üëåò ïé åîåôÜóåéò
ÓÅË. 5

ÊÑÅÏÐÙËÅÉÏ

ÓÅË. 5

ÁíôéðëçììõñéêÜ Ýñãá óôïí
Êåñáóéþôçðïôáìü áðü ôçí
ÐåñéöÝñåéá Èåóóáëßáò
-Ê. Áãïñáóôüò: Ç ðñïóôáóßá áðïôåëåß óçìáíôéêÞ
ðñïôåñáéüôçôá ìáò

«ÊÁ ÑÅ ËÁÓ»

ÐÑÏÓÖÏÑÅÓ ÐÅÌÐÔÇÓ 13/6

Ìðñéæüëåò ÷ïéñéíÝò.................. 4,09 ôï êéëü
Ìïó÷Üñé øá÷íü........................ 8,49 ôï êéëü
ÊéìÜò áíÜìåéêôïò..................... 4,99 ôï êéëü
ÊéìÜò ðñüâåéïò......................... 2,99 ôï êéëü
ËïõêÜíéêï ÷ùñéÜôéêï................ 3,49 ôï êéëü
Ìðïýôéá êïôüðïõëï................. 2,29 ôï êéëü
ÓôÞèïò êïôüðïõëï................... 3,89 ôï êéëü
Ðñüâáôá Áëìõñïý êáé ãßäéá..... 2,49 ôï êéëü
Æõãïýñéá.................................. 3,99 ôï êéëü
Ìðñéæüëåò ìïó÷áñßóéåò........... 7,49 ôï êéëü
Óõêþôé ìüó÷ïõ......................... 4,49 ôï êéëü
ÁõôÞ ôçí ÊõñéáêÞ ôï êáôÜóôçìá óôçí ïäü ÊáñáúóêÜêç
èá åßíáé áíïé÷ôü ìå ðñïóöïñÝò Ýùò 50% Ýêðôùóç
áðü ôéò êáíïíéêÝò ôéìÝò óôá êñÝáôÜ ìáò

ÓÅË. 4

Óïößá Ê. Ôüëéá
ÄÉÊÇÃÏÑÏÓ

ÕÐÏØÇÖÉÁ ÂÏÕËÅÕÔÇÓ
Í.Ä. Í. ÊÁÑÄÉÔÓÁÓ

ÊáñáúóêÜêç 123 – Êáñäßôóá

ÍÅÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÐËÁÓÔÇÑÁ 42

(Ýíáíôé Êùôóüâïëïõ) – Êáñäßôóá

DELIVERY Ôçë.: 24410 72779

Äéåýè.: ÐëáóôÞñá 5 & ÉåæåêéÞë
Ôçë.: 697.818.4065
e-mail: [email protected]

Åðéóêåöèåßôå ôçí ÇëåêôñïíéêÞ åöçìåñßäá ìáò êáèçìåñéíÜ óôï: www.epikairotita.info



Τελευταία νέα από την εφημερίδα