Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΣΝΑΕΝΤΟ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΝΟΚΙΝΣΤΑ
ΙΝΤΕΥΑ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
' ΕΚΔΟΣΗ
Πέμπτη 13/06/2019
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟικονοΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 ΤηA.: 2310-232536 FΑX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 Ε
Ετος: 270-Αρ Φύλλου :
27 χρόνια
ΠΑΝΕΛΗΝΙΑ
Στο +20% οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης
Σε Ποιους κλάδους αναμένονται προσλήψεις
Βορείου Ελλάδος
Ποιοι τομείς είναι ετιλέξιμοι
Προβολή
Πρόγραμμα χρηματοδότησης
Πιμταη 10 μμάν
E19 10μοχή
για τη <Δημιουργική Βιομηχανία
Ειδικό πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηρ1ΟΠΟιούνται στην Περιφέρειu Δυτικής Ελλάδας . Ποιοι τομείς είναι
επιλέξιμοι. Το ύψος Του επενδυπικού σχεδίου και το Ποσοστό της
επιδότησης
Κημοδέρο
>>( 2η
Στην εrίσχυση τον μικρομεσαίων επιχειρήσεων (υφστά
μενων , νέων και υπό ούστοση) Που δραστηριοποιούτα
σε τομείς της δημουργικής
βομηχανίας στην Περιφέρεα Δυτικής Ελάδας στοχεύει
σχετικό ηρόγραμμα nou θα
υλοποιηθεί στη συγκεχριμένη
περιφέρεια.
Ο καθηγητής Ν. Παπαϊωάννου νέος
πρύτανης
του ΑΠΘ
Ο καθηγητής Του Τμήματος Κτηνιατρικής της
Σχολής Επιστημν Υγείας , Νίκος Παnaίωaν
νου είναι ο νέος Πρύτανης του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ο κ. Παπαίωάννου έλαβε 54,3% των Ψήφων
ένανη 45,7% Του ανθυnοψηφίου Του καθη.
γητή Φυσικής της Σχολής Θετικν Εnστημν , Θεόδωρου Λαόπουλου .
φlημμές έας
άδιός χίνην
- Htφση το
Μουσδου της ΤrΕ
>>( 3η
Τμε0ιέμηπα
ΠΟΧΗλέουν τμ
Τοi πίμη
Στην εκτίμηση ότι οι
Reuters, o κ. Τρία
κυβέρνηση
ΕΠιΧΕιρηματική
διάσκεψη.
στον στόχο της
Τελική σnρραση νiα
τον παλικό ΠροϋπoΕυρωηαίκής Ένωσης θα ζητήσουν
έχει μα σοφή στρατηγική Προκαμέρότητας και άρα να
σχεδιάσουμε
Πορεa
"Σε αυτή την noporloikoy
Οικονομικν της
Ευρωπαϊκής Ένωγια
" noμοον να
Πολτες , πς αιορές,
την Ευρωnαίκή Εnαγματεύεται με την
| ταλική κυβέρνηση
nροέβη
1ορισμό Του δημό.
σου χρέους στην
ύψους 2,3 Τριστκ.
υπ ' αριθμ. 44662/454
στε να
Καθορίστηκαν οι όροι λετο
υpγίας σταθμν βαρέων
ογηιμτιν
onoίoc τοo
eine ο Ιταλός υπoυργός Οικονομικν.
είν Σco
Πopά την οικονομ.
κή επιβράδυνση.,
στοσνο.
μιwdo
φuinηyμ
) Ιταλός υπουργός
Οικονομικν , dχε
υπουργός
Οικονομικν , ΤζοΙταλός
.Σε ό,Ι αφορά την
ωe ματαδίδα το
Την Τοίτη όπ η
το ΔΠΕ Τρία σε
na να aπιμενουμε
>>( 2η
Created by Universal Document Converter