Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη Άποψη:Recognized text:
ΕΕΥΘΕΡHAΠΟΨΗ
της Ροδόπης
πΤΟΣΕΑΙΔΑ: www.elapopaiοr
Δεύδu.
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 1451
neΜΤΗ
Eveφur1ος 21 69300 ΙAΠΕ
ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΙΟΥΜΟΥ2019
Μεγάλη νίκη του Ντίνου Χαριτόπουλου
στον δήμο Μαρωνείας. Σαπν
ο νεοεκλεγμένος
Δήμαρχος
Δημος Μαρωνεinς-Σonν
Τα αποτελέσματα
στην Περιφερεια
Αν. Μακε δονίας & Θράκης
Μαρωνείας.
Εχεpeuένο 21 5 Ενup a55, Aupa 1 .
Δα 28
Χατo 0 ΜΑΡΟΝEΙAΣ ΣAΠΟN
5346%10 po
ΜΑΠΑΤον τοnΟ Σ 45% 7 Ψήpο
Εγεpαμένα 651909 , Εyrupo 2%0.354.
Αυρα 11454 , εκτοχή 257 902 Nυκά
15.994
ΝΤΙΝΟΣ
Δμος Κομοτηής
Εγεγpeμμένο 55570 Εuρα 1 ωpe 56t .
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
πος Χρήστος.
ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕNΝΗ ΑΝΑΤΕΝΗΣΗ 50825
tepάmς eno
noATON nw ΚΑΡAΣ J3N
Εύχεται στη μειονότητα
12931 Wheo
Τοuδης Χριστό δουλος
w4 ΕΡΒΝΟΗ ΣΝΕΤΗ 40.18% 116208
Sowny Sunpod
νΡA ΠΡΟΟ
9530 umpο.
Χρόνια Πολλά
| & Καλό Μπαϊράμ
Erεppό ΑΡΡ 47. ωpα 244
ενe ΥΣ
Η νίκη της
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
είναι νίκη όλων
των πολιτν
ΑΤΗ ΑΥΜΜ 521552 oο
5475 Ψήpo
Η εφημερίδ
"Ελεύθερη Αποψη
| με την ευκαιρία του Μπαίραμού
εύχεται σε όλους τους
μουσουλμάνου
Χρόνια Πολλά
& Καλό Μπαϊράμ
Ενετpουμένο 205 Εγuρο 1921 λupe 21
ΕMΠΡΟΣ 60)560 Ψήpο.
α Μ0 10 Ψήpο
- Μp -lo
Δημος Αλανδρούmoλης
5xεpeμένο 824 Ενuρα 50, Aupα 5ea
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΜTIΜΟΣ ΧΑΡΤonoΟ
φόν A
ΔΜΟEΓ4 oΟΥΣ ΠΡΟΤΑ Ε 5242 144 Ψ.
ολτες του Δήμου Μαpωνίoς Σαι μας
Συνέχεια στην Σελ. 7
Maς μηστείοηκο .
ςκαταονpτουςστν
0α τους δικαοου σύοεις μες,
Η Διοικηση κιι το προσωπιΚΟ της
βουεοηΣυνανσηοyοδοα
Pharmathen
έχpoν ετκές npoτάσς .
λονά καεναo, Σ ΕΑΕΚΟΝΗΣ u
έχι oάγη ο tonoς μας δεν κpoοεa ανeς
κακoντα μου ως
Δμορχος οΟΝ των nakru .
Ανοτ Α
ουολτες μου.
θα δομήσου έα Δήο Μnpωνεία Σmuv
Μειτηνεύκαιρία
oους γιαμια oοoσn rooN σ .
του Μπαιραμιού ευχοντω
σε ολους τους Μουσουλμανους
ΜΑΡΟΝΕΜΤΑ Ρ ΤΟ ΔΗΟ
Ενα γάλο ενχαριστ σε όλους
Χρονια Πολλά
Ντίvος Χpτomoυλος