Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
1ου αγand
τον τόπο του
Πρέπει να ξέρεi
να δυσαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒEΖΑΣ
Dήπς. Ειδότς- Luθητiς ΕAΣ ΕΡΑ Enς 5ο Aρ ούλυ 11463 Τμή 060 uρ . triρη 12 uniυ 219
Η ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΔΙΚΑΙΩΣΕ ΑΠΟΛΥΤΑ
ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗΤΑΚΤΙΚΗΤΗΣ
όνο τουριστική nόη δεν
θυμίζει
Πρέβεζο, op κές καλοκοιριού , εάν
δει κανείς την εικόνα
της κεντρικότερης ηa.
ραλίος της nόλης , της
Κυανής Ακτής. Η οηεpχόμενη Δημοτική Αρκή
δεν φαίνετοι να 6είχνει
nou npoστοτεύει το δ οος onό τα ουτοκίνητα
ξηλνετοι κομμάτι κομ .
μάτι . Εδ και μέρες.
τμήμο του κείτετοι n ΡΕΠΟΡΤΑΖ,
Αρας Τσελίκος
και ιδιαίτερο ενδιοφέρον γιοα τον ευηρεni.
σμό της. . , με anοτέλεσμα τα naponova των
συμπολιτν να ne .
φτουν βροκ .
Ο ΕυΛινος φράχτης
ομένο στο έδοφος , Φοί.
νετοι οι Οδηγοί x nooκειμένου νο nopκoρουν
δεν υnohoγιoaν σωστό
και τον ξήooν.
οννέχεια στη σε.
Αλλάζοντας επικοινωνιακά ταχύτητα κ. Mηισοτάκης
θα επιδιξει να αναδείξει Πιο αnοτελεσματικά
Στο κcλό κ. Τ cακcι h αδο
DKα w μΕw μcις νράρεEις--της Βάνας Ζέρα
Τις πτυκές του Κυθερνητικού του σχεδίου
Την επίσημη αυλαία
| της προκλογικής nερι
δου σήκωoε χθες ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατ!
ας , Κυριάκος Μητοοτά
κης συνίχεια στη σελ. 8
Στην nρόοφατη ουνέντεη tou στην Ε. rτό.
στο Οpenο Τooκολτος εiπε όuη unεpφορoλoon tς μεοοίος τόξηκ ήτoν nepiou μονύδρομος
npoxεμένου να ονοκουφιστούν οι εξ00nμέν
οκονομικά, να αντμετnστεί n ovθρωστική
oon κoι τpa nou -pγκομε ano τα μνημόνιο ο
Inooowv κόnοο μέτρο eoppuvonς tuν μεοotων συνέχεια στη οε 16
ndror
ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
ΤΟΥ ΜΑΚΕΔ ΟΝΙΚΟΥ
(Μέρος 150)
Τίμησαν δεόντως
Το haικό τους Πλεονέκτημα
Χθες, μετά τις 6 το απόγευμα θυ .
ροκολλήθηκε το Προδρικό Διάταγ
μα για την διάλυση της Βουλής
διάλεκτος nepipoAAe.
να έχει ηΣερβορουn . οφού ano τον 5ο a - τοι με το κύρος, την
γορική- με την Υθuo - να nΧ. καθερθηκε δύναμη και το Υonτρο
ως επίσημη ΥΑοσα της Αυτοκρατορέος
του μακεδονικού κρά , του M , Αλεξάνδρου.
τους η Αττική διάλe , Ορισμένα νέα Υnωσκτος , στην onoia ου σικά δεδομένα και
μερικές μεταβολές
στην δομή της Αττι.
δονία.Ακολουθεί το κής διαλέκτου επ .
nέpooμα στην 'Αλε τρεφαν να μιλάμε
"Αλεξανδρινή
noa στση μηορεί στον nροφορικό όγο.
σα των Αρχαίων Μοκε6όνων : Η Υλοσα
nou μλούουν οι ΕAhnνες της Μοκεδονί .
ος μας ήταν η αρχοία
Μακεδονική raoα.
ξονται xλιάδες εniγραφν στην ακ .
Πρόκειτα για μιο opχαία εΛληνική ΔΟΛΕ.
Πάντως από το πρωί το ΕΟνικό
Τυπογραφείο δούλευε με εντατ κούς ρυθμούς δημοσιεύοντας προ σλήψεις και μετατάξεις .
ξανδρνή Κοιν" inep . για
nou 550 n.Χ.) , μέου Κοινή .
της onolος η Αττική
Γρiφει
Γ. Π. ΜΑΣΣΑΒΕΤΑΣ αμοnonena κυρίως
κτο δωρακού μάλον
χαρακτήρα, nou χρnσννέχε
στη υ, 1
Γοννεχεια στη σε.