Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Ιουνίου
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6783
Τιμή: 1.006
Κάδημερινή οικονομική ειδική cgμερίδα Διακηρύξευν Δημοπραστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
ΚΕA: Κλείδωσε
ΟΑΕΔ: Νέο Πρόγραμμα προθησηs
τns αυτοαπασχόλησns με επιδότηση
έωs 12.000 ευρ
το κονδύλι για
την πληρωμή
Ιουνίου 2019
Νέο πρόγραμμα προθησης της αυτοαnaοχόλησης
ανέργους, μέσω της
λόγω προγράμματος
αναμένεται τις επόμε.
νες ημέρες και σε
κάθε περίπτωση πριν
7ης Ιουλίου γες της
Να σημειωθεί ότι naραμένει ανοιχτό το
μιή οα.
στηριότητας για 5.000
ane επγειρηματικν
πρωτοβουλιν βάζει
σε τροχιά ο ΟΑΕΔ.
ΚΕA: Δεσμεύτηκε το
ποσό από τον ΟΠΕΚΑ
σύμφωνα με το
- ΔΚΗΣΗ
ματος οι άνεργοι θα
επιδοτούνται με ποσά
τα οποία θα φτάνουν ωφελούμενους
έως και 12.000 ευρ είχαν διακόψει την εππροκειμένου να υλοΣάμφωνα με απόφαση
της υπουργού Εργα σίας κ . , Αχτσιόγλου
προκειμένου να χρη.
χειρηματική τους δραρη.
1/1/2012 μέχρι 6/8/2018
καθς φαίνεται ότι
δεν είχε την αναμενόδεκαμήνου οι δικαιού .
νομικν οντοτή των
ο ηθει
ματικά τους σχέδια.
κά'Το νέο πρόγραμμα
του ΟΑΕΔ αφορά τόσο
λυψη της δαπάνης
καταβολής του Ιου
διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους τρεις μήνες.
συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος κα
νίου 2019
λουν να ανοίεουν την
δική τους επιχείρηση
όσο και όσους άνερΥους ευουμουν μια
μμα εντάσσονται άνεργοι ηλκίας από 18έως 66
ετων, αλλα και ανεργοι
ιλα το ΚΕΑ
συνέχεια στην 11
8,000
μέλος
οντοτήτων
που συμμετέχουν στο
Ευρ/ανά5
νομικν
σης ορίζεται Α
α) ως 12.000 Ευρ για
ατομικούς
επιχειΠs
.υλιμε1δ81Dnuο
Α ατά κα
κατά .
επιχειρήσεις που διέ κοψαν την επχειρημα.
τηριότητα
31.12.2011 και απευθυ - 2011. Η διάρκεια τη
νεται συνολικά
10.000 ανέργους .
Η προκήρυξη του εν
μενη επιχειρηματική
δραστηριότητα και την
οποία διέκοψαν μέχρι
"ξεκλειδνει"
η επιδότηση
των δόσεων
δανείων
επιχειρήσεις) και μέλη
νομικν οντοτήτων με
στος.
Τα ποσά ανά κατηγοκαταβάλλονται
ποσοστό συμμετοχης
άλαιο
επχορήγησης ορίζεται
δδεκα μήνες .
Μετά τη λήξη του δωτρεις δόσεις ως εΕhς:
, η πρτη δόση,
συνέχεια στην 10
τουλάχιστον 51%
ευρ/ανά
του πρην ΟΕΚ
9.000
μέλος
Πότε θα δοθούν!
οι αυξημένες
συντάξεις
χηρείas
οvονός Εργorής Κaoος
Με τρία βασικά κρι.
τήρια θα εντάσσονται
οι δανειολήπτες, του
γατικής
Κατοικίας
στην επδότηση των
δόσεων αποπληρωμής
του τραπεζικού στεγαΣu ο Τ μοθετική ρύθμιση του
υπουργείου Εργασίας ,
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9